Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019 (IX.27.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról

Hatályos: 2019. 09. 28

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete


a köztisztaságról


Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A RENDELET CÉLJA


1 §

A rendelet célja Szentlőrinc város (a továbbiakban város) közigazgatási területére vonatkozó kötelező érvényű magatartási szabályok megállapításával elősegíteni a város területén a köztisztaság fenntartását, a köztisztaság helyzetének fokozatos javulását.


A RENDELET HATÁLYA


2. §


 1. A rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területére és azon belül minden magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, valamint valamennyi ingatlan, önálló lakó- és üdülőegység tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban használó).


 1. E rendelet szabályait kell alkalmazni az egyes ingatlanok használóival, a közterületek, a közcélra megnyitott magánterületek tisztántartásával kapcsolatban.


 1. Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK


3. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:


 1. köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok,- ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra ( üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára ) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása;
 2. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan­nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterületnek minősül továbbá e rendelet alkalmazásában az önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi földrészletek, illetőleg építmények közhasználatra átadott része, valamint a közterülethez kapcsolódó, közterületi jelleggel használt területek és építmények (pl.: átjárók, közforgalom részére átadott kapualj alatti terület),
 1. köztisztasági szolgáltatás: ( a továbbiakban: szolgáltatás) megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztántartását végző szervezetek hulladék gyűjtési, - begyűjtési valamint kezelési tevékenysége;
 2. tisztántartás: az egyes ingatlanok, valamint közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg por-, sár-, ürülék és gyom-, valamint rovar- és rágcsálómentesítése,
 3. Kereskedő, közvetítő: az a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki tevékenységét Szentlőrinc város közigazgatási területén végzi, és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint Szentlőrinc Város Önkormányzatánál vezetett nyilvántartásában szerepel.
 4. közszolgáltató : az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a 2012.évi CLXXXV. törvény szerint minősített gazdálkodó szervezet, amely Szentlőrinc Város Önkormányzatával kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el


INGATLANOK TISZTÁNTARTÁSA


4. §

 1. Az egyes ingatlanok tisztántartásáról és karbantartásáról az ingatlan használója, (használója, vagy tulajdonosa) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében annak vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető, cégvezető stb.) köteles gondoskodni.


 1. Az ingatlan utcáról is látható részén tilos a városképet zavaró építmény, tárgy, anyag (pl.: kiselejtezett gép, bontott gépjármű, építőanyag törmelék, stb.) elhelyezése.


 1. Az ingatlan használója köteles elvégezni az ingatlanán az aktuális növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, kórokozók és kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló, kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése).


A KÖZTERÜLETEK SZENNYEZŐDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE


5. §

 1. A közterületeket beszennyezni tilos. A köztisztaság megóvása érdekében közterületen bárminemű hulladékot vagy elhasznált tárgyat elszórni, eldobni tilos. Közterületi tárgyak, úttest, járda, falak engedély nélküli feliratozása, firkálása, festékkel vagy más anyaggal történő mázolása, bekenése tilos. Tilos szennyvíznek vagy egészségre ártalmas folyadéknak a közterületre juttatása, valamint szennyvíznek csapadékcsatornába való bevezetése.


 1. Közterületen a hulladék elhelyezésére gyűjtőedények és kiépített gyűjtőpontok szolgálnak.


 1. Hulladékot tilos azok mellé és a közterületen máshol elhelyezni.


 1. A közterületen kialakított szelektív gyűjtőpontokon telepített gyűjtőedényekben a lakó- és üdülőingatlanoknál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött gyűjtött papír, műanyag, üveg kizárólag a telepített gyűjtőedény funkciójának megfelelően helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek keletkezett hulladékuk elhelyezésére a szelektív gyűjtőpontokat, valamint a közterületen elhelyezett gyűjtőedényeket nem vehetik igénybe.


 1. A közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, fákat és a növényeket beszennyezni és megrongálni tilos.


 1. Épületeknek közterületre nyíló ablakán, erkélyén és kerítésén köztisztaságot veszélyeztető módon portörlőruhát kirázni, ill. porolást végezni tilos. Az erkélyt és az ablakpárkányt úgy szabad tisztítani, hogy a vízcsurgás a közterület rendjét és az ott tartózkodókat ne veszélyeztesse és ne akadályozza.


 1. Állati hullát, undort keltő anyagot, valamint olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, mely a környezetet szennyezheti, a szomszédos terület használóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen felhalmozni tilos.


 1. Eldugulás okozására alkalmas, valamint környezetre veszélyes anyagokat a szennyvíz és csapadékcsatornába dobni, önteni, vagy bevezetni tilos.


 1. Az ingatlan karbantartása során gyomirtást alkalmazni a kaszálás helyett tilos.


 1. A közterületet emberi és állati ürülékkel szennyezni tilos.


 1. Közterületen engedély nélkül növényt ültetni, telepíteni tilos.


KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA


6. §

 1. A 7. §, 8. § és 11. § hatálya alá nem tartozó közparkok, játszóterek, valamint az ezeken keresztülvezető gyalogjárók tisztítása, síkosság mentesítése, a keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása Szentlőrinc Város Önkormányzatának a feladata és kötelessége az alábbiak szerint:
  1. az utak, utcák, terek útburkolatainak és ezeket szegélyező járdáknak, a nyilvános lépcsőknek, a vízelvezető árkoknak és ezek műtárgyainak tisztántartása, az ott keletkezett szemét összegyűjtése és elszállítása;
  2. az utcai hulladék gyűjtőedény felállítása, fenntartása, rendszeres kiürítése és tisztántartása;
  3. a hó eltakarítása, utak, járdák síkosság mentesítése a közlekedési feltételek biztosítása érdekében.


 1. Ha a közterületen anyag, vagy egyéb áruszállítás esetén a le- és felrakodásnál és egyéb esetekben hulladék, vagy más szennyeződés keletkezik, annak eltakarításáról, helyreállításáról a szállítással megbízott és az, akinek a részére a szállítás, illetve a munkavégzés történt, egyetemlegesen kötelesek gondoskodni.


 1. Magánterületről kikerülő bármely anyag (többek között: udvaron összegyűjtött falomb, kaszálék) közterületen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás által nyújtott szolgáltatás (házhoz menő szelektív járatok) meghatározott rendjétől eltérő napokon, illetve bármely napon a közterületi gyűjtőszigetek gyűjtőedényei mellé való elhelyezése tilos.


 1. Az önkormányzat által tisztán tartott területek felsorolását e rendelet melléklete tartalmazza.


7. §

 1. Az ingatlan használójának kötelessége Síkosság-mentesítés a járdán, járda hiányában az ingatlan mentén, 1,0 m széles sávban.


 1. A hó lerakására nem használható területek: útkereszteződés, buszmegállók, járda közepe, közlekedési útvonalak.


 1. Az ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált utak, járdák, lépcsők tisztítására a város közigazgatási területén csak környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagot (fűrészpor, homok, faforgács, bazalt vagy dolomit zúzalék) lehet használni. Szükség esetén naponta többször is el kell végezni a síkosság-mentesítést.


 1. Az ingatlan használója épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, annak saját vagy közterületen való elvezetéséről, a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról köteles gondoskodni. A használó a járdának, valamint a járdához tartozó folyókának hótól, jégtől és lefolyást akadályozó egyéb anyagtól való megtisztításáról is köteles gondoskodni.


INGATLAN HASZNÁLÓJÁNAK A KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATA


8. §

 1. Az ingatlan használójának kötelessége az ingatlannal határos közterület (járda, nyílt árok és ennek műtárgyai, zöldterület, útpadka) tisztántartása, az ingatlannal határos nyílt árkoknál és azok műtárgyainál (kapubejárók) az akadálytalan vízelvezetés folyamatos biztosítása. Ezek a kötelezettségek valamennyi ingatlan (pl. be nem épített) használójára kiterjednek.


 1. Az ingatlan használója köteles gondoskodni:
  1. a telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről;
  2. az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, rendszeres gondozásáról, kaszálásáról;
  3. az épületek homlokzatainak tisztántartásáról.
  4. Az ingatlanhasználó köteles az ingatlannal érintkező közterületet az útpadkáig gondozni az alábbiak szerint:
  5. Zöldterület és a gyepes árok kaszálása maximum 5,0 m szélességben.
  6. Nyílt árok folyamatos karbantartása, kapubejárók alatti áteresz tisztán tartása.
  7. Vízelvezető műtárgyak tisztítása.


 1. Ha az önkormányzat egyes utcák járdáinak rendszeres vagy eseti takarítását saját hatáskörében biztosítja, ez az intézkedés nem érinti az ingatlan használójának kötelezettségét.


 1. Az ingatlan melletti közterületi járdát naponta le kell tisztítani. Az összesepert szemetet össze kell gyűjteni és a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló tartályban kell elhelyezni. Az ingatlan használója az 7. §-ban meghatározottak szerint köteles a síkosság­mentesítést elvégezni.


 1. Tilos a járdán lévő hulladékot a járdát szegélyező parksávba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe és annak műtárgyaiba valamint az úttestre seperni. Ha a járda napközben többször beszennyeződik, szemetessé válik, a tisztítást meg kell ismételni.


 1. Az ingatlan használója köteles a járdán felburjánzó gazt, a burkolat rongálása nélkül kiírtani, valamint az úttest vagy gyalogjáró terébe az ingatlanról kinyúló ágak, bokrok nyeséséről és a nyesedék elszállíttatásáról gondoskodni.


 1. A használó tisztántartási kötelezettsége kiterjed a járda melletti zöldsávra, annak rendszeres kaszálására a vízelvezető árokra az út széléig.


 1. A több épület elhelyezésére szolgáló építési teleknél (tömbtelek, úszótelek) az épület körüli járdát vagy az épület körüljárására szolgáló területet és azt a közterületi járdával összekötő járdaszakaszt az épület használója vagy használói egyetemlegesen kötelesek tisztán tartani.


 1. A 8 m-nél szélesebb úttesteknél az út szélén kell elhelyezni a járdáról letakarított havat. Ennél keskenyebb utaknál a járda úttest felőli részén kell az összegyűjtött havat úgy elhelyezni, hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1 m széles sáv maradjon.


 1. Az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat feltölteni, betemetni nem lehet. Ha felszólítás ellenére a megadott határidőig az eredeti állapotot nem állítj a vissza az ingatlan használója, tulajdonosa, úgy a szükséges munkákat az ingatlan használójának (tulajdonosának) terhére, költségére és felelősségére az Önkormányzat elvégezteti.


 1. Amennyiben Szentlőrinc város közterületén a nem szabályszerűen elhelyezett hulladék tulajdonosa egyértelműen beazonosítható és felszólításra a megadott határidőre a hulladékot nem szállítja el, úgy a hulladékot a tulajdonos költségére - az ártalmatlanítási díj felszámítása mellett - az Önkormányzat elszállíttatja.


 1. Amennyiben az ingatlan használója ezen rendelet 8. § (1) és (4)-(10) bekezdésben foglaltakat nem tartja be és azokat az írásbeli felszólításban megadott határidő leteltéig nem pótolja, Szentlőrinc Város Önkormányzata az ingatlan használójának költségére megrendeli és elvégezteti az el nem végzett munkát. Egyidejűleg kötelezi a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos költségek megfizetésére is.


 1. Amennyiben a 70 év feletti ingatlanhasználó e §-ban meghatározott kötelezettségének egészségügyi okból időlegesen vagy tartósan nem tud eleget tenni, kérelmére a polgármester a szükséges munkákat térítésmentesen elvégezteti. A polgármester a döntéséről egyedi határozatot hozz.


ÁRUFORGALMI SZERVEK, UTCAI ÁRUSOK KÖTELEZETTSÉGE


9. §

 1. Kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környezetében (2 m-es útsávot) az üzemeltető, illetve az árus köteles reggel 7 óráig és nyitvatartási ideje alatt, valamint zárás után feltakarítani, megtisztítani és tisztán tartani.


 1. Azon kereskedelmi egységek, ahol élelmiszer feldolgozásával foglalkoznak, a keletkező hulladékot- a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésben foglaltak alapján- a tevékenységük teljes időtartamára terjedő időszakokban naponta kötelesek elszállítani.


 1. Az Önkormányzat által közterületen engedélyezett alkalmi rendezvényeken, vásárokon résztvevő kereskedelmi egységek üzemeltetői kötelesek a rendezvény, vásár ideje alatt és utána a keletkezett hulladék elszállításáról és a közterületet megtisztításáról gondoskodni. Mindezek teljesítéséért a rendezvény szervezője a kereskedelmi egység üzemeltetőjével egyetemlegesen felel.


 1. A kereskedelmi és szolgáltató egységek üzemeltetői kötelesek a keletkezett hulladékuknak megfelelő méretű gyűjtőedényt igénybe venni és az edényt legalább heti egy alkalommal történő ürítésére a szolgáltatóval szerződést kötni.


 1. A kereskedelmi és szolgáltató egységek esetében az ingatlan bérbeadója köteles a bérlőnek helyet biztosítani a hulladék megfelelő gyűjtésére és tárolására.


 1. Az ingatlan használója a kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát más - közterületről látható­ingatlantartozékot és felszerelési tárgyat a szükségesnek megfelelően, de legalább negyedévenként köteles megtisztítani.


HIRDETÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK KÖTELEZETTSÉGE


10. §.

A hirdetési tevékenységet végzők feladataikat kötelesek úgy végezni, hogy az ne járjon a közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak szennyezésével, rongálódásával. Ha ez mégis bekövetkezik, úgy kötelesek gondoskodni annak eltakarításáról, eredeti állapotba történő helyreállításáról.


ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA


11. §

 1. Építési, bontási vagy felújítási munkálatokkal érintett ingatlan tisztántartása, valamint a munkálatok során keletkező háztartási és egyéb nem veszélyes hulladék megfelelő kezelése az ott munkát végző kivitelező és a tulajdonos együttes feladata.


 1. Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, valamint az úttest felbontásánál a keletkezett por és szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel locsolni kell. Az úttesten, járdákon az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az ne szennyezze a közterületet. Az építőanyagot a közterület használatra vonatkozó rendelet előírásai szerint kell tárolni.


 1. A magasabb szintű jogszabály által meghatározott építtető a veszélyesnek nem minősülő építési és bontási hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek köteles átadni.


 1. Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (hulladékot, törmeléket, iszapot).


 1. papírt, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot stb.) szennyvíz és csapadékvíz csatornába szórni, önteni vagy bevezetni tilos.


SZENNYEZŐ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA


12. §

 1. Bűzös anyagokat csak légmentesen zárható tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.


 1. Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak zárt járművön, vagy rögzített ponyvával letakarva szabad szállítani.


 1. Ha a közterületen szállított anyag a közterületet beszennyezi, a szennyeződést előidéző köteles azonnal az eltávolításáról és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.


 1. Közterületen szilárd és folyékony hulladék csak az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a környezet lehető legnagyobb kíméletével és úgy szállítható, hogy a szállítmányból kihullás, kiporzás, csepegés, elszóródás ne keletkezzen.
LAKÁSRA ÉS TARTÓZKODÁSRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA


13. §

 1. Lakásra és tartózkodásra szolgáló épületek közösen, valamint idegenek által is használt részeinek (pl. udvar, kapuváró, lépcsőház, folyosó, terasz, világítóudvar, felvonó, mosókonyha, pince, padlás, ruhaszárító, illemhely előtere, szemétledobó stb.) tisztántartásáról az épület használója vagy használói egyetemlegesen köteles gondoskodni.


 1. A lakás (lakás céljára szolgáló helyiség) úgyszintén az ahhoz tartozó mellékhelyiségek (konyha, fürdőszoba, pince stb.) tisztántartásáról, a szemét eltávolításáról és a lakásban esetleg előforduló rovarok irtásáról - a lakás használója köteles gondoskodni.


 1. Ha alaposan feltételezhető, hogy a (2) bekezdésében említett valamely helyiség tisztántartása nem megfelelő, a városi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a lakást megszemlélheti és intézkedést kezdeményezhet. A használó a Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat dolgozóját köteles a vizsgálat lefolytatása céljából a lakásba beengedni.


 1. Közös képviselő alkalmazása esetén a tulajdonost, kezelőt terhelő kötelezettségek végrehajtása a közös képviselő feladata, akinek nevét a bejárat mellett ki kell függeszteni.


A KÖZTISZTASÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB RENDELKEZÉSEK


14. §

 1. Az állati ürülék eltakarításáról az állat gazdája (sétáltatója, tulajdonosa) köteles gondoskodni.


 1. Ebet póráz nélkül sétáltatni tilos. Az ebek transzponderrel (mikrochip) való megjelölése kötelező.


 1. Az ivóvizet szolgáló kutak, közkifolyók, közterületi ivókutak és foglalt források környezetét az üzemeltetőnek különös gonddal kell tisztántartani és megvédeni az esetleges szennyeződésektől.


 1. Olyan szennyező forrást, amely az ivóvizet szolgáló kút, illetőleg forrás vizét közvetlenül vagy a talajon keresztül szennyezheti, a közegészségügyi, vízügyi és építésügyi hatósági előírásokban meghatározott távolságon (védőtávolságon, védőterületen) belül nem szabad létesíteni és fenntartani.


 1. Az ivásra alkalmatlan, szennyezett vagy fertőzött vizet szolgáltató közhasználatú kutat és forrást a vízügyi hatóságoknak- a közegészségügyi felügyelő kezdeményezése alapján - „nem ivóvíz" szövegű felirattal és nemzetközi jelzésű ábrával kell megjelölni.


 1. Minden olyan létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le, ezen létesítmények üzemeltetői kötelesek a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladék gyűjtőedény elhelyezéséről. javításáról, pótlásáról, továbbá a rendszeres kiürítéséről és tisztán tartásáról gondoskodni.


ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK


15. §

 1. E rendelet alkalmazásában Szentlőrinc város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely:
 1. 4.§ (2), (3) bekezdéseiben;
 2. az 5. § (1)-(8) bekezdéseiben;
 3. a 6.§ (2), (3) bekezdéseiben;
 4. a 7. § (1)-(4) bekezdéseiben,
 5. a 8. § (1)-(11) bekezdéseiben,
 6. a 9. § (1)-(6) bekezdésekben;
 7. a 10. § (1) bekezdésében;
 8. a 11. § (2)-(4) bekezdéseiben;
 9. a 12. § (1)-(4) bekezdéseiben;
 10.  a 13. §(1), (2), és (4) bekezdéseiben;
 11. a 14. § (1), (2) bekezdéseiben előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.


 1. Az (1) bekezdésbe szabályozott, és a Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2018.( V.3.) önkormányzati rendeletben foglalt magatartások esetén közigazgatási bírság kiszabásának is helye van.


 1. Az (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.


 1. A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni
  1. a magatartás, vagy mulasztás súlyát és a felróhatóság mértékét,
  2. az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja.


 1. A pénzbírság kiszabása helyett „felszólítás" alkalmazható, amennyiben a magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.


 1. A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesít a közterület­használati díj fizetési, illetve az elkövető helyreállítási kötelezettség alól.


17. §

 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 1. E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


 1. Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK


18. §

 1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Önkormányzatának A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének 4. számú melléklete következő 4.13. ponttal egészül ki:


„[A Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati hatósági ügyek intézését:]


„4… 70 év feletti ingatlanhasználó közterület tisztasága tekintetében meghatározott kötelezettségének egészségügyi okból időlegesen vagy tartósan nem tud eleget tenni, kérelmére a polgármester a szükséges munkákat térítésmentesen elvégezteti.”


 1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Önkormányzatának A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének 4. számú melléklete következő 5.4. ponttal egészül ki:


„[A Képviselő-testület a Jegyző hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati hatósági ügyek intézését:]


„5… Lefolytatja az eljárást és dönt a közterülethasználatról szóló rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági eljárásokkal kapcsolatban.”


 


 Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőZáradékok:


 1. A rendelettervezet 2019. június 28. napján kifüggesztésre került.

Kelt: Szentlőrinc, szeptember 26.


A Jegyző nevében eljáró:Szakács Honoráta képviselő-testületi referens


             
 1. A rendelet 2019. szeptember 26. napján elfogadásra és szeptember 27. napján kihirdetésre került.


Kelt: Szentlőrinc, 2019. szeptember 26.
Dr. Tóth Sándor jegyző

1. számú melléklet a 18/2019.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez


Önkormányzat által hó és síkosság mentesítés területek


BUSZMEGÁLLÓK:


 • Jókai utca (6-os út) 2 db buszmegálló (Pécs és Szigetvár felé)
 • Munkácsy M. utca 2 db buszmegálló (Királyegyháza felé menő és a játékbolt előtti)
 • Buszpályaudvar a Március 15. téren
 • Március 15. téri buszmegálló
 • Vasútállomásnál lévő buszmegálló


PARKOLÓK:


 • Takarékszövetkezet előtt (Madách I. utca) I,II
 • Egészségügyi Központ előtt
 • Munkácsy M. utcai,Önki parkoló
 • Vasútállomásnál lévő parkoló
 • OTP – ABC előtti parkoló
 • Omega mögötti – panelok előtti parkoló
 • Temető parkoló
 • Templom parkoló
 • Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézmény előtti parkoló
 • Templom tér 8. hivatal előtti parkoló
 • Március 15. téri parkoló


JÁRDÁK:


 • Jókai utca (6-os út) Munkácsy M. utca sarkától a Pécs felé menő buszok buszmegállójáig
 • A Pécs felé menő buszok buszmegállójától a Bocskai I. utcáig
 • Koncz – Brantner ház járdái, Jókai u. és Munkácsy M. u. sarkán
 • Madách I. utca (Egészségügyi Központ parkolójától a Rákóczi utca keresztesődéséig)
 • Rákóczi utca Templom téri szakasza
 • Kossuth L. utcai sétány
 • Egészségügyi Központ Kossuth L. utcai szakasza a lebontott épületig
 • Munkácsy M. utca Szoc. Szolg. Központtól a Megye utcai újságos pavilonig
 • Szoc. Szolg. Központ Megye utcai járda szakasza
 • Munkácsy M. utcai Vasbolttól a Zöldségesig
 • Múzeum Köz Múzeum előtti szakasza
 • Közüzemi Kht.-tól a Pécsi út bal oldala a Vízműig (Ifjúság utca kereszteződéséig)
 • Gyöngyvirág utca sarkától (OTP) a Pécsi út jobb oldala a Mikszáth Kálmán utca kereszteződéséig (kék panelok előtti rész)
 • Gyöngyvirág utcai ABC Pécsi út kereszteződéstől a Nefelejcs utcáig
 • Nefelejcs utca bekötő járda
 • Sportpálya melletti átvezető járdaszakasz
 • Omegán átvezető járda (Anna bár melletti)
 •  Pécsi útról bekötő járda
 •  Esterházy útról bekötő járda szakasz
 • Március 15. tér 4 sz. panel előtti járdaszakasz (Lottózó)
 • Március 15. téri játszótér mögötti panelok előtti járdák
 • Omegától az emlékmű mellett az Ifjúság úti Általános Iskola és Zeneiskoláig vezető járda
 • Pécsi út Ifjúság Út kereszteződésétől az Esterházy utcáig vezető járda
 • Ifjúság útról a sárga panelokig a zöldterületen átvezető beközlekedő járdák (3 db)
 • Sárga panelok mögötti bekötőrészBICIKLI UTAK, EGYÉB UTAK:


 • Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút
 • Temetői utak


INTÉZMÉNYEK:

 • Intézmények előtti területek, intézmény udvarok (szükséges egyeztetett mértékben)

GÉPI HÓTOLÁS:


 • Minden önkormányzati szilárd burkolatú út
 • Szőlőhegyi út
 • Kerékpár utak
 • Tarcsapuszta szilárd burkolatú útjai
 • Tarcsapuszta kerékpátút

2. számú melléklet a  18/2019.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez


Önkormányzat által kaszált területek


EGÉSZSÉGKÖZPONT                          Kossuth L. utca felöl                                        304 m2

TAKARÉKSZÖVETKEZET                   Előtti tér                                                            188 m2

MUNKÁCSY M. UTCA                          Parkoló + nyugati oldal                                   608 m2

                                                              1848-as emlékmű                                            400 m2

6-OS FŐUT                                           Brantner ház + buszmegálló                          532 m2

                                                              Bem u. vége                                                        80 m2

PÉCSI ÚT                                              Kék panelok előtt a Gyöngyvirág útig        2 625 m2

                                                              Panelok déli oldala                                     10 325 m2

                                                              10, 12 és a Nefelejcs u. 2 között                  1 161 m2

                                                              Pécsi u. 23 déli + nyugati oldal                       594 m2

                                                              Közüzemitől az Ifjúság útig északi old.       3 050 m2

                                                              Busz pályaudvar                                           1 176 m2

                                                              Busz p. udvar és a sportpálya között         6 144 m2

MÁRCIUS 15 TÉR                                4 szám előtti parkoló                                   2 840 m2

                                                              Déli oldal                                                     12 408 m2

                                                              Északi oldal / játszótér + szobor /           10 028 m2

IFJÚSÁG ÚT                                         Árok / Pécsi úttól Mátyás király útig /       1 540 m2

                                                              3. szám északi oldal                                         624 m2

                                                              Paneloktól az országútig északi oldal         5 896 m2

                                                                                                           déli oldal           7 412 m2

                                                              Nyárfa úttól a Mátyás király útig                                 

                                                              belső terület                                                11 000 m2

                                                                                                                           külső-burkolt árok területe                             354m2

TÖRÖKFÖLD UTCA                             Ifjuság utcától a 6-os útig (árok útpadka)   2000m2

GYÖNGYVIRÁG ÚT                              IPOSZ előtti tér                                                 552 m2

                                                              3. szám előtti tér                                           1 188 m2

                                                              1. szám előtti tér                                              820 m2

                                                              Garázsok, Nefelejcs út és a 

                                                              Nefelejcs 2 közötti terület                               816 m2

                                                              Garázsok és a Pécsi úti ÁBC és a

                                                              Nefelejcs 2 közötti terület                            1 620 m2

KODOLÁNYI, NEFELEJCS                   Játszótér                                                        6 030 m2

KOSSUTH L. ÚT                                   Park                                                                4 500 m2

DEÁK F. ÚT                                          Irodaház                                                           700 m2

                                                              Árok: Deák F., Ybl M.,                                       506 m2

VASÚTÁLLOMÁS                                Parkoló                                                             100 m2

Liget út                                             6-os út Liget út közti terület                      12 500 m2

PÉCSI ÚT                                              Erzsébet úttól Deák F útig                           1 800 m2

ÖNKORMÁNYZAT                               Kastély                                                           1 740 m2

                                                              Park                                                             11 800 m2

KELETI LAKÓTELEP                          Szennyvíz átemelő körüli tér                       3 150 m2

KULTURHÁZ                                       Templom téri rész                                           600 m2

                                                              Belső udvar I                                                 3 440 m2

                                                              Belső udvar II                                               3 300 m2

TEMPLOMTÉR                                   

                                                              Út és a járda közötti szakasz                           500 m2

MADÁCH U                                          Árok                                                                  500 m2

MADÁCH U.                                         259 hrsz                                                       10.000m2

KOSSUTH L ÚT                                    Útpadka, árok, + 5 m szélesség                   2 500 m2

                                                                                                                           255/33 hrsz.                                                 3. 000m2

TEMETŐ                                              0196/14. hrsz                                              6. 635m2    0196/14. hrsz                                                                         5. 736m2 0197/2. hrsz                                                   1. 302m2                                                              0197/3. hrsz                                                 2.962m2    0197/4. hrsz                                                               13. 790m2

ÓVODA                                                 Arany utcai óvoda                                       2. 284 m2

                                                              Liszt F. u. óvoda                                           2. 354 m2

PÉCSI ÚT                                              Vízműtelep oldala előtt                                3 000 m2

                                                              Kutyafuttató                                                  2 280 m2

YBL M. ÚTI PARK                                                                                                       3 500 m2

ERZSÉBET UTCA VÉGÉN                   árok, és nyugati oldala                                    500.m2

KERÉKPÁR ÚT I. ÁROK                                                                                              4 000 m2

KERÉKPÁR ÚT II. ÁROK                                                                                            18.500m2

SZOCIÁLIS SZOLG. KÖZPONT                                                                                   3 000 m2

MÚZEUM                                              Erzsébet u.                                                        500 m2

TARCSAPUSZTA                                 Árok                                                               1 400 m2

                                                              Belső                                                              8 200 m2

                                                              Bicikli út:                                                       1 400 m2

                                                              Összesen:                                               227 702 m2

Élősövény gondozás                      Kossuth L. u. park

                                                              Madách u.- Brantner ház

                                                              Deák F. irodaház

                                                              Temető