Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2017. 10. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete


a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól


Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében, a 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában, és a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: TKtv.) 16.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, az Étv. 6.§ (1) bekezdésében és a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 29.§ és a 29/A.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §


(1) Szentlőrinc Város Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának (TF), integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS), a településrendezési eszközeinek, Településszerkezeti Terv és Helyi építési Szabályzat (HÉSZ), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a Településképi rendelet (TR), a Településképi arculati kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a TFR és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.


(2) E rendelet alkalmazásában:


a) állandó partnerek: a település közigazgatási területen állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek (lakosság).


b) eseti partnerek: a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil szervezetek, amelyek tevékenysége kiterjed a településrendezéssel kapcsolatos tervezetek véleményezésére; gazdálkodó szervezetek, amelyek a készülő tervek hatásterületén ingatlantulajdonnal vagy telephellyel rendelkeznek, valamint az egyházak, az  intézmények.


Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2.§


(1) Adott véleményezési eljárás során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját a TFR alapján a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az előzetes tájékoztatás során a közzétett hirdetményi tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról és a véleményezés módjáról és annak határidejéről.


(3) A véleményezési eljárás során a közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.


(4) Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket.


(5) Amennyiben nincs lakossági fórum, a lakosság az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül teheti meg, a polgármesterhez címzett és a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban írásban benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.


Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai

3.§


(1) Az eseti partnerek köréről, amennyiben az szükséges, az egyeztetési eljárást megelőzően a képviselő-testület külön határozattal dönt.


(2) Az eseti partnerek az előzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldésével értesülnek.


(3) Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásba a polgármesterhez címzett és a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban írásban benyújtott, indoklással ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.
Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele

4.§


(1) A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a TFR-ben rögzített szabályok szerint történik.


(2) A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat Szentlőrinc Város Önkormányzat honlapján (www.szentlorinc.hu)  kerül kihirdetésre.


(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően közzé kell tenni.Záró rendelkezés

5.§Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.
Koltai Péter                                                                        dr. Faragó Ágnes

polgármester                                                                            jegyzőZáradék:


Elfogadva: 2017. szeptember 28.

Kihirdetve: 2017. szeptember 29.


                                                                                    dr. Faragó Ágnes

                                                                                              jegyzőA 15/2017. (IX.29.) Ör. 1. számú melléklete


Az állandó partnerek minimális tájékoztatási formája a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29.§ és 29/A.§ alapjáneljárás típusa

előzetes tájékoztatás

módja

elfogadás előtti véleményezés módja

(munkaközi tájékoztatás)

Település-fejlesztési koncepció


Integrált település-fejlesztési stratégia

készítése

módosítása

 • közterületi hirdetőfelület;
 • önkormányzat honlap;
 • lakossági fórum;

-

 • közterületi hirdetőfelület;
 • önkormányzati honlap;
 • lakossági fórum;
 • önkormányzati honlap;

Település-képi arculati kézikönyv

készítése

módosítása

 • közterületi hirdetőfelület;
 • önkormányzati honlap;
 • lakossági fórum;
 • közterületi hirdetőfelület;
 • önkormányzati honlap;
 • lakossági fórum;

Településképi rendelet

készítése

módosítása

Település-rendezési eszközök:


Település-szerkezeti terv;

szabályozási tervek;

helyi építési szabályzat

teljes eljárás

 • közterületi hirdetőfelület;
 • önkormányzati honlap;
 • lakossági fórum;
 • közterületi hirdetőfelület;
 • önkormányzati honlap;
 • lakossági fórum;

egyszerű-sített eljárás
nemleges


tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás kihirdetett vészhelyzet esetén

 • önkormányzati honlap;

állami főépítészi eljárás