Egerág község képviselő testületének 7/2018 (X.1.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról

Hatályos: 2018. 11. 01

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szervek és a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. fejezet

általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§


(1) A rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) területi hatálya Egerág község a Petőfi Sándor utca, a 296 hrsz.-ú közút és a belterületi határ által lehatárolt tömbterületére (a továbbiakban: tömbterület) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen építési munkát végezni az OTÉK és az egyéb általános érvényű törvényi és hatósági előírások, valamint a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó e rendelet mellékletét képező tömbterületre kiterjedő szabályozási tervnek megfelelően lehet.


2 Közterület alakításra vonatkozó előírások

2.§


(1) A közterület határait a szabályozási terv meglévő és tervezett szabályozási vonalai határolják le.

(2) Amennyiben az adott közterületre vonatkozóan nincs érvényben lévő közterület-alakítási terv, a közterület alakítására vonatkozó rendelkezéseket, a szabályozási terv által, a közterületre megfogalmazott övezethez tartozó előírások tartalmazzák.


3. Az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások

3.§


(1) A tömbterületre kiterjedő szabályozási terven szabályozott területeken amennyiben a vonatkozó övezet illetve építési övezet ettől eltérően nem rendelkezik, az illeszkedés szabályai szerint az új épület a meglévő beépítéséhez igazodóan, a kialakult beépítési vonalra helyezendő.

(2) Pince, terepszint alatti építmény létesítése, felújítása, bővítése, átalakítása csak saját telken belül történhet, új, önállóan kialakított térszín alatti építmény a közterületet legfeljebb 3,0 m-re közelítheti meg.

(3) A településkép alakítására vonatkozó előírásokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.


4. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

5.§


(1) A település zöldfelületeinek megóvása érdekében közterületen meglévő fát, ill. növényzetet kivágni csak rendkívül indokolt esetben szabad.

(2) Közterületen az elhalt növényzet pótlásáról a növényzet jellegének s értékének megfelelően kell a telek tulajdonosának gondoskodnia.


5. A környezet védelmének általános előírásai

9.§


(1) A telkek terepfelszíne kizárólag oly módon alakítható, hogy a talaj erózióvédelme, a terület gyommentesen tartása, a rézsűk állékonysága és a felszíni vizek elvezetése a telek területén belül biztosítható legyen.

(2) Az építési terület kialakítása, építési munka végzése során a környezetet károsító anyagokat a terület-előkészítés részeként el kell távolítani, feltöltés nem tartalmazhat környezetet károsító anyagokat.

(3) Telken vagy közterületen szennyezett talaj átmenetileg sem tárolható, az esetleges talajszennyezés kitermelése után a folyamatos elszállításáról a terület tulajdonosa köteles gondoskodni. Új épületet elhelyezni, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni csak az esetleges talajszennyezettség megszüntetése után szabad.

(4) A felszíni vízelvezető rendszert a terület kialakításának részeként a vonatkozó műszaki és természetvédelmi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően kell megvalósítani.

(5) Bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó tevékenységgel járó területhasználat, építés csak abban az esetben megengedett, ha az általa okozott építési, közlekedési, illetve üzemi eredetű környezeti zaj, valamint a rezgésterhelés mértéke a hatályos jogszabályban az adott területhasználatú területre, az adott létesítmények körére megállapított határértékeket nem haladja meg. A területhasználat, az építés a zajvédelmi megfelelőség érdekében a területhasználó passzív akusztikai védelem kiépítésére, alkalmazására, vagy a tevékenység, területhasználat beszüntetésére kötelezhető.


6. Közművekre vonatkozó általános előírások

12.§


(1) A közműveket közterületen, vagy szolgalmi jog bejegyzéssel ingatlanon (ingatlanokon) keresztül lehet vezetni, elhelyezni.

(2) Az egyes övezetek közműellátásnak mértékét az egyes övezetek előírásai tartalmazzák.


7. Telekalakítás általános szabályai

13.§


(1) Az övezetenként kialakítható telek minimális méreteit a rendelet övezetenként tartalmazza. Az övezeti előírásokban megfogalmazott, kisebb, kialakult telek beépíthető, az egyéb vonatkozó rendelkezések betartása mellett.

(2) Az övezetben a kialakítható telek minimális szélességére vonatkozó előírás átlagszélességet jelent.

(3) Az új saroktelkek szélességi méretének legalább 3,0 m-rel nagyobbnak kell lennie az övezetben kialakítható telkek előírt legkisebb szélességénél.

(4) A lakó övezetben maximum két telek vonható össze, de a telek legnagyobb értéke a 2500 m2-t nem haladhatja meg.

(5) Műtárgy és melléképítmény az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) vonatkozó előírásai szerint helyezhető el.


14.§


Az övezetben kialakítható legkisebb telek előírásai, az építési telek mérete, az övezetben létesülő magánútra, közműelhelyezési telekre nem vonatkozik.


8. Építés általános szabályai

15.§


(1) A tömbterületen csak az egyes építési övezetekben meghatározott rendeltetésű építmények és épületek helyezhetők el.

(2) Egy telken elhelyezendő főépületek közötti távolságnak az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság értékének kell megfelelnie. Lakóövezetben a melléképület legnagyobb épületmagassága az övezetre előírt magasság, de legfeljebb 5,0 m.


II. FEJEZET

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

II/A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

9. Beépítésre szánt területek előírásai

16.§


A település területének beépítésre szánt területei a következők:

a) falusias lakóterület

b) kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület.


10. Falusias lakóterület (Lf)

17.§


(1) A terület elsődleges rendeltetése a hagyományos, falusi háztáji gazdálkodást is folytató új beépítésű lakófunkció.

(2) A területen az OTÉK 14.§-a szerinti építmények helyezhetők el.

(3) Az Lf-1 jelű Falusias lakóterületen telkenként legfeljebb két rendeltetési egység helyezhető el.

(4) A területen az övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


11. Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület (Gksz)

21.§


(1) A kereskedelmi, szolgáltató övezet, elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A területen az OTÉK 19.§-a szerinti építmények helyezhetők el.

(3) A terület övezeteiben, a szabályozási terven a telek be nem építhető területeként megjelölt területeken háromszintes növényállomány telepítendő a használatba vételig.

(4) A területen az övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


II/B BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

12. Beépítésre nem szánt területek előírásai

28.§


A település területének beépítésre nem szánt területei a következők:

a) közlekedési terület

13. Közlekedési és közműelhelyezési terület

29.§


(1) A területen a kialakult, vagy szabályozási terven kiszabályozott szabályozási szélességén belül a közlekedési létesítmények, a közművek vonalas létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok, utcafásítás, egyéb növényzet, közlekedést kiszolgáló kereskedelmi létesítmények helyezhetők el.

(2) A közlekedési területek övezetei és rendeltetése:

a) KÖu-5: lakóút, kiszolgáló út

b) KÖu-6: kerékpárút, gyalogút, közös gyalogút és kerékpárút

(3) Az utak tervezési osztályai:

a) lakóutak, kiszolgáló utak: B.III.b

b) kerékpárút, gyalogút, közös gyalogút és kerékpárút: B.IV.b

(4) A közutak elhelyezése céljára a következő építési területet kell biztosítani:

a) a KÖu-5 jelű övezetben legalább 12 m,

b) a KÖu-6 jelű övezetben legalább 4 m,

(5) A közterületek terepszint alatti felhasználásánál, így a közművezetékek elhelyezésénél, átalakításánál – megfelelő szabályozási szélesség esetén – biztosítani kell a közterületi fák, fasorok elhelyezhetőségét.


III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40.§


(1) E a rendelet az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(3) A rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az Egerág Község Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/1999. (XII.07.) sz. önkormányzati rendelet V-2 jelű Belterületi szabályozási terv elnevezésű mellékletének a Petőfi Sándor utca, a 296 hrsz.-ú közút és a belterületi határ által lehatárolt tömbterületére vonatkozó rendelkezései.






Hegyi Győző                                                                                          dr. Korossy Ildikó

polgármester                                                                                                      jegyző





A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2018. október 01. napján                                                           

                                                                                                          dr. Korossy Ildikó

                                                                                                           jegyző