Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (I.27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 13/2015. (VIII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 31 - 2018. 10. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (I.27.) önkormányzati rendeletea szociális ellátásokról szóló 13/2015. (VIII.7.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 13/2015. (VIII. 7.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


  1. §


Az alaprendelet 15. § (1) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) A Bizottság  kivételes méltányosságból évente legfeljebb három alkalommal, háztartásonként maximum 1,5 m3 tűzifát vagy legfeljebb 150 kg közfoglalkoztatás keretében előállított brikettet biztosíthat annak a szentlőrinci lakóhellyel rendelkező rászoruló személynek, aki rendkívüli élethelyzetére tekintettel a téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudja megoldani és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160 %-át, feltéve, hogy a lakását fával fűti és az Szt. 4. § (1) bekezdés szerinti vagyona nincs.


Átmeneti és záró rendelkezések

2.§


(1) A rendelet 2017. január 31-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet előírásait a folyamatban levő, jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.


Szentlőrinc, 2017. január 26.
                       

            Koltai Péter                                                              Dr. Faragó Ágnes

                       polgármester                                                                          jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2017. január 26.

Kihirdetve: 2017. január 27.


                                                                                              dr. Faragó Ágnes

                                                                                                       jegyző