Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020 (XII.2.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2015 (VII.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

                                  

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 24/2020. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2015 (VII.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


 1. §


Az alaprendelet 2. § (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki: 1. a Palliatív Humán Szolgáltató Központ által nyújtott népkonyhai szolgáltatások tekintetében Szentlőrinc Város Önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, a településszintű lakóhellyel rendelkező hajléktalan személyekre.


 1. §


Az alaprendelet az alábbi 8/A. §-szal egészül ki:


8/A. §


 1. A népkonyhai étkeztetést ellátási szerződés útján a Palliatív Humán Szolgáltató Központ biztosítja.


 1. A népkonyha igénybevételére jogosult a 18. életévét betöltött, szociálisan rászoruló személyek, így különösen azok, akik a legalább napi egyszeri étkezést önerőből nem képesek biztosítani, és e rendelet alapján szociális étkeztetésre nem jogosultak, különösen aki:


 1. álláskeresési járadékban részesül
 2. nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül
 3. ellátásban nem részesülő, regisztrált álláskereső
 4. időskorúak járadékában, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül
 5. ápolási díjban részesül
 6. hajléktalan személy.


 1. A népkonyhai ellátást nem veheti igénybe, aki:


 1. szociális étkeztetésben
 2. gyermekjóléti alapellátásban (kivéve: családok átmeneti otthona)
 3. gyermekvédelmi szakellátásban (kivéve: utógondozói ellátásban),
 4. szociális szakosított ellátásban (kivéve: éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, támogatott lakhatás)


részesül.


Átmeneti és záró rendelkezések

 1. §


(1) E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, de a rendelkezéseit a Palliatív Humán Szolgáltató Központtal kötött népkonyhai étkeztetést ellátási szerződés hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.


(2) Jelen módosító rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
Záradék:


Megalkotta: Szentlőrinc Város Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2020. december 1-jén.


Kihirdetve: 2020. december 2. napján                                                                                                          Dr. Tóth Sándor

                                                                                                                   Jegyző