Egerág község képviselő testületének 12/2020 (XI.23.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 11. 24

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


(1) A rendelet célja, hogy Egerág község polgárai és közösségei művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza az önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.


(2)A rendelet hatálya kiterjed Egerág közigazgatási határán belül a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által fenntartott közösségi színtérre, a közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre.


2. A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása

2. §


Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatként a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdésében meghatározott alapszolgáltatások közül a helyi sajátosságok figyelembevételével a „művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása” közművelődési alapszolgáltatást látja el.


3. §


Az Önkormányzat a 2. §-ban meghatározott alapszolgáltatást a következő feladatok ellátásával biztosítja:

 • nemzeti ünnepek megszervezése a helyi közösségek bevonásával,
 • támogatja az ifjúsági közösségi szerveződését és részvételét,
 • támogatja az idősek művelődő közösségi szerveződését és részvételét,
 • helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartásának,
 • támogatja a helyiamatőr művészeti körök, műhelyek, alkotó táborok létesítését
 • támogatja a helyi környezeti, szellemi, művészeti értékek megismertetését, feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
 • támogatja a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását,
 • kiállítási lehetőséget biztosít a művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre művészeti rendezvények szervezésére,
 • helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,
 • támogatja a helyi gyermekekből álló művészeti csoportok fellépését rendezvényeken,
 • közösségi internet szolgáltatást biztosít,
 • a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
 • a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.


3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. §


(1)  Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatás ellátására, a helyi közművelődés támogatására közösségi színteret működtet.

(2)  A közösségi színtér:

Egerág, Szabadság tér 1. szám alatti épület (régi Művelődési ház)

(3) A közösségi színtér nem intézményként működik, gazdálkodási feladatait az önkormányzat hivatala látja el.

(4) Az önkormányzat a közösségi színtér működéséhez szükséges személyi feltételeket minimum szinten biztosítja, a foglalkoztatott létszámot az éves költségvetésben állapítja meg.


5. §


Az önkormányzat által fenntartott közösségi színtér minden év március 1-ig éves szolgáltatási tervet és az előző naptári évről beszámolót nyújt be az Önkormányzat Képviselő-testületének. A beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.


6. §


(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátásában együttműködik:

 • a Csorba Győző könyvtárral,
 • a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóságával,

(2) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.

(3) Megállapodás csak olyan közművelődési tevékenységet végző szervezettel köthető, amely a korábbi önkormányzati támogatással hiánytalanul elszámolt, nincs köztartozása, és megfelel valamennyi vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.

(4) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről plakátok, szórólapok útján és a település honlapján adnak tájékoztatást a lakosság részére.4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

7. §


(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésben meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja. 

(2) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település művelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.

(3) Az önkormányzat pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosítja.

(4) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokhoz szükséges személyi feltételeket Kisherend Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján, a jogszabályban foglalt közművelődési szakember foglalkoztatásával fogja biztosítani, ennek érdekében együttműködik az NMI-vel.


5. Nyilvános könyvtári ellátás8. §


Az önkormányzat a Törvényben meghatározott kötelező nyilvános könyvtári ellátást a Csorba Győző Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás alapján könyvtárbusz útján biztosítja. Aki évente a képviselőtestületnek a könyvtári tevékenységről szakmai beszámolót tart.Záró rendelkezések

9. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 7/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelete.
              

          Rácz János                                                      dr. Halmos Barbara

                      polgármester                                                            jegyzőA kihirdetés napja:

Egerág, 2020. november 23.


                                                                                               dr. Halmos Barbara

                                                                                                      jegyző