Egerág község képviselő testületének 2/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 03 - 2018. 05. 04

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az 1/2017.(II.17.) Önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 2.§ az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 202.873.946 Ft-ban fogadja el.


Az Ör. 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint fogadja el:

adatok Ft-ban

a) állami költségvetésből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/

70.950.204

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből

67.926.994

ba) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból

21.486.900

bb) a központi kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

3.043.819

bc) elkülönített állami pénzalap bevételeként elszámolható összegből

43.396.275

c) közhatalmi bevétel

15.113.115

d) intézményi működési bevétel

13.700.677

e) egyéb tárgyi eszköz értékesítése

339.370

f) működési célú átvett pénzeszközök

500.000

g) rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

0

h) államháztartáson belüli megelőlegezés

2.381.017

i) előző évi pénzmaradvány

31.962.569


Az Ör. 4.§ az alábbiak szerint módosul:

Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

adatok Ft-ban

a) működési költségvetés

88.801.688

aa) személyi jellegű kiadások

46.006.903

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8.598.485

ac) dologi jellegű kiadások

30.632.979

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

1.530.700

ae) egyéb működési célú kiadások

2.032.621

b) felhalmozási költségvetés

29.648.859

ba) intézményi beruházás

12.001.801

bb) felújítás

17.647.058

c) finanszírozási költségvetés

68.428.688

ca) pénzügyi lízing törlesztése

836.759

cb) rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

cc) államháztartási megelőlegezések visszafizetése

2.245.172

cd) irányítószervi támogatások

65.346.757

d) általános tartalék

15.994.711


2.§


A Ör. 5.§ az alábbiak szerint módosul:

Az Önkormányzat Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 25.402.515 Ft-ban fogadja el.


Az Ör. 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint fogadja el:

adatok Ft-ban

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

25.353.549

b) intézményi működési bevétel

37

c) előző évi pénzmaradvány

48.929


Az Ör.7.§ az alábbiak szerint módosul:

Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

adatok Ft-ban

a) működési költségvetés

24.874.933

aa) személyi jellegű kiadások

18.704.448

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.154.520

ac) dologi jellegű kiadások

2.015.965

b) felhalmozási költségvetés

527.582

ba) intézményi beruházás

298.860

bb) intézményi felújítás

228.722


Az Ör. 8.§ az alábbiak szerint módosul:

Az Önkormányzat Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 53.913.759 Ft-ban fogadja el.


Az Ör. 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint fogadja el:

adatok Ft-ban

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

39.993.208

b) intézményi működési bevétel

13.920.551


Az Ör.10.§ az alábbiak szerint módosul:

Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

adatok Ft-ban

a) működési költségvetés

30.740.905

aa) személyi jellegű kiadások

10.106.980

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.272.061

ac) dologi jellegű kiadások

18.361.864

b) felhalmozási költségvetés

23.172.854

ba) intézményi beruházás

11.478.782

bb) intézményi felújítás

11.694.0723.§Egerág Község Önkormányzata, az Egerági Táltos Csikó Óvoda és az Egerági Közétkeztetési Intézmény eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az összevont eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat részletesebb bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.Záró rendelkezések

4.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Hegyi Győző

polgármester

dr. Korossy Ildikó

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Egerágon, 2018. május 02. napján.
                                                                                                                             dr. Korossy Ildikó

                                                                       jegyző

Mellékletek