Egerág község képviselő testületének 6/2015 (IV.20.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és Intézménye 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2015. 04. 20

Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET

A rendelet hatálya


1. §

E rendelet hatálya kiterjed


a) Egerág Község Önkormányzatra

b) Egerági Táltos Csikó Óvodára.


II. FEJEZET

Létszám adatok


2. §


A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.


III. FEJEZET

 Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése


3. §


(1)     A Képviselő-testület a zárszámadásban


a)      a működési költségvetési bevételeket                                                  142.658 ezer forintban,

b)      a felhalmozási célú bevételeket                                                                       0 ezer forintban,

c)      az előző évi pénzmaradványt                                                                 26.081 ezer forintban,

d)      finanszírozási célú műveletek bevételeit                                                  23.915 ezer forintban,

e)      a működési célú költségvetési kiadásokat                                            145.306 ezer forintban,


         ebből:


         ea)    személyi juttatások                                                                      69.421 ezer forintban,

         eb)    munkaadókat terhelő járulékokat                                                   9.908 ezer forintban,

         ec)    dologi kiadásokat                                                                        50.107 ezer forintban,

         ed)    speciális célú működési támogatásokat                                           3.547 ezer forintban,

         ee)    segélyeket                                                                                   12.323 ezer forintban,


f)       a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat                                          12.522 ezer forintban,


         ebből:


         fa)     speciális célú felhalmozási célú támogatásokat                                       0 ezer forintban,

         fb)     beruházási kiadásokat                                                                      315 ezer forintban,

         fc)     felújítási kiadásokat                                                                     12.207 ezer forintban,


g)      finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait                                      22.221 ezer forintban


a 2. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat zárszámadását.

        

4. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézménye működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.V. FEJEZET

Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

5. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát 417.867 ezer forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet szerint.


VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

6. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                                 Hegyi Győző                            Dr. Korossy Ildikó

                                  polgármester                                             jegyzőA rendelet kihirdetve:

Egerág, 2015. április 20.

                                                                     PH.

                                

                                       

                                                                          Dr. Korossy Ildikó

                                                                                    jegyző

Mellékletek