Egerág község képviselő testületének 7/2014 (XI.24.) önkormányzati rendelete

a Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 11. 24 - 2015. 05. 31

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint „a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról” szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, „a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 26. §, 32. § (3) alapján, illetve „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések1.§

A rendelet célja


A rendelet célja, hogy meghatározza a szociális tűzifa támogatás szociális rászorultságának szabályait, az igénylés részletes feltételeit.2.§

A rendelet hatálya


A rendelet kiterjed Egerág községben élő és ott lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a külön jogszabályban meghatározott személyekre.2. A támogatás feltételei

3.§


  1. Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként minimum 1 erdei m3, legfeljebb 5 erdei m3 szociális tűzifa támogatásban részesíti.
  2. A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:
  1. lakásfenntartási támogatásra jogosult
  2. aktív korúak ellátására jogosult
  3. időskorúak járadékára jogosult
  4. adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult
  5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
  6. akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át nem éri el.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(4) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.4.§


  1. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől

-  az a személy, akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető,

- aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


3. A támogatás igénylésének menete

5.§


(1) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Egerági Kirendeltségén.

(2) A kérelmeket 2014. január 10. napjáig lehet benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása az Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a következő rendes ülésen, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt.

(4) A támogatás megállapításáról szóló döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a polgármester intézkedik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


4. Záró rendelkezések

6.§


(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és 2015. május 31. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.            Hegyi Győző                                                             Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna

            polgármester                                                                                   jegyző

A  rendelet kihirdetve:

Egerág, 2014. november 24. napján

                                                                                                                            Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna

                                                                                                                                                 jegyző