Egerág község képviselő testületének 3/2019 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 30 - 2019. 05. 01

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Ör.) 2.§-a az alábbiak szerint módosul:


A Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 187.737.117 forintban állapítja meg.2.§


Az Ör. 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

            adatok Ft-ban

a) központi költségvetésből kapott támogatás

71.230.278

b) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről


ba) központi költségvetési szervtől

0

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

23.780.300

bc) elkülönített állami pénzalaptól

11.340.853

bd) helyi önkormányzattól

0

be) nemzetiségi önkormányzattól

0

bf) többcélú kistérségi társulástól

0

bg) EU-s forrásból származó pénzeszközből

0

c) közhatalmi bevétel

13.976.311

d) tulajdonosi bevétel

1.136.518

e) működési bevételek

18.045.944

f) felhalmozási bevételek


fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

24.836.208

fb) értékesítésből származó bevétel

4.000.000

g) egyéb felhalmozási intézményi bevétel

0

h) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból

831.000

i) előző évi pénzmaradvány

15.768.836

j) működési célú átvett pénzeszközök

300.000

k) államháztartáson belüli megelőlegezések

2.490.8693.§


Az Ör. 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

adatok Ft-ban

a) működési költségvetés


aa) személyi jellegű kiadások

49.701.168

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8.599.698

ac) dologi jellegű kiadások

30.377.489

ad) önkormányzat szociális támogatásai

1.419.845

ae) egyéb működési célú kiadások

1.474.200

b) felhalmozási költségvetés


ba) beruházások

3.140.953

bb) felújítások

27.174.003

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0

c) finanszírozási kiadás

46.961.065

d) általános tartalék

18.888.696


4.§


Az Ör. 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 25.483.493,-Ft-ban állapítja meg.


5.§


Az Ör. 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

adatok Ft-ban

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel

25.464.426

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

ba) elkülönített állami pénzalapból

0

bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból

0

bc) helyi önkormányzattól

0

bd) nemzetiségi önkormányzattól

0

be) többcélú kistérségi társulástól

0

bf) jogi személyiségű társulástól

0

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből

0

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

0

bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik

0

c) közhatalmi bevétel

0

d) intézményi működési bevétel

1

e) felhalmozási bevétel

0

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik)

0

h) kölcsön

0

i) előző évi pénzmaradvány

19.066


6.§


Az Ör. 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

adatok Ft-ban

a) működési költségvetés

24.963.447

aa) személyi jellegű kiadások

18.031.448

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.665.528

ac) dologi jellegű kiadások

3.266.471

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

0

ae) egyéb működési célú kiadások

0

af) általános tartalék

0

b) felhalmozási költségvetés

520.045

ba) intézményi beruházás

520.045

bb) felújítás

0

bc) kormányzati beruházások

0

be) lakásépítés

0

bf) egyéb felhalmozási kiadások

0

c) kölcsön

07.§


Az Ör. 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 38.325.365 Ft-ban állapítja meg.8.§


Az Ör. 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

            adatok Ft-ban

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel

18.878.594

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

ba) elkülönített állami pénzalapból

0

bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból

0

bc) helyi önkormányzattól

0

bd) nemzetiségi önkormányzattól

0

be) többcélú kistérségi társulástól

0

bf) jogi személyiségű társulástól

0

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból származó pénzeszközből

0

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

0

bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származó

0

c) közhatalmi bevétel

0

d) intézményi működési bevétel

18.567.094

e) felhalmozási bevétel

0

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik)


h) kölcsön

0

i) előző évi pénzmaradvány

366.775


9.§


Az Ör. 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

            adatok Ft-ban

a) működési költségvetés

36.775.173

aa) személyi jellegű kiadások

11.369.497

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.230.697

ac) dologi jellegű kiadások

23.162.404

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

0

ae) egyéb működési célú kiadások

12.575

af) általános tartalék

0

b) felhalmozási költségvetés

1.037.290

ba) intézményi beruházás

1.037.290

bb) felújítás

0

bc) kormányzati beruházások

0

bd) lakástámogatás

0

be) lakásépítés

0

bf) egyéb felhalmozási kiadások

0

c) finanszírozási költségvetés

0Záró rendelkezések

10.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Hegyi Győző

polgármester

dr. Korossy Ildikó

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Egerágon, 2019. április 29. napján                                                                                                                              dr. Korossy Ildikó

                                                                       jegyző