Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hatályos: 2020. 10. 01

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szerveire.

 • 2. A készpénzfelvétel rendje

2. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

 • a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátása, és ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
 • b) személyi juttatás körében:
  • ba) közfoglalkoztatottak személyi juttatása, bb) fizetési előleg,
  • bc) közfoglalkoztatottak és alkalmazottak munkába járási költségtérítése.
  • bd) reprezentáció, és egyéb külső személyi juttatások 100.000 Ft összegig történő kifizetés,
 • c) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
 • f) üzemanyag elszámolással, karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 • g) készletbeszerzéssel tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 • h) alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálathoz kapcsolódó napidíjak.
 • i) illetékbélyeg beszerzés kiadásai,
 • j) az a) - i) pont szerinti kiadásokra, az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítésére.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél az (1) bekezdésben foglalt eseteken felül – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a polgármester egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

(3) A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalnál az (1) bekezdésben foglalt eseteken felül a jegyző egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon intézkedik.

Rácz János Dr. Halmos Barbara

polgármester jegyző

Kihirdetve:

Egerág, 2020. szeptember 30.

Dr. Halmos Barbara

jegyző