Egerág község képviselő testületének 3/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2017. 05. 04

Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET

A rendelet hatálya


1. §

E rendelet hatálya kiterjed


a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Egerági Táltos Csikó Óvodára (továbbiakban: intézmény).


II. FEJEZET

Létszám adatok


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 45 főben hagyja jóvá, ebből:

  • Egerág Község Önkormányzata: 38 fő
  • Egerági Táltos Csikó Óvoda: 7 fő.


A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.


III. FEJEZET

 Önkormányzat és intézménye bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése


3. §


(1)     Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként


a)      működési költségvetési bevételek                                                        165.582.558 forint,

b)      felhalmozási célú bevételek                                                                    18.074.480 forint,

c)      előző évi pénzmaradvány                                                                       12.953.789 forint,

d)      finanszírozási célú műveletek bevételei                                                   2.245.172 forint,e)      működési célú költségvetési kiadások                                                  136.330.901 forint,


         ebből:


         ea)    személyi juttatások                                                                        60.109.353 forint,

         eb)    munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó                          13.842.036 forint,

         ec)    dologi kiadások                                                                              58.676.591 forint,

         ed)    ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai                                 2.229.044 forint,

         ee)    pénzeszköz átadás                                                                            1.103.744 forint,

         ef)     elvonások, befizetések                                                                        370.133 forint,


f)      a felhalmozási célú költségvetési kiadások                                              4.791.171 forint,


         ebből:

         fa)     beruházási kiadások                                                                         3.723.357 forint,

         fb)    felújítási kiadások                                                                            1.067.814 forint,


g)      finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                                   25.771.358 forint.


        

4. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézménye bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.IV. FEJEZET

Egyéb mellékletek

5. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 542.069.344 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.


6. §


Önkormányzat és intézménye előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.


7. §


Önkormányzat és intézménye 2016 évi összevont pénzmaradványa 32.011.498 forint, ebből 31.962.569 forint Egerág Község Önkormányzatának, 48.929 forint az Egerági Táltos Csikó Óvodának a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.


8. §


Önkormányzat és intézménye kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. §


Önkormányzat és intézménye bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. §


Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.


11.§


A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. §


A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. §


Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., és a 11-3. számú mellékletek tartalmazzák.


V. FEJEZET

Záró rendelkezések

14. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


                                     Hegyi Győző                                                  dr. Korossy Ildikó

                                            polgármester                                                                          jegyzőA rendelet kihirdetve:

Egerág, 2017. május 03.

                                                                     PH.

                               

                                       

                                                                          Dr. Korossy Ildikó

                                                                                    jegyző