Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (IX.27.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendjéről és használatáról

Hatályos: 2019. 09. 28

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete


a közterületek rendjéről és használatáról


Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §-ában, 142/C. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága, és Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I.

A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya kiterjed:


 1. a Szentlőrinc Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre,
 2. az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészletek, illetőleg építmények közhasználatra átadott részére, továbbá
 3. az Önkormányzat kezelésében álló földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).


II.

Értelmező rendelkezések


2. §

E rendelet alkalmazásában:


 1. Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló huzamos emberi tartózkodásra alkalmas 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.
 2. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.
 3. Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló 12 négyzetméter alapterületűnél nagyobb építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.
 4. Nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.
 5. Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű vagy járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz.
 6. Lakossági jellegű őrzött parkoló: ideiglenes jellegű parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki.
 7. Szeszes ital: azonos a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben mindenkor meghatározottal.
 8. Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.
 9. Vásár, piac: azonos a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben mindenkor meghatározottal.
 10. Rendezvény: olyan – legalább 50 fő részvételével tartott - összejövetel, amelyet egy előre ismert (társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport, vallási stb.) célból tartanak meghatározott helyen és időben.
 11. Cégtábla: gazdálkodó szervezet azonosítására szolgáló, a gazdálkodó szervezet nevét és az adott helységben folyó tevékenységét tartalmazó, jogszabályban előírt adattartalmú, a gazdálkodó szervezet székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire falhoz rögzített, annak síkjához alkalmazkodó, egyéb reklámot nem tartalmazó tábla.
 12. Címtábla: a cégtáblával azonos formájú és tartalmú, de nem gazdasági tevékenységgel kapcsolatos információt, hanem közérdekű információt megjelenítő jelzés, beleértve az ezekkel egybefüggően vagy külön elhelyezett közérdekű tájékoztatást.
 13. Tömegközlekedési (autóbusz stb.) megálló: a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, illetve a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből autóbusz esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület, valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró.


III.

A közterületek besorolása


3. §

 1. A közterületeket két kategóriába kell sorolni:


 1. kiemelt jelentőségű közterületek (a továbbiakban: "A" kategóriába tartozó közterületek);
 2. egyéb közterületek (a továbbiakban: "B" kategóriába tartozó közterületek).


 1. Az "A" kategóriába tartozó közterületeket a rendelet 1. számú melléklete határozza meg. A mellékletben fel nem sorolt közterületek a "B" kategóriába tartoznak.


IV.

A közterületek használata és a közterület-használati hozzájárulás


4. §

 1. A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.


 1. A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.


 1. Gépjármű közterületen való parkolása a közterület olyan használatának minősül, amelynek egyes kérdéseiről külön jogszabály rendelkezik. 


 1. Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.


5. §

 1. A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) - ide nem értve a 4. § (3) bekezdésében írt eseteket – az Önkormányzat közterület-használati hozzájárulása (a továbbiakban közterület-használati hozzájárulás) szükséges.


 1. Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:


 1. építési, hibaelhárítási munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;
 2. az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához;
 3. a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához;
 4. lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához;
 5. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. §-ában foglalt esetben;
 6. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;
 7. települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló konténer közterületen történő kihelyezéséhez, szelektív hulladékgyűjtő sziget létesítéséhez, fennmaradásához;
 8. fák és zöldterületek védelmét biztosító, építési engedélyhez nem kötött berendezések és fenntartási eszközök elhelyezéséhez, fennmaradásához;
 9. közterületi növényzettelepítéséhez;
 10. árusításhoz, ideértve a kézből történő árusítást is, szolgáltató tevékenység végzéséhez;
 11. árusító, árusítással kapcsolatos és szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához;
 12. a közterület egyéb kereskedelmi, vendéglátó-ipari és turisztikai hasznosításához (például: vendéglátó-ipari terasz, előkert);
 13. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, fennmaradásához, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete az 1 négyzetmétert meghaladja;
 14. utcai árusító és egyéb automaták (például: pénzváltó, ital, tömegközlekedés igénybevételére jogosító jegy, ATM stb.) felállításához, fennmaradásához;
 15. vásár, piac tartásához;
 16. sport-, kulturális- és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, valamint mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;
 17. a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés létesítéséhez, fennmaradásához;
 18. hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen - különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra, előtetőre, védőtetőre, ernyőszerkezetre) felszerelt reklám, illetve reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; (a továbbiakban együttesen: reklámtevékenység);   
 19. film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,
 20. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, valamint mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához,
 21. a közlekedésben való, az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározott valamely feltétellel nem rendelkező, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához,
 22. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra elhelyezéséhez, fennmaradásához; 
 23. szórólap osztásához;
 24. szórakoztató tevékenység folytatásához, beleértve a portrérajzolást és utcazenélést is; 
 25. adománygyűjtéshez, étel- és élelmiszerosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához.


6. §

Nem kell a közterület-használati hozzájárulás:


 1. a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;
 2. az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;
 3. tömegközlekedési járművek megállóiba elhelyezett fedett buszváró létesítéséhez;
 4. az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;
 5. elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez; 
 6. a gyülekezési jogról szóló törvényben meghatározott békés felvonulások, tüntetések megtartásához, kivéve az ehhez kapcsolódó kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését;
 7. kizárólag politikai célú: aláírásgyűjtéshez, szórólap osztáshoz, tájékoztatáshoz, szóbeli kampánytevékenység végzéséhez;
 8. film-, fénykép-, televízió-, video- és hangfelvétel készítéséhez, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig, vagy 15 m2 alapterületnél nagyobb mértékben nem akadályozza.
 9. költözködés alkalmával történő rakodás, ha az a 24 órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza,
 10. közterületen önkormányzati érdekből elhelyezett irányítótábla elhelyezése,
 11. közterületen postaláda, telefonfülke elhelyezése,
 12. közterületen települési szilárd és települési szelektív hulladékgyűjtő edény elhelyezése,
 13. közterületen energiaellátó, ivóvíz, szennyvízelvezető, nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz elvezető, hírközlési vezetékek hibaelhárítási munkáinak végzése, de 3 napon belül a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban be kell jelenteni a hibaelhárítás pontos helyét és a helyreállítás időpontját.


7. §

 1. Nem adható közterület-használati hozzájárulás:


 1. olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;
 2. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;
 3. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;
 4. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja; 
 5. olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;
 6. az „A” kategóriába tartozó közterületre üzemképtelen jármű, vagy más gépek tárolásához, a „B” kategóriába tartozó közterületre üzemképtelen jármű 10 napot meghaladó tárolásához;
 7. göngyöleg tárolása, amennyiben az nem közterületi árusításhoz kapcsolódik,
 8. jármű iparszerű javítására;
 9. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;
 10. árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat szolgáló és zárt szerkezetű épületek létesítéséhez, kivéve, ha a Kerületi Építési Szabályzat ezt lehetővé teszi;
 11. az olyan reklámtevékenységhez, amely a hatályos jogszabályoknak nem felel meg;


 1. Megtagadható a közterület-használati hozzájárulás abban az esetben:  


 1. ha az igényelt közterületen egyéb közösségi szempont, így különösen
 • közfeladat ellátásának biztosítása;
 • az Önkormányzat érdekkörében felmerülő építési, felújítási, és közterület-fenntartási munkálatok elvégzése;
 • a közterület eredeti célja szerinti használatának aránytalan mértékben történő korlátozása;
 • vallási és jótékonysági célú tevékenység biztosítása;
 • sport- és kulturális rendezvények lebonyolítása;
 • az Önkormányzatnak és intézményeinek rendezvénye;
 • egyéb önkormányzati érdek ezt indokolja;  
  1. ha a kérelmet a kérelmező nem terjeszti elő a használat kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal, 3 hónapot meghaladó időtartamú használat esetén legalább 21 nappal, kivéve az építési konténerrel, betonpumpa, daru elhelyezésével kapcsolatos kérelmek beadása, mely esetekben a használatot megelőző munkanapon is benyújtható;
  2. ha a kérelem állatforgalmazási tevékenység végzésére irányul;
  3. ha a kérelmező nem csatolja hiánytalanul a 8. § (3) bekezdésben felsoroltakat;
  4. ha a hozzájárulást kérőnek közterület-használati díjtartozása van.


V.

A közterület-használati hozzájárulás kérelmezése


8. §

 1. A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.


 1. A hozzájárulás iránti kérelmet – kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Filmtv.) hatálya alá tartozó filmalkotások forgatása céljából történő igénybevételt – az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt célszerű benyújtani.


 1. A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:


 1. a kérelmező nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét, telefonszámát, valamint e-mail címét;
 2. a közterület-használat célját és időtartamát;
 3. a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát;
 4. a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevők (közreműködők) nevét és lakcímét, vagy székhelyének és telephelyének címét, képviselőjének elérhetőségét;  
 5. a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását;
 6. 1:100 méretarányú helyszínrajzot, mely tartalmazza az e) pontban foglaltak megjelölését, az utcabútorok, fák, egyéb közlekedést befolyásoló elemek feltüntetésével, melyben fel vannak tüntetve a környező utcák, az utcabútorok, fák, egyéb közlekedést befolyásoló elemek is;
 7. rendezvények esetén a programleírást, továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – helyét és darabszámát;
 8. építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a végleges építésügyi hatósági engedélyt;
 9. építmény, létesítmény, berendezés elhelyezése esetén, kereskedelmi, szolgáltató és árubemutatási célokra vonatkozó kérelem esetén, továbbá teraszkérelmekhez a kitelepülés tervezett módját bemutató látványtervet vagy műszaki leírást, feltüntetve az anyag- és színhasználatot is valamint az érintett közterület fényképét;
 10. cég- és címtábla, hirdető-berendezés, reklámhordozó elhelyezése esetén a cég-, címtábla, hirdető-berendezés, reklámhordozó látványtervét és az érintett közterület fényképét;
 11. a településképi megjelenést érintő esetben a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolást, vagy településképi engedélyt valamint fényképet;
 12. teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amennyiben a kérelmet nem a kérelmező írja alá;
 13. ha a folytatni kívánt tevékenység nem csak a jelen rendelet hatálya alá tartozó közterületet érint, a más érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást;
 14. települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használatra vonatkozó kérelem esetén annak igazolását, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi;
 15. közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló, a BKK Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által jóváhagyott forgalomtechnikai tervet.


 1. Hozzájárulás akkor is szükséges, ha a közterület-használat díjmentes.


 1. A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.


VI.

A közterület-használati hozzájárulás megadása


9. §

 1. A közterület-használati hozzájárulás megadásáról a jegyző dönt.


 1. Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel, meghatározott, egy évet meg nem haladó időtartamra, legfeljebb a naptári év végéig adható. Indokolt esetben kérelemre, a jegyző ettől eltérő határozatot hozhat. Kérelemre a közterület-használati hozzájárulás naptári éven belül módosítható, a díjtételek megváltoztatása jogának fenntartásával. 


 1. A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni Szentlőrinc Város Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ), valamint a Szabályozási Tervet (SZT), a településképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, a reklámelhelyezésekről szóló 16/2017. (X.27.) önkormányzati rendeletben foglaltakat s érvényesíteni kell az egyéb jogszabályok előírásait is.


 1. A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.


 1. Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.


 1. A közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselése és megfizetése a jogosult kötelezettsége.


 1. Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.
 2. A Szentlőrinci Omega Üzletsoron levő alkalmi árusító helyként kijelölt közterületen árusító személyek a helyszínen, az árusítás napján jogosultak és kötelesek a közterület-használati díj megfizetésére.


10. §

 1. A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:


 1. a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét;
 2. az Önkormányzat hozzájárulását;
 3. a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;
 4. a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;
 5. közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét és jogcímét;
 6. szükség szerint utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;
 7. a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;
 8. a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület- használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható;
 9. a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők (közreműködők) nevét és lakcímét;
 10. a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;
 11. a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét.


 1. A közterület-használati hozzájárulás jogosultja köteles 8 napon belül bejelenteni a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott adatainak változását.


VII.

A döntés közlése


11. §

 1. A közterület-használati hozzájárulás tárgyában hozott döntést meg kell küldeni:
  1. a kérelmezőnek;
  2. a közterületfelügyeletnek
  3. a hozzájárulás megadása esetén a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek.


 1. A rendezvényekkel kapcsolatos közterület-használati hozzájárulás megadásáról értesíteni kell a Szigetvári Rendőrkapitányságot is.


 1. Amennyiben a kézbesítés a kérelmező által a kérelmen feltüntetett címen bármely okból nem lehetséges, úgy a visszaküldött értesítést a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.


 1. Azon közterület-használók esetében, akik közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül – jogellenes módon – használnak, az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értesítési címnek azt a címet kell tekinteni, amely a jogellenes közterület-használatot megvalósító építményen vagy tárgyon fellelhető, vagy egyéb módon (pl. telefonszám alapján) megállapítható.


VIII.

 A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó különös szabályok


12. §

 1. Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni film-, fénykép-, televízió-, video- és hangfelvétel készítéséhez, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig, vagy 15 m2 alapterületnél nagyobb mértékben akadályozza, kivéve, ha az a Filmtv. hatálya alá tartozik.


 1. Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról, a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról, valamint a jogellenes közterület-használat következményeiről – jelen rendeletben foglalt szempontoknak és szabályoknak megfelelően – a polgármester dönt.


 1. Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


 1. A közterület filmforgatási célú használata esetében a közterület-használati díjak mértékére és emelkedésére Filmtv. rendelkezései az irányadók. 


 1. A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díjat legkésőbb a forgatás megkezdése előtt meg kell fizetni.


 1. A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események miatt kieső napokon a kötelezett a közterület-használati díj megfizetése alól mentesül. Az Önkormányzat a közterület használatát a filmforgatás akadályának elhárulását követő 7 naptári napon belül köteles újra biztosítani.


 1. Jogellenes a filmforgatási célú közterület-használat, ha a közterület-használatra a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződésben foglaltakat megszegve, vagy hatósági szerződés nélkül, illetve jogszabály sérelmével kerül sor.


 1. A közterületek filmforgatási célú használatára és a jogellenes filmforgatási célú közterület-használat jogkövetkezményeire e rendelet előírásait a Filmtv.-ben, és a közterületek és állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendeletben meghatározott eltérésekkel – és ezen díjak alapulvételével - kell alkalmazni.


 1. Filmforgatás esetén turisztikailag kiemelt közterületnek minősül a város egész területe.


IX.

A közterület-használati hozzájárulás megszűnése és szünetelése


13. §

 1. A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:


 1. a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével;
 2. a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével;
 3. ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb fontos közérdekből szükség van;
 4. a (2) bekezdésben meghatározott visszavonással,
 5. a közterület-használati hozzájárulás alapján használatba adott közterület tulajdonosa, vagy művelési ága megváltozásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével;
 6. ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye vagy hatálya megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti;
 7. a jogosult halálával vagy – jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűnésével;
 8. ha a jogosult írásban bejelenti az Önkormányzatnak, hogy a fél évet meghaladó időtartamú közterület használatával – érdekkörében felmerült méltányolható okból – felhagy. A megszűnés napja az a nap, amelyen az Önkormányzat a bejelentésről tudomást szerez.


 1. A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni:


 1. attól, akinek harminc napot meghaladó közterület-használati díjtartozása van és azt írásbeli felszólítás ellenére nyolc napon belül nem fizeti meg;
 2. a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatt.


 1. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét, külön döntés nélkül – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint – vissza kell fizetni a jogosult részére.


14. §

 1. Az Önkormányzat fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el.


 1. A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.
 2. A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint – vissza kell fizetni a jogosult részére.


15. §

 1. Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.


 1. A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.


 1. Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel ötszörösét kell megfizetni.


X.

A közterület-használati díj


16.§

 1. A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles a közterületi hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon megfizetni.


 1. A közterület-használati díjat tevékenységenként, a közterület kategóriába sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a rendelet 3. számú melléklete állapítja meg.


 1. A fizetendő közterület-használati díjat növelni kell az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti általános forgalmi adóval.


 1. A közterület-használati díjat az 1. § c) pont szerinti közterületen az „A” kategória legmagasabb díjú díjfizetési területére vonatkozó díj 1,2-szeresében, munkaszüneti és ünnepnapokon 2-szeresében kell megállapítani.


 1. A közterület-használati díjak évre, hónapra, napra, órára, darabra, négyzetméterre számolhatók, a számítás szempontjából minden megkezdett év, hónap, nap vagy óra egésznek számít.


 1. A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét, továbbá az alapterületen túlnyúló szerkezet (ponyva, tető) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni. Hirdetőtábla és hirdetőberendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni. A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.


 1. A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj szempontjából az 1 fő által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.


 1. A közterület-használati díjat egy összegben, a használat megkezdése előtt, legkésőbb a közterület-használati hozzájárulás véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.


 1. A közterület-használati díj megfizetésére – kérelemre, a polgármester döntése alapján – részletfizetési kedvezmény adható. A részletfizetés engedélyezése esetén hat havi díjat a közterület-használat megkezdése előtt egy összegben, a fennmaradó díjat háromhavi egyenlő részletben kell megfizetni.


 1. Aki a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott használati díjat a használat megkezdése előtt nem fizeti meg, és megkezdi a közterület használatát, azzal szemben a jogellenes közterület-használat e rendelet 19. §-ában meghatározott jogkövetkezményeit kell alkalmazni.


XI.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól és kedvezmények


17. §

 1. Nem kell közterület-használati díjat fizetni:


 1. a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, berendezésekért;
 2. az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények esetében;
 3. hivatalosan nyilvántartásba vett szervezetek (pl. egyház, alapítvány, társadalmi szervezet) karitatív tevékenysége esetén;
 4. mindazon vallási, politikai rendezvény, illetve tevékenység vagy kiállítás, amely nem jár jövedelemszerző tevékenység folytatásával és az azon való részvétel ingyenes;
 5. a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért;
 6. a műemléki védettség alatt álló épület felújítási munkálataival kapcsolatos építőanyag, állványzat elhelyezéséért;
 7. tömegközlekedési szolgáltatással kapcsolatos jegyárusító automaták felállításához, fennmaradásához önkormányzat által kötött megállapodás alapján;
 8. köztisztasággal kapcsolatos építmények, berendezések felállításához, fennmaradásához;
 9. elektromos autók töltésére szolgáló várakozóhely kialakításáért és a hozzá tartozó töltőoszlop telepítéséért, valamint ezek használatáért, mindaddig, amíg azok ingyenesen vehetők igénybe a szolgáltatást használók részére.
 10. közterületi növényzettelepítéséhez;


 1. A polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján, a közterület-használati díjat mérsékelheti vagy elengedheti:


 1. az Önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási, és közterület-fenntartási munkálatok esetében;
 2. társasházak felújítási, építési munkái esetében méltányolható indokból – így különösen az Önkormányzatnak a társasházban fennálló tulajdoni hányadára tekintettel, Önkormányzattól nyert támogatásból finanszírozott munkálatok esetén;
 3. hivatalosan nyilvántartásba vett szervezetek (pl. egyház, alapítvány, társadalmi szervezet) vallási, kulturális tevékenysége esetén;
 4. sport és környezetvédelmi célú használat esetén rendezvény, illetve tevékenység vagy kiállítás, amely nem jár jövedelemszerző tevékenység folytatásával és az azon való részvétel ingyenes;
 5. kulturális célú használat és kiállítás esetén rendezvény, illetve tevékenység vagy kiállítás, amely nem jár jövedelemszerző tevékenység folytatásával és az azon való részvétel ingyenes;
 6. a közterület filmforgatási célú használata esetén, amennyiben annak témája oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő önkormányzat által kötött megállapodás alapján;
 7. ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség;
 8. ha a közterület használatára oktatási-felsőoktatási feladatok ellátása céljából, ilyen feladat ellátásához szükséges mértékben van szükség;
 9. vásár és piac üzemeltetése céljából;
 10. vendéglátó-ipari és turisztikai tevékenység esetén a tevékenység átmeneti szünetelése időtartamára.


 1. Önkormányzat által támogatott rendezvények esetén a szervező írásbeli kérelmére a Gazdasági, Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, a polgármester részleges vagy teljes díjmentességet állapít meg. A kérelmet a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani, amely továbbítja a Gazdasági, Pénzügyi Bizottság elnökének.


 1. A díjmentesség nem mentesíti a használót a közterülettel kapcsolatos járulékos költségek, -különösen a terület helyreállítása, tisztántartása, irányító táblák elhelyezése-, viselése alól.XII.

A közterület-használat ellenőrzése


18. §

 1. A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és a (3) bekezdésben megjelölt ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.


 1. A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet a jogosult, valamint a 10. § (1) bekezdés i) pontjában felsoroltak (közreműködők) használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.


 1. A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a közös önkormányzati hivatal megbízott ügyintézői, a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.


 1. Az ellenőrzésre jogosult megvizsgálja, hogy a közterület-használat a kiadott hozzájárulás(ok)nak megfelelően valósul-e meg (használó személye, használat célja, terület nagysága, közterület elhelyezkedése, közterület-használat időtartama).


XIII.

A jogellenes közterület-használat következményei


19. §

 1. Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon (különösen a hozzájárulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladóan) használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.


 1. Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben szabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a közterületet jogosulatlanul használó személy köteles viselni.


 1. A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a közterületet jogosulatlanul használó személy köteles viselni.


 1. Azzal szemben, aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően, illetve a 12. § (7) bekezdésben meghatározott módon használ, – a tényleges használat időtartamára és területére – az e rendeletben meghatározott használati díj


 1. háromszorosa szabható ki, amennyiben a jogellenes közterület-használat időtartama meghaladja az 5 napot   
 2. ötszöröse szabható ki, amennyiben a jogellenes közterület-használat időtartama meghaladja a 15 napot;
 3. tízszerese szabható ki, amennyiben a jogellenes közterület-használat időtartama meghaladja a 30 napot.


 1. Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően illetve a illetve a 12. § (7) bekezdésben meghatározott módon használ, az – a tényleges használat időtartamára és területére – az (4) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően az e rendeletben meghatározott közterület-használati díj ötszörösét köteles megfizetni, amennyiben a megelőző 5 éven belül három alkalommal már megállapítást nyert a közterület jogellenes használata.


 1. A (4)-(5) bekezdésben meghatározott esetben a jegyző állapítja meg a jogellenes közterület-használatot, dönt az attól való eltiltástól és a jogellenes használat miatt a rendelet szerint fizetendő díj összegéről. A teljesítésre való felszólítást is magában foglaló határozat kézbesítésére a 11. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.


 1. A (4)-(5) bekezdésben foglaltakat abban az esetben is megfelelően alkalmazni kell, ha a közterület-használati díj összegét a polgármester a 17. § (2)-(3) bekezdése alapján mérsékelte, ebben az esetben a kiszabás alapja a rendeletben megállapított teljes összegű díj és nem a mérsékelt használati díj.   


 1. A (4) bekezdés szerint megállapított használati díjat a jogellenes közterület-használatról rendelkező határozat véglegessé válását megelőzően benyújtott kérelemre, az első fokú eljárás során a jegyző mérsékelheti, ha a kérelmező a hozzájárulás nélküli vagy hozzájárulástól eltérő közterület-használatot megszüntette, és a (4) bekezdésben megállapított használati díj megfizetése számára – különös tekintettel jövedelmi, vagyoni viszonyaira – aránytalanul nagy vagyoni hátrányt jelentene. A mérsékelt használati díj összege nem lehet kevesebb, mint az egyébként irányadó közterület-használati díj másfélszerese.


 1. Az e rendeletben szabályozott, és a Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2018.( V.3.) önkormányzati rendeletben foglalt magatartások esetén közigazgatási bírság kiszabásának is helye van.


 1. A közigazgatási bírságolási eljárás nem mentesít a közterület-használati díj fizetési és a helyreállítási kötelezettség alól.


XIV.

Záró és vegyes rendelkezések


20. §.

 1. Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


 1. A jegyző vagy a polgármester döntése elleni fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül lehet előterjeszteni a képviselő-testülethez címezve. A fellebbezést a képviselő-testület bírálja el a soron következő testületi ülésén.


 1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 1. E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


 1. A rendelet hatályba lépése előtt kiadott közterület-használati engedélyek lejáratukig érvényesek.


 1. Hatályát veszti a Szentlőrinc Város Önkormányzat közterületek használatáról szóló 11/2016.(IV.29.) rendelete.


21. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

XV.

Módosító rendelkezések


22. §

 1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Önkormányzatának A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének 3. számú melléklete következő 3.4. ponttal egészül ki:


„[A Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati hatósági ügyek intézését:]


„3… A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatot tessz a polgármesternek a közterülethasználatról szóló rendeletben meghatározott a közterület-használati díj fizetése alóli mentességi és a kedvezményekkel kapcsolatos  kérelmek tekintetében.”


 1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Önkormányzatának A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének 4. számú melléklete következő 4.13. ponttal egészül ki:


„[A Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati hatósági ügyek intézését:]


„4… Lefolytatja az eljárást és Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javaslata alapján dönt a közterülethasználatról szóló rendeletben meghatározott a közterület-használati díj fizetése alóli mentességi és a kedvezményekkel kapcsolatos eljárásokban.”


 1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Önkormányzatának A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének 4. számú melléklete következő 5.4. ponttal egészül ki:


„[A Képviselő-testület a Jegyző hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati hatósági ügyek intézését:]


„5… Lefolytatja az eljárást és dönt a közterülethasználatról szóló rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági eljárásokkal kapcsolatban.”
 Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző

Záradékok:

 1. A rendelettervezet 2019. június 28. napján kifüggesztésre került.

Kelt: Szentlőrinc, 2019. szeptember 26.A Jegyző nevében eljáró:Szakács Honoráta képviselő-testületi referens


             
 1. A rendelet 2019. szeptember 26. napján elfogadásra és szeptember 27. napján kihirdetésre került.

Kelt. Szentlőrinc, 2019. szeptember 26.
Dr. Tóth Sándor jegyző
1. számú melléklet a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez  


KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM1./  Természetes személy, egyéni vállalkozó vonatkozásában


       Kérelmező neve (leánykori név is): ..............................................................................................................


       anyja neve:  ..................................................................................................................................................................


       születési helye, ideje: ..............................................................................................................................................

      

       Állandó lakhelyének címe: ..................................................................................................................................


       Adóazonosító száma: .............................................................................................................................................


2./ Jogi személy esetében


       Cég megnevezése: ....................................................................................................................................................


       Székhely: ........................................................................................................................................................................


       Levelezési cím (telephely): .................................................................................................................................


       Adószám: .......................................................................................................................................................................


       Bankszámlaszám: .....................................................................................................................................................


3./  Közterület-használat célja: .................................................................................................................................


       Időtartama: ...................................................................................................................................................................


4./ a.) a közterület-használat helye (telepítési helyszínrajz).................................................................


                                                                                                                                                      


b.) módja, mértéke (m2-ben kifejezve): ......................................................................................................


c.) a tevékenységhez használt eszköz, utca berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyaga, rögzítés módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.) ..............................................................

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                 5./ Ha a közterület-használat célja mozgóbolt üzemeltetése:


a) a mozgóbolt mozgási körzete: ...................................................................................................................


b) megállási helyek: ................................................................................................................................................


6./ A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. cégbírósági, ill. bírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, működési engedély, építési engedély, stb.) száma, megnevezése:


                                                                                                                                                      


7./ Díjfizetési kötelezettség alól felmentés iránti kérelem esetén annak indoklása:


                                                                                                                                                      


                                                                                                                                                      


8./  A rendeltetéstől eltérő használat során a felelős személy:

       neve: .................................................................................................................................................................................


       telefonszáma:...............................................................................................................................................................
...................,  .............................................................................

.......................................

kérelmező aláírása

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEMHEZ

MELLÉKELNI KELL AZ ALÁBBI NYILATKOZATOKAT, ILLETVE OKMÁNYOKAT:


 1. A használni kívánt közterület helyszínrajza, a közterület közvetlen környezetében található létesítmények és növényzet feltüntetésével, az elbírálhatósághoz szükséges méretarányban,
 2. a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata, ha azt nem Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, vagy annak jogelődje adta ki,
 3. az országos közutat érintő közterület használat esetében a közútkezelői jogokat gyakorló hozzájárulása,

ha a közterület használata helyi közút vagy járda területét érinti

 1. a közút érintett szakaszának keresztszelvénye,
 2. a forgalomkorlátozás, vagy indokolt esetben a forgalomterelés terve.
 3. ha a közterület-használata a 3., 4. pontban fel nem sorolt ingatlant, vagy építményt érint, a tulajdonos vagy tulajdonosi jogokat gyakorló hozzájárulása,
 4. ha a közterület-használat célja kereskedelmi tevékenység
 5. fotó, illetve fotómontázs a felhasználás helyéről és módjáról (kivéve: árubemutatás, reklámozási áru kirakása, időszakos és folyamatos árusítás),
 6. többszintes épületek nullszintes üzlethelyiségei elé történő kitelepülés esetén az üzlethelyiség szerinti lépcsőház lakói és a közvetlen szomszédok többségének nyilatkozata,
 7. ha a közterület-használat célja hirdetési és reklámtevékenység:
 8. a hirdető berendezés rajza, vagy fotója, valamint feliratának színének, méretének és anyagának megjelölése, amennyiben a Közgyűlés által javasolt típustól eltérő egyedi megjelenésű,
 9. nyilvános távbeszélő fülkéken történő elhelyezés esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló hozzájárulása,

Az igényelt terület takarítására és helyreállítására vonatkozó megrendelés másolati példánya, ha a közterület használat célja állati erővel vontatott bérkocsik állomáshelye,
2. számú melléklet a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez


Kiemelt jelentőségű közterületek (a továbbiakban: "A" kategóriába tartozó közterületek);


1. Templom tér


Egyéb közterületek (a továbbiakban: "B" kategóriába tartozó közterületek).


3. számú melléklet a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez


Díjtétel jele

A közterület-használat célja


„A” kategóriába
tartozó
közterületen

„B” kategóriába
tartozó
közterületen

I.

Építési, szerelési munkák; tárolás

1.

Úttesten kívüli munkavégzéssel kapcsolatos tevékenység (közműépítés, felújítás) munkaterülete

Ft/m2/nap

100

Ft/m2/nap

80

2.

Építő munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, építési törmelék tárolása, építési, szerelési célból elhelyezett daru, felvonó, kiszolgáló-mozgó anyagszállító,

egyéb építéshez kapcsolódó tevékenység

Ft/m2/nap


járdán: 125

úttesten: 150

Ft/m2/nap


100


Föld alatti, vagy földfeletti közmű vagy informatikai jellegű vezetékek és tartozékok telepítése

300,- Ft/fm

300,- Ft/fm

3.

Alkalmankénti rakodás, költözés helyszükségletének biztosítása

Ft/m2/nap

400

Ft/m2/nap

250

4.

Az 1. 2. és 3. pontban felsoroltak teljes útelzárás esetén

Ft/m2/óra

3300

Ft/m2/óra

2300

5.

Építési konténer tárolása

Ft/db/nap

járdán 350

parkolóhelyen: 1000

Ft/db/nap

járdán 350

parkolóhelyen:

1000

6.

Közterületnek a közcélú használatot korlátozó igénybevétele (ingatlanok, építmények, helyiségek megközelítésére használt nem közcélú közlekedők, lépcsők, feljárók, stb.)

Ft/ m2/hó

1500

Ft/ m2/hó

1200

7.

Gépjármű-várakozóhely (közút területén kívül)

Ft/m2/hó

2100

Ft/m2/hó

1900

8.

Lakossági jellegű őrzött parkoló

Ft/m2/hó

1900

Ft/m2/hó

1500

9.

Üzemképtelen jármű tárolása a közterületen (kivéve saját hídon történő tárolás)

Tiltott

Ft/jármű/nap

600

10.

Járműtároló, járműtárolás

Ft/m2/hó

 1000

Ft/m2/hó

500

11.

Biciklitároló

Ft/m2/hó

100

12

Munkagépek ideiglenes tárolása

Ft/munkagép/nap

600

13.

Kereskedelmi célú alkalmi szállás és azzal szorosan összefüggő szolgáltatás nyújtása (pl. sátor, lakóautó tárolóhely, kemping)

Ft/m2/év

600

II.

Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenység

1.

Árusítás és árubemutatás esetén

(pultból, állványról, vagy kézből)

Ft/m2/ nap

300

Ft/m2/ nap

250

2.

Élelmiszerárusítás és árubemutatás esetén

(pultból, állványról, vagy kézből)

Ft/m2/ nap

300

Ft/m2/ nap

250

3.

Virág- és fenyőárusítás és árubemutatás esetén

(pultból, állványról, vagy kézből)

Ft/m2/nap

300

Ft/m2/nap

250

4.

Vendéglátói előkert, terasz

Ft/m2/hó

Ft/m2/hó

 1. május 1. - szeptember 30-ig

napidíj: 300

napidíj 300

havidíj: 1300

havidíj:1300

 1. október 1. - április 30-ig

napidíj: 150

napidíj: 100

havidíj: 500

havidíj: 250

5.

1.- 4. pontokban foglaltak ernyőszerkezettel

1,2 szeres szorzóval

1,2 szeres szorzóval

6.

Mozgóbolti árusítás

Alkalmi:

300 Ft/m2 /nap

Mozgóárúsítás:

170 Ft/nap

Mozgóbolt:

4.000 Ft/hó

Alkalmi:

300 Ft/m2 /nap

Mozgó:

170 Ft/nap

Mozgóbolt:

4.000 Ft/hó

7.

Árusító és egyéb automata

Ft/m2/hó

2000

8.

Áru- és göngyöleg közterületen történő elhelyezése;  

        


Ft/m²/nap

130

9

Kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltató és turisztikai célú pavilon, fülke

Ft/m2/hó

1300

Ft/m2/hó

1000

10.

Kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltató és turisztikai célú épület

Ft/m2/hó

1000 Ft

Ft/m2/hó

750 Ft

11.

Vásár és piac

Ft/m2/nap

250

Ft/m2/nap

250

12.

Rendezvények és ehhez kapcsolódó parkolás

Ft/m2/nap

10

Ft/m2/nap

10

13.

A rendező részére bevétellel járó vagy belépődíjas kulturális, sport rendezvény, kiállítás;

Ft/m²/nap

 130

Ft/m²/nap

65

III.

Hirdetés, médiaszolgáltatás

1.

Cégér

Ft/db/hó

1200

Ft/db/hó

1200

2.

Útbaigazító tábla

Ft/db/hó

1000

Ft/db/hó

500

3. a)

Információs célú berendezés

(CityLight, CityBoard, stb.)

Ft/m2/hó

7300

Ft/m2/hó

4900

3. b)

Óriásplakát

Ft/db/hó

33000

Ft/db/hó

20000

3. c)

Építési reklám-háló

Ft/m2/hó

630

Ft/m2/hó

420

4.

Reklámcélra szolgáló utcabútor, kioszk

Ft/m2/hó

1500

Ft/m2/hó

1000

5.

   Üzletportál, kirakat (30 cm-nél a közterületbe jobban benyúló)

Ft/ m2/hó

1200

Ft/ m2/hó

1200

6.

Molino

Ft/ m2/hó

3650

(600Ft/nap)

Ft/ m2/hó

2450

(500 Ft/nap)

7.

Árnyékolószerkezet

Ft/ m2/hó

80

Ft/ m2/hó

50

8.

Fénykép- televízió, és video- és hangfelvétel készítése

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) valamint a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. rendeletben előírtakra.

(12. § alapján)

9.

Szórólaposztás

Ft/m2/nap


300 Ft

          Ft/m2/nap


150 Ft

10.

Választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés

Ft/m2/hó

7300

Ft/m2/hó

4900

IV.

Szórakoztató tevékenység


1.

Tűzijáték

Ft/tűzijáték/nap

48.100

2.

Hőlégballon

Ft/db/nap

94.100

3.

Körhinta, légvár

Ft/db/nap

5000

4

Cirkuszi tevékenység

Ft/db/nap

20000

Ft/db/nap

15000

5.

Egyéb szórakoztató tevékenység

(pl. utcai zenész, arcfestő, portré rajzoló)

Ft/m2/nap

250

Ft/m2/nap

125

V.

Egyéb


1.

Adománygyűjtés, étel- és élelmiszerosztás

Ft/m2/nap

Ingyenes

Ft/m2/nap

ingyenes

2.

Közhasználatra át nem adott közterületek ideiglenes hasznosítása parkosítás esetén

Ft/ m2/hó

Ingyenes


3.

Tüzelőanyag, bútor, lakásfelszerelés, berendezési tárgy 48 órát meghaladó tárolása;

Ft/m²/nap

100


4.


Taxi kiállási hely

gk/hó

1270   

3.

Más díjtételbe nem sorolható területhasználat

Ft/m2/év

1000


3. számú melléklet a 17/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelethez Növénytelepítési kérelem


 A kérelmező neve:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

A kérelmező lakcíme:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

A telepítés pontos címe, helye:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

A telepíteni kívánt növények darabszáma, fajtája:


Fa ……………………………………………


Cserje ……………………………………….


Bokor ……………………………………….


Vázlatos rajz a közterületen elhelyezni kívánt növények helyéről (közművek, meglévő növények feltüntetésével.


Szentlőrinc, …….. év ……………………..hó …….nap

  

…………………………………………….

kérelmező aláírása