Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 11

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete


Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről


Szentlőrinc Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


A rendelet hatálya

1. §


 1. A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira, illetve az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire (egészségügyi, szociális-, oktatási-, kulturális és egyéb szakfeladatot ellátó intézményeire), valamint a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
 2. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.


A költségvetés főösszege

2.§


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:


a) kiadási főösszege:      2 402 419                                        

b) bevételi főösszege:    1 272 804                                        


 1. A költségvetési hiány fedezete az előző évi várható pénzmaradvány: 1 129 615 ezer Ft.A költségvetés bevételei

3.§


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:


 1. Az önkormányzat működési bevételei                                         1 196 804

ezen belül:

Az önkormányzat  és intézményei működési bevételei  180 811

Az önkormányzat közhatalmi bevételei                            153 000                   

Az önkormányzat költségvetési támogatása                    769 147

Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra    93 846

               

 1. Felhalmozási bevétel                                                                            76 000
 2. Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa                             1 129 615                                

                       

A költségvetési kiadásai

4.§


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. sz. melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:(1)  Az önkormányzat működési kiadásai                         1 152 736

ezen belül:

Az önkormányzat személyi juttatásai                    457 162                                

Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai    62 415                                  

Az önkormányzat dologi kiadásai                         286 503                               

Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai            340 656

Az önkormányzat szociális célú kiadásai                    6 000


(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai                           6 589

                  ezen belül:

            beruházás                             3 500

                                          felújítás                                    2 000

                                         egyéb átadott                                   1 089                                                                                                                     

(3) Az önkormányzat tartaléka                                                   1 212 368


(4) 2021. évi megelőlegezés                                                  30 726.

                                                                    


A költségvetés egyéb mellékletei

5.§


 1. A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza költségvetési szervenként.
 2. Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a rendelet V. számú melléklet mutatja be.
 3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait a rendelet VI. számú melléklete mutatja be.
 4. A 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét mérlegszerűen a rendelet VII. számú melléklete mutatja be.
 5. Az önkormányzat 2021. évi kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a rendelet VIII. számú melléklet mutatja be
 6. Az önkormányzat 2021. évi felújítási és beruházási előirányzatait, forrásonként a rendelet IX. számú melléklete mutatja be.
 7. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a rendelet X. számú melléklete szerint történik.
 8. Az önkormányzat által jutatott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
 9. Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet XII. számú melléklete tartalmazza.
 10. A 2021-2022-2023. évek prognosztizált költségvetési előirányzatait a rendelet XIII. számú melléklete tartalmazza.
 11. Az önkormányzat tartalékait a rendelet XIV. számú melléklete tartalmazza.
 12. Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit, projektjeit a XIV/A melléklet mutatja be.
 13. Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a rendelet XV. számú melléklete mutatja be.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§


(1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.

(3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.

(4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.


Költségvetési rendeletmódosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§


 1. A költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
 2. A költségvetési rendelet a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
 3. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
 4. A helyi (4) *  A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 5. Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi. 

(6) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) A 7. § (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.8.§


(1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %-al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.


Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§


 (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.


Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§


(1) A 2021. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellen- jegyzi.

(5)Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2021. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6)Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.


A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§


 (1) A sport-, civil és egyéb szervezetek támogatásaival kapcsolatosan javaslattételi hatásköre a Pénzügyi Gazdasági Bizottságnak, valamint a Humán Bizottságnak van. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

(2) A támogatási kérelem, a pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden évben a kiírástól számított 30 napon belül nyújtható be.

(3) Az illetékes bizottságok a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesznek a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a javaslattételt követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

 (7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósításának tárgyévének december 31. napjáig vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig  köteles eleget tenni.


Önkormányzati biztos kirendelése

12.§


(1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


Létszám és bérgazdálkodás

13.§


 1. A képviselő-testület a Szentlőrinci Önkormányzati Hivatal és az irányított intézmények engedélyezett létszámát a II. számú melléklet szerint állapítja meg.
 2. A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2021. január 1-jétől a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 50.245,- Ft-ban állapítja meg.
 3. A képviselő-testülete a közalkalmazottak illetménypótlék alapját 20 000 Ft-ban állapítja meg.
 4. A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 251 225.- Ft-ban állapítja meg.
 5. A képviselő-testület a költségvetési intézmények közalkalmazottainak éves cafetéria-juttatás keret összegét bruttó (magában foglalja a munkavállalói és a munkaadói járulékokat is)100 000- Ft-ban állapítja meg.
 6. A szakmai önállósággal rendelkező intézmények vezetőinek:
  1. az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás éves átlagban be kell tartaniuk,
  2. az egyes foglalkoztatási formákra (teljes-és részmunkaidős) álláshelyenként engedélyezett előirányzatot nem lépheti túl,
  3. a feladatváltozás, illetve egyéb okból megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel, csak a polgármester engedélyével.
 7. Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatják fel.

Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.


A nyilvánosság biztosítása

14.§


Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.


Záró rendelkezések

15.§


(1) A rendelet 2021. 03.11. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési évre, 2021. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.


Szentlőrinc, 2021. március 8.Koltai Péter                                                                                            Dr. Tóth Sándor

     polgármester                                                                                      jegyzőZáradék:


Elfogadva: 2020. március 9.

Kihirdetve: 2020. március 10.                                                                                                          Dr. Tóth Sándor

                                                                                                                   jegyző