Egerár község képviselő testületének 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 17

Egerág Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

Általános rendelkezések

 1. §


E rendelet hatálya

 1. Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
 2. az Egerági Táltos Csikó Óvodára,
 3. az Egerági Közétkeztetési Intézményre terjed ki.


 1. §


(1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat és intézményei kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:

a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,

ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) bölcsőde építését pályázati forrás igénybevételével,

bb) az orvosi rendelő épületének felújítását Magyar Falu Program pályázati forrásból,

bc) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.


II. FEJEZET

 Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

 1. §


(1) Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 227 426 346 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

          a) a működési bevételi főösszegét

148 758 102,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

101 752 050,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

5 269 870,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

67 544 603,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

73 398 374,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

58 129 693,-Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 73 398 374 Ft-ban állapítja meg, melyből 73 398 374 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.

(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.


 1. §


Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek

148 758 102,-Ft

aa) önkormányzatok működési támogatásai

84 548 312,-Ft

ab) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

41 091 508,-Ft

ad) közhatalmi bevételek

7 016 200,-Ft

ae) működési bevételek

16 102 082,-Ft

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

5 269 870,-Ft

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0,-Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 269 870,-Ft

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön     

0,-Ft

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozási bevételek

73 398 374,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

73 398 374,-Ft

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés

0,-Ft

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése

0,-Ft

cd) belföldi értékpapírok bevételei

0,-Ft

    

 1. §


Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

101 752 050,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

44 043 039,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 499 565,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

31 447 079,-Ft

ad) önkormányzat szociális támogatásai

1 210 000,-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások

6 056 890,-Ft

af) működési tartalék

12 495 477,-Ft

b) felhalmozási kiadások

67 544 603,-Ft

ba) beruházások

60 126 660,-Ft

bb) felújítások

7 417 943,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

58 129 693,-Ft

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése

0,-Ft

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése

3 173 933,-Ft

cc) irányító szervi támogatás

54 681 080,-Ft

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0,-Ft

ce) pénzügyi lízing kiadásai

274 680,-Ft

                                                                                                                                                  

 1. §


Az Önkormányzat az e rendelet 5.§-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 3 920 952 Ft általános tartalékot és 8 574 525 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 17.§ (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.


 1. §


(1) Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 29 382 008 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évi költségvetésének

          a) a működési bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

28 182 008,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

1 200 000,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

29 382 008,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

0,-Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 36 428 Ft-ban állapítja meg, melyből 36 428 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.

(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.


 1. §


Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek


aa) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

0,-Ft

ac) működési bevételek

0,-Ft

ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

29 382 008,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

36 428,-Ft

cb) irányító szervi támogatás

29 345 580,-Ft

    

 1. §


Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

28 182 008,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

23 419 700,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 599 053,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

1 163 255,-Ft

ad) egyéb működési célú kiadások

0,-Ft

ae) működési tartalék

0,-Ft

b) felhalmozási kiadások

1 200 000,-Ft

ba) beruházások

1 200 000,-Ft

bb) felújítások

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

0,-Ft


 1. §


(1) Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 41 771 469 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetésének

          a) a működési bevételi főösszegét

16 205 696,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

41 571 469,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

200 000,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

25 565 773,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

0,-Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 230 273 Ft-ban állapítja meg, melyből 230 273 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.

(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.


 1. §


Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek

16 205 696,-Ft

aa) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

0,-Ft

ac) működési bevételek

16 205 696,-Ft

ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

25 565 773,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

230 273,-Ft

cb) irányító szervi támogatás

25 335 500,-Ft

    

 1. §


Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

41 571 469,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

14 843 588,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 265 881,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

24 462 000,-Ft

ad) egyéb működési célú kiadások

0,-Ft

ae) működési tartalék

0,-Ft

b) felhalmozási kiadások

200 000,-Ft

ba) beruházások

200 000,-Ft

bb) felújítások

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

0,-Ft
 1. §


(1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az általános tartalék összegét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 

(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6.a-6.c. sz. mellékletei tartalmazzák.

(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

(10) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.


 1. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- polgármester 1 fő,

- közalkalmazott 4 fő,

- Mt. szerinti munkavállaló 4 fő,

- közfoglalkoztatott 8 fő.


 1. A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- közalkalmazott 6 fő,

- Mt. szerinti munkavállaló 1 fő.

 1. A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- közalkalmazott 1 fő,

- Mt. szerinti munkavállaló 4 fő.


III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 1. §


A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115.§-a szabályozza.


 1. §


(1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.


 1. §


(1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.


 1. §


Az Mötv.  68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.   


 1. §


(1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.


 1. §


A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.


IV.FEJEZET

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

        21. §


(1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2)   Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3)   A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4)   A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5)   Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.


V. FEJEZET

Záró rendelkezések

      22. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

.

                        Rácz János                                                              dr. Halmos Barbara

                       polgármester                                                                      jegyzőA rendelet kihirdetve:

Egerág, 2021. február 17.

                                                                                              dr. Halmos Barbara

                                                                                                          jegyző