Egerág község képviselő testületének 1/2015 (I.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzati Képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2015. 01. 26 - 2015. 12. 31

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§


(1) A rendelet hatálya Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének képviselőre terjed ki.

(2) Az önkormányzati rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.Részletes rendelkezések

2. §  


(1) A képviselői tiszteletdíj összege bruttó 50.000.- Ft/hó.

(2) A képviselő-testület a bizottsági tagok részére nem állapít meg külön tiszteletdíjat.

3. §

(1) A tiszteletdíjak kifizetése havonta, utólag a tárgyhót követő hónap 10. napjáig történik. A tiszteletdíj számfejtéséről, utalásáról Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal Egerági Kirendeltsége gondoskodik.

(2) Az önkormányzati képviselőt - amennyiben képviselői tevékenységén túlmenően más önkormányzati feladatot is ellát – a Polgármester külön anyagi elismerésben részesítheti.Záró rendelkezések

4. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Egerág, 2015. január 19.

                        Hegyi Győző                                                             Dr. Korossy Ildikó

                        polgármester                                                                          jegyző


A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2015. január 26.

P.H.

Dr. Korossy Ildikó

                       jegyző