Egerág község képviselő testületének 2/2015 (I.26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 11/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 26 - 2015. 02. 28

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés bb) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 50. § (4) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. §


A rendelet 4.§ (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

            „A képviselő-testület a helyi rendeletben meghatározott hatásköreinek gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át.

A Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott I. fokú döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.”2. §


  

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01. napjától kell alkalmazni

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Egerág, 2015. január 19.
                       Hegyi Győző                                                        Dr. Korossy Ildikó

                       polgármester                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetve:

Egerág, 2015. január 26.

P.H.                                        Dr. Korossy Ildikó

                     jegyző