Egerág község képviselő testületének 5/2014 (IX.8.) önkormányzati rendelete

Közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről

Hatályos: 2014. 09. 09


Egerág község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Möt. 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. §


(1) A rendelet hatálya Egerág község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Egerág község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.


  1. §


E rendelet alkalmazásában:

Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület

Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


II. FEJEZET

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.§


(1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(3) Az utcák, épületek közötti szervízutakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.


4. §


(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.
5. §


A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) polgármester,

b) önkormányzati képviselő,

c) Egerág községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

d) Egerág községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.


6. §


A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést a rendeletek előkészítéséről szóló társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.


7. §


A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell a

Járási Hivatalt, Okmányirodát, az illetékes Földhivatalt, Rendőrkapitányságot, Postahivatalt, Tűzoltóságot, Mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat.
III. FEJEZET

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

8. §


(1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(3) Az ingatlanokat a település központjától kifelé haladva növekvő házszámmal kell ellátni, úgy hogy az út jobb oldalán a páratlan, bal oldalán a páros házszámok legyenek.

(4) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával ellenkező irányú.

(5) Amennyiben a (3)-(4) bekezdésben meghatározott számozás adatott közterületen nem lehetséges, vagy a már kialakult helyzet indokolja, a házszámozás más, egyidejűleg meghatározott módon is történhet.


9. §


(1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható, szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

(4) A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 7. §-ban meghatározott szervekkel.IV. FEJEZET

NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE

10. §


(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az önkormányzat gondoskodik.

(5) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.


11. §


(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.ZÁRÓ RENDELKEZÉS

12. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a hatályba lépés nem érinti.Egerág, 2014. augusztus 28.
            Hegyi Győző sk.                                             Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna sk.

            polgármester                                                                        jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. szeptember 08.


                                                                                              Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna sk.

                                                                                                                  jegyző


5/2014.(IX.08.) ö.r. 1. számú melléklete


Belterület:135/1 hrsz-ú közterület neve Szabadság tér

236; 238 hrsz-ú közterület neve Pozsony utca

169 hrsz-ú közterület neve Ipolyság utca

110 hrsz-ú közterület neve Kassa utca

289/22 hrsz-ú közterület neve Petőfi Sándor utca

354 hrsz-ú közterület neve Honvéd utca

229/11 hrsz-ú közterület neve Tompa Mihály utca

598 hrsz-ú közterület neve Arany János utca

376 hrsz-ú közterület neve Hunyadi János utca

399/5 hrsz-ú közterület neve Jókai Mór utca

135/3 hrsz-ú közterület neve Szőkédi utca

044 hrsz-ú közterület neve Fenyves közKülterület :


Kertész dűlő 602/2 hrsz.


Ipari park 019 hrsz.


Felsőhegyi utca 483/2 hrsz.