Egerág község képviselő testületének 7/2017 (X.2.) önkormányzati rendelete

a Településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények készítésének és módosításának partnerségi egyeztetési szabályairól

Hatályos: 2017. 10. 03

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1.§


(1) E rendelet hatálya Egerág község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

  • községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek;
  • , az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek;
  • székhelyű érdekképviseleti- és civil szervezetek;
  • Valamennyi, Egerágon működő elismert egyház.II. A tájékoztatás módja és eszközei


2.§


(1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, és módosítása során, a partnerek tájékoztatása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) megfogalmazott módon és időben történik. Ahol a Kormányrendelet a tájékoztatás módjában választási lehetőséget ad, ott a tájékoztatás módja, helye az önkormányzati honlap, melynek elérhetősége: www.egerag.hu/, önkormányzati hirdetőtáblán.

(2) A partnerek az egyes tájékoztatási, véleményezési szakaszokhoz, a Kormányrendeletben, az államigazgatási szervek részére előírt határidőn belül tehetnek észrevételt, fogalmazhatnak meg véleményt. Ahol a Kormányrendelet a partnerek tájékoztatását előírja, de nem történik egyben az államigazgatási szervek tájékoztatása is, azon esetekben a partnerek az önkormányzati honlapon, illetve hirdetőtáblán való megjelenéstől számított 8 napon belül tehetnek észrevételt.


III. A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja


3.§


(1) A partner, a tájékoztatóval kapcsolatban a kihirdetéstől, valamint az átvételtől számított határidőn belül írásbeli véleményben kifejtheti előzetes javaslatait a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz, a kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban.

(2) Amennyiben a partner a megkeresésre (1) bekezdésben a megjelölt határidőn belül észrevételt nem tesz, részvételi szándékát nem jelzi, úgy eljárás további szakaszában nem vesz részt, és kifogást nem emelt véleményezőnek kell tekinteni.


4.§


(1) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz, a kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban bármely lakos írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást kérhet a polgármestertől.

(2) A meghatározott időn belül bármely lakos véleményt adhat a polgármesternek címezve, amelyet postai úton vagy elektronikus formában (a közzétételben megadott e-mail címre) juttathat el.


5.§


(1) A beérkezett vélemények a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz, a kézikönyv és a településképi rendelet ügyiratának részét képezik, és azokat a polgármester a tervező felé továbbítja.

(2) A beérkezett véleményeket a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.


IV. A javaslatok,

vélemények elfogadásának-, és indokolásának módja,

dokumentálásuk rendje


6.§


(1) A vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint ezek indokolására, a polgármester, a tervező közreműködésével összeállított polgármesteri válaszokban javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.

(2) A polgármesteri válaszokról a Képviselő-testület határozathozatallal dönt.


V. Az elfogadott koncepció, stratégia és

településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító eszközök


7. §


Az elfogadott koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz, a kézikönyv és a településképi rendelet nyilvánosságát az Önkormányzat közzététellel biztosítja, amelyet a Kormányrendeletben meghatározott módon biztosít.


VI. Záró rendelkezések


8.§


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
Egerág, 2017. szeptember 25.

                        Hegyi Győző                                                  dr. Korossy Ildikó

                        polgármester                                                             jegyzőA rendelet kihirdetésre került.

Egerág, 2017. október 02.


                                                                                                                           dr. Korossy Ildikó

                                                                   jegyző