Egerág község képviselő testületének 9/2020 (IX.30.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 02

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásához kiadott mindenkor érvényben lévő támogatói okirata (a továbbiakban: Támogatói Okirat) alapján biztosított vissza nem térítendő állami támogatás alapján eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2015.(XI.25.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §


(1) A R 5. § (2) bekezdésében a „a kérelmeket 2015. december 31. napjáig lehet benyújtani” szövegrész helyébe „a kérelmet minden év november 01. napjától - január 31. napjáig lehet benyújtani.” szöveg lép.

(2) A R 5. § (3) bekezdésében a „a kérelmek elbírálása az Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a következő rendes ülésen, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt.” szövegrész helyébe „A kérelmek elbírálása az Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a következő rendes ülésen dönt.” szöveg lép.

(3) A R 5. § -a a következő (6) bekezdésekkel egészül ki:

            „(6) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.”


2. §


A rendelet 1. sz melléklete helyébe 1. melléklet lép.Záró rendelkezések

3. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.                        Rácz János                                                 Dr. Halmos Barbara

                        polgármester                                                         jegyző


A rendelet kihirdetve, egységes szerkezetbe:

Egerág, 2020. szeptember 30.

                                                                                               Dr. Halmos Barbara

                                                                                                          jegyző

1. sz. melléklet a 10/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelethez


A kérelem benyújtható: november 01. napjától – január 31. napjáig


KÉRELEM


1. Kérelmező neve: ………………………………………………………………………..


2. Kérelmező születési helye és ideje: ..………….………………………………………..


3. Kérelmező anyja neve: ……….…………………………………………………………


4. Kérelmező lakcíme: …………………………………………………………………….


5. Kérelmező tartózkodási helye: …………………………………………………………….


6. Kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai:*


név

lakcím

jövedelem
7. Az alábbi szociális ellátásban részesülök: (kérem aláhúzni)**


a) aktív korúak ellátása

b) időskorúak járadéka

c) adósságcsökkentési támogatás

d) lakásfenntartási támogatás

e) egyik sem


8. Ezúton nyilatkozom, hogy a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottak szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (a megfelelő aláhúzandó)

VAN A CSALÁDBAN / NINCS A CSALÁDBAN.


9. Ezúton nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel (a megfelelő aláhúzandó)

RENDELKEZEM / NEM RENDELKEZEMDátum:

                                                                                               …………………………………

                                                                                                          Kérelmező aláírása


* A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelmet igazoló okiratot, postai szelvényt, nyilatkozatot.

** A kérelemhez csatolni szükséges az ellátást igazoló határozat másolatát