Egerág község képviselő testületének 10/2017 (XII.4.) önkormányzati rendelete

a Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 05

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint „a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról” szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el a Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2016.(XI.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A Rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A Képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatásban részesíti azt a szociálisan rászorult személyt, akinek vagyona nincs és:

  • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,-Ft);
  • aki egyedülálló és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,-Ft);
  • aki nyugellátásban részesülő egyedülálló;
  • aki egészségi állapota, tartós egészségromlása miatt rendszeres munkavégzésre nem képes;
  • akinek létfenntartása veszélybe került.

(2a) A (2) bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározottak esetén a támogatás odaítélése egyedi elbírálás alapján történik, a jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül.



2.§


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.



                        Hegyi Győző                                                  Dr. Korossy Ildikó

                        polgármester                                                              jegyző



A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2017. december 04. napján



Dr. Korossy Ildikó

                                                                                                             jegyző