Egerág község képviselő testületének 1/2019 (II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 26

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

Általános rendelkezések

 1. §


E rendelet hatálya

-Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),

-az Egerági Táltos Csikó Óvodára, és

-az Egerági Közétkeztetési Intézményre

terjed ki.


 1. §


(1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat és intézményei kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2019. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:

a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,

ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) bölcsődei helyiség kialakítását pályázati forrás igénybevételével,

bb) folyamatban lévő pályázati projekten belül tárgyi eszközök vásárlását a községi Művelődési Házba,

bc) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.


II. FEJEZET

 Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

 1. §


(1) Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 202 401 396 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

         

a) a működési bevételi főösszegét

129 120 693,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

86 569 819,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

54 000 000,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

68 302 252,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

19 280 703,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

47 529 325,-Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 19 280 703 Ft-ban állapítja meg, melyből 19 280 703 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.

(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.


 1. §


Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) működési költségvetési bevételek

129 120 693,-Ft

aa) önkormányzatok működési támogatásai

71 112 163,-Ft

ab) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

26 639 925,-Ft

ad) közhatalmi bevételek

13 976 311,-Ft

ae) működési bevételek

17 392 294,-Ft

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

54 000 000,-Ft

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0,-Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

54 000 000,-Ft

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön     

0,-Ft

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

19 280 703,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

19 280 703,-Ft

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés

0,-Ft

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése

0,-Ft

cd) belföldi értékpapírok bevételei

0,-Ft

    

 1. §


Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) működési kiadások

86 569 819,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

38 797 263,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 996 649,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

28 190 500,-Ft

ad) önkormányzat szociális támogatásai

1 741 000,-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások

4 021 019,-Ft

af) működési tartalék

6 823 388,-Ft

b) felhalmozási kiadások

68 302 252,-Ft

ba) beruházások

3 502 252,-Ft

bb) felújítások

64 800 000,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

47 529 325,-Ft

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése

0,-Ft

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése

2 381 017,-Ft

cc) irányító szervi támogatás

44 828 308,-Ft

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0,-Ft

ce) pénzügyi lízing kiadásai

320 000,-Ft

                                                                                                                                                  

           

 1. §


Az Önkormányzat az e rendelet 5.§-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 596 094 Ft általános tartalékot és 6 227 294 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


 1. §


(1) Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 26 892 535 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi költségvetésének

         

a) a működési bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

24 392 535,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

2 500 000,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

26 892 535,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

0,-Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 14 818 Ft-ban állapítja meg, melyből 14 818 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.

(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.


 1. §


Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) működési költségvetési bevételek


aa) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

0,-Ft

ac) működési bevételek

0,-Ft

ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

0,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

14 818,-Ft

cb) irányító szervi támogatás

26 877 717,-Ft

    

 1. §


Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) működési kiadások

24 392 535,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

15 603 584,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 023 199,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

5 765 752,-Ft

ad) egyéb működési célú kiadások

0,-Ft

ae) működési tartalék

0,-Ft

b) felhalmozási kiadások

2 500 000,-Ft

ba) beruházások

2 500 000,-Ft

bb) felújítások

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

0,-Ft


 1. §


(1) Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 41 705 390 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetésének

         

a) a működési bevételi főösszegét

22 871 000,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

41 055 390,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

650 000,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

18 834 390,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

0,-Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 223 799 Ft-ban állapítja meg, melyből 223 799 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.

(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.


 1. §


Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) működési költségvetési bevételek

22 871 000,-Ft

aa) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

0,-Ft

ac) működési bevételek

22 871 000,-Ft

ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

18 834 390,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

223 799,-Ft

cb) irányító szervi támogatás

18 610 591,-Ft

    

 1. §


Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) működési kiadások

41 055 390,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

14 137 176,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 731 596,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

24 186 618,-Ft

ad) egyéb működési célú kiadások

0,-Ft

ae) működési tartalék

0,-Ft

b) felhalmozási kiadások

650 000,-Ft

ba) beruházások

650 000,-Ft

bb) felújítások

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

0,-Ft


 1. §


(1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint, a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint, a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint, a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az általános tartalék összegét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 

(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6.a-6.c. sz. mellékletei tartalmazzák.

(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

(10) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.


 1. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- polgármester 1 fő,

- alpolgármester 1 fő,

- közalkalmazott 5 fő,

- Mt. szerinti munkavállaló 4 fő,

- közfoglalkoztatott 9 fő.


(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- közalkalmazott 6 fő,

- Mt. szerinti munkavállaló 1 fő.


(3) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- közalkalmazott 1 fő,

- Mt. szerinti munkavállaló 4 fő.


III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 1. §


A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115.§-a szabályozza.


 1. §


(1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.


 1. §


(1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.


 1. §


A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

 1. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. február 14-i ülésén fogadta el.


                      Hegyi Győző                                                             dr. Korossy Ildikó

                       polgármester                                                                      jegyzőA rendelet kihirdetve:

Egerág, 2019. február 25.
                                                                                              dr. Korossy Ildikó

                                                                                                           jegyző