Egerág község képviselő testületének 6/2017 (VI.22.) önkormányzati rendelete

az Étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 9/2017.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C.§ b) pontja, 29.§, 104.§ (1) bekezdés b) pontja, és a 151.§ (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Étkezés intézményi térítési díjairól szóló 9/2016.(XII.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A Rendelet 7.§ (3) bekezdés a.) pontja hatályát veszti


2.§


A Rendelet 8.§-a hatályát veszti.


3.§


A Rendelet 9.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul „A 7.§ (3) bekezdés b.) pontjában foglalt felnőtt étkeztetés esetén a térítési díjat a tárgyhetet megelőző 4 napig kell megfizetni.”


4.§


(1) E rendelet 2017. július 01. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
                        Hegyi Győző                                                  Dr. Korossy Ildikó

                        polgármester                                                              jegyzőA rendelet kihirdetve:

Egerág, 2017. június 22. napjánDr. Korossy Ildikó

jegyző