Egerág község képviselő testületének 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

a Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2019. 12. 22

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, valamint a 134/E.§ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések


1. §

A rendelet céljaA rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza Egerág Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított szociális ellátások formáit, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról és módjáról, valamint az ellátások mértékéről.  

                            

2. §

A rendelet hatálya(1) A rendelet területi hatálya kiterjed:

a) Egerág község közigazgatási területére.

b) Egerág községben élő és ott lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a külön jogszabályban meghatározott személyekre.


(2) E rendelet tárgyi hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki:

a) pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében:

                        aa) települési támogatás

- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

                                   - gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

                        ab)  rendkívüli települési támogatás

                        ac) méltányossági települési támogatás

ad) gyermek születéséhez nyújtott települési támogatás

                        ae) köztemetés


b) szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások tekintetében:

                        ba) házi segítségnyújtás,

                        bb) családsegítés,

                        bc) idősek nappali ellátása,

                        bd) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.


3. §

Értelmező rendelkezésekA rendelet alkalmazása során az értelmező rendelkezéseket a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény (továbbiakban: Szt.) tartalmazza.4. §

Eljárási rendelkezések(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmeket a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Egerági Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványokon és az egyes ellátási formáknál meghatározott igazolások, nyilatkozatok becsatolásával.


(2) A szociális ellátások iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - indulhat.


(3) A kérelmező köteles a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.


(4) A kérelem benyújtásakor – amennyiben a jogosultság megállapításához a kérelmező vagyoni, jövedelmi viszonyainak igazolása szükséges – a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a külföldről származó jövedelméről, illetve a nem Magyarország területén lévő vagyonáról is.


(5)  A jövedelem igazolható:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén (munkabér) a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltató által kiállított igazolás,

b) munkanélküli ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,

c) nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, illetve bankszámlakivonattal,

d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével, bankszámlakivonattal, vagy a kifizető szerv igazolásával,

e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ( a továbbiakban: NAV) által kiállított igazolással,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával,

g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a Gyámhivatal határozatával,

h) ösztöndíjról a felsőoktatási intézmény igazolásával,

i) munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül.


(6) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.


(7) Nem kell környezettanulmányt készíteni abban az esetben, ha a kérelmező életkörülményeiről a Hivatal bármely más ügy kapcsán részletes információkkal rendelkezik, és feltételezhető, hogy a tudomásszerzés óta az ügyfél javára lényeges változás nem következett be.


(8) E rendeletben meghatározott szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskört átruházott hatáskörben Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága - lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszertámogatás, rendkívüli települési támogatás, méltányossági települési támogatás, szülési támogatás, köztemetés – látja el.


(9) A Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátás esetén, a közigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. A jegyző jogosult a döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra.


(10) E rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben elektronikus úton eljárási cselekmények nem gyakorolhatók.


(11) A kérelemnek helyt adó rendkívüli települési támogatásra, illetve a szülési támogatásra való jogosultság megállapítása esetén egyszerűsített határozat hozható.


(12) A Szociális Bizottság üléseit minden hónap 10. napján és 25. napján tartja. Amennyiben ezen meghatározott időpontok nem tarthatók, úgy a kérelmekről a soron követő bizottsági ülésen dönt.


(13) A Szociális Bizottság által hozott érdemi döntések ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be.


(14) A fellebbezésről a Képviselő-testület 15 napon belül, de legkésőbb a következő munkaterv szerinti testületi ülésen dönt.


(15) E rendeletben meghatározott szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.


2. A pénzbeli ellátások folyósításának és elszámolásának szabályai

5. §


  (1) A rendszeres ellátások esetén a támogatás összegét a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell a jogosult folyószámlájára átutalni, illetve a Hivatal házipénztárából vehető fel.


  (2) A gyógyszertámogatás, valamint a rendkívüli települési támogatás esetén a megállapított támogatást egy összegben kell a jogosult folyószámlájára utalni, illetve a Hivatal házipénztárából a támogatás megállapítását követő 15 napon belül kifizetni.


  (3) A pénztári úton történő kifizetés a támogatásra jogosult részére, illetve írásbeli meghatalmazás alapján a jogosult meghatalmazottjának teljesíthető.


  (4) A kérelmezőt a 6. § 1. pontja alapján szabályozott havi rendszerességgel járó pénzbeli ellátás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.


  (5) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését az Szt. 17.§-a alapján kell meghatározni.  3. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

  6. §


  Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselő-testülete az e rendeletében meghatározott feltételek szerint

  a) települési támogatást

  - lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,

                          - gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás


  b) rendkívüli települési támogatást,

  c) méltányossági települési támogatást,

  d) köztemetést

  állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).  7. §

  Települési támogatás

  A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás  (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.


  (2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy főre jutó jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a háztartás tagjai számának hányadosával.


  (3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás havi mértéke 2.000,-Ft.


  (4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást egy évre kell megállapítani.


  (5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


  (6) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás iránti   kérelmet a meghatározott formanyomtatványon a Hivatalban kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat, nyilatkozatokat, illetve azt a közüzemi számlát, aminek a kifizetéséhez kéri a támogatást.


  8. §

  Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás


  (1) A 9. §- ban meghatározott rendkívüli települési támogatáson túl gyógyszertámogatás is megállapítható annak a személynek, aki szociálisan rászorult, és közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik.


  (2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

  a) azt a családban élő személyt, ahol az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, egyedül élő esetén 220%-át nem haladja meg, továbbá

  b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.


  (3) Az (1) bekezdés szerinti eseti gyógyszertámogatásban az a személy részesíthető, aki:

  a) tartós egészségromlás következtében folyamatos magas gyógyszerköltségei, vagy

  b) eseti megbetegedés miatt, jelentős megterhelést okozó gyógyszerköltségei miatt átmenetileg létfenntartását veszélyeztető helyzetbe kerül és a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek is megfelel.


  (4) A gyógyszertámogatás háromhavi rendszerességgel igényelhető.                                


  (5) A támogatás mértéke az igazolt havi gyógyszerköltség 20 %- a, de összege negyedévente nem haladhatja meg a 12.000,- Ft-ot.


  (6) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításának céljából – a jövedelemigazolásokon kívül – a kérelemhez mellékelni kell:

  a) az Egerági Háziorvosi Szolgálat háziorvosának, vagy kezelőorvos igazolását, melynek tartalmaznia kell a kérelmező részére rendelt gyógyszerek megnevezését és mennyiségét,

  b) a gyógyszertár igazolását a kérelmező által fizetendő gyógyszerköltség összegéről.


  9. §

  Rendkívüli települési támogatás


  (1) Rendkívüli települési támogatás a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére állapítható meg, ha

  a) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról másképpen nem tudnak gondoskodni,

  b) előre nem látható többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Ilyen többletkiadások különösen:

  - betegség, baleset miatti tartós táppénzes állomány, kórházi kezelés

  - gyógyászati segédeszköz vásárlása,

  - haláleset,

  - közműtartozás,

  - iskoláztatás biztosítása,

  - a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása

  c) akik a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.


  (2) A rendkívüli települési támogatás esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár a családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %- át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 150 %- át nem éri el.


  (3) A rendkívüli települési támogatás – a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével - évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg.


  (4) A rendkívüli települési támogatás - rászorultsághoz igazodva, legalább 2.000,- Ft, maximum 30.000,- Ft.


  (5) A közös háztartásban élő családtagok közül csak egy kérelmező részére állapítható meg rendkívüli települési támogatás.


  (6) A rendkívüli települési támogatás Erzsébet-utalványban, természetbeni juttatás formájában, egyszeri meleg étel biztosításával, közüzemi díjak közvetlen kifizetésével is biztosítható.  10. §

  Elhalt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás  (1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott

  a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

  b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti.


  (2) A képviselő-testület temetésenként csak egy fő részére nyújt támogatást.

    

  (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege 16.000,-Ft.


  (4) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulás iránti települési támogatást a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatalnál.


  (5) A temetés költségeinek támogatása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről kiállított számla másolatát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi jövedelemigazolásait.
  11. §

  Gyermek neveléséhez nyújtott települési támogatás


  (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, a gyermek iskoláztatásához, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.


  (2) A rendkívüli települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított családi jövedelemhatár a családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, gyermekét egyedül nevelő szülőnél annak 200%-át nem éri el.


  (3) A gyermek jogán megállapított rendkívüli – természetbeni - települési támogatás maximum összege 15.000,-Ft. 


  12. §

  Méltányossági települési támogatás


  (1) Méltányosságból részesülhet települési támogatásban az a személy, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme, családban élők esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 250%-át, és

  a) elemi kár érte, amely a lakhatását veszélyezteti,

  b) lakásában önhibáján kívül olyan kár keletkezett, amelynek kijavítására nem képes,

  c) gyógykezeltetése, egyszeri gyógyászati segédeszköz beszerzése költségeit megélhetése veszélyeztetése nélkül nem képes viselni,

  d) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,

  e) hosszabb kórházi tartózkodása miatt táppénzes állományba kerül.


  (2) A méltányossági települési támogatás összege a rendkívüli körülmény figyelembevételével, egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra, de annak összege nem haladhatja meg az 100.000,-Ft-ot.


  13.§

  Gyermek születéséhez nyújtott települési támogatás


  (1) A képviselő-testület rászorultságtól függetlenül támogatja a községben lakó gyermeket vállaló szülőket az alábbi feltétel teljesítése esetén valamelyik szülő legalább egy évvel a gyermek megszületése előtt állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell, hogy rendelkezzen a településen és a család életvitelszerűen itt éljen.


  (2) A támogatás megállapításához szükséges a születési anyakönyvi kivonat másolatának benyújtása.


  (3) A szülési támogatás iránti kérelmet a szülést követő 90 napon belül lehet benyújtani.


  (4) A támogatás összege egyszeri 50.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás.


  14. §

  Köztemetés


  (1) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésének szabályait az Szt. 48. §-a szabályozza.


  (2) Az eltemettetésre köteles személy az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség alól mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.


  4. Szociális ellátások

  15. §

  Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


  (1) Az Önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül az alábbi ellátási formákat biztosítja:

  a) házi segítségnyújtás

  b) családsegítés

  c) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

  d) nappali ellátás

                     da) időskorúak klubja.


  (2) A szociális ellátások közül az Önkormányzat a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását (idősek klubja) ellátási szerződés alapján a SZOCEG Nonprofit Kft. útján biztosítja.


  (3) A szociális ellátások közül az Önkormányzat a családsegítő szolgáltatást a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulással (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) kötött ellátási szerződés alapján az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ (7632 Pécs, Anikó út 5.) útján biztosítja.


  16. §

  Térítési díj és a térítési díj megfizetésére kötelezett


  (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a fenntartó SZOCEG Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozik.


  (2) A személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.  5. Átmeneti és záró rendelkezések


  17. §


  (1) A rendelet előírásait a határozattal jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  18.§


  (1) E rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba. 


  (2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete, továbbá annak módosításairól szóló 2/2015.(I.26.)Ör.


  (3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és e törvény végrehajtására kihirdetett magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


  (4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

                          Hegyi Győző                                                               dr. Korossy Ildikó

                          polgármester                                                                           jegyző  A rendelet kihirdetve:

  Egerág, 2015. február 26.


  P.H.               

                         dr. Korossy Ildikó

  jegyző