Egerág község képviselő testületének 8/2015 (VI.8.) önkormányzati rendelete

a Hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 06. 08
Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazásával élve, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 35. §-a és 88. § (4) bekezdése alapján a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. A rendelet célja


1.§


A rendelet célja a települési hulladékhoz kapacsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.


2. A rendelet hatálya

2.§


(1) A rendelet területi hatálya Egerág község közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) valamennyi ingatlanhasználóra

b) a közszolgáltatóra.

(3) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra.

(4) E rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki

- a termelési hulladékra,

- a háztartási veszélyes hulladék kivételével a veszélyes hulladék gyűjtésére, átvételére, 

   szállítására és kezelésére,

-  az állati eredetű hulladékra.

(5) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz
hasonló hulladék részét képező vegyes hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatás igénybevételére.


3. Értelmező rendelkezések

3. §


Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.


II. Fejezet

Részletes rendelkezések


4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

4. §


(1) Egerág Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtésére, szállítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére (továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. A helyi hulladékgazdálkodást az önkormányzat Dél-Kom Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) útján látja el.

(2) Az önkormányzat és a Közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is.


5.  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét

megalapozó jogviszony létrejötte

5. §


(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont:

a)   tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja;

b)   birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja;

c)   vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja;

d)   használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.

(3) A közüzemi szerződés a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az (1) bekezdésben foglaltak hiányában akkor is létrejön, ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe veszi, vagy ha a közszolgáltatás részére rendelkezésre áll. A rendelkezésre állás megállapítható,  ha az adott ingatlant a közszolgáltató begyűjtési útvonala érinti. 

(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval a közszolgáltatás igénybevételére az e rendeletben foglalt esetben egyedi szerződést (a továbbiakban: közüzemi szerződés) köt.


6.  A közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

6.§


(1) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtésére, elszállítására, és kezelésére.

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag a közszolgáltató jogszerű használatában lévő hulladék lerakóhelyen lehet elvégezni.

(3) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben tervezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változást megelőzően legalább 15 nappal korábban – írásban értesíteni köteles. Írásbeli értesítés a megadott e-mail címre küldött elektronikus levél is. Emellett ezt az értesítését a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

7.§


(1) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, elvárható gondossággal végezni.

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás idejére helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.

8. §


(1) A Közszolgáltató az alábbi esetekben jogosult megtagadni a hulladék elszállítását

a)   az önkormányzat rendeletében előírttól eltérő tárolóedények kihelyezése esetén;

b)   ha a tárolóedényben a települési (kommunális) hulladék körébe nem tartozó anyag került elhelyezésre (pl. forró hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró, mérgező anyag, elektronikai hulladék, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet;

c)   a hulladék nem a szabályos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre;

d)   a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye fennáll (nem lezárt, illetve sérült edény);

e)   ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatást és ürítést akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre;

f)   amennyiben a tárolóedények jelzése bevezetésre kerül – a tárolóedények matricájának hiánya, illetve sérülése esetén.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti a települési hulladék elszállítása megtagadásának okáról. Az ingatlantulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni.

(3) A hulladék elszállításának (1) bekezdésben meghatározott okból történő megtagadása az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti.


7.  Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

9.§


(1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal igénybe venni. A szállítás pontos napját a Közszolgáltató honlapján és a településen helyben szokásos módon közzéteszi.

(2) Az ingatlanhasználó a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató által rendszeresített érvényes szabvány szerinti gyűjtőedények valamelyikét köteles igénybe venni, és kizárólag azt használni. A közszolgáltató által rendszerbe állított gyűjtőedények 60, 110, liter űrtartalmúak lehetnek.

(3) Az ingatlanhasználó a legkisebb rendszeresített űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat.(4) 60 literes edény használatára a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó ingatlanhasználó jogosult az alábbi feltételek teljesülése esetén:

  • rendelkezik a települési önkormányzat által kiadott igazolással arról, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja,
  • rendelkezik a megfelelő méretű edénnyel,
  • a kisebb edényzet használatára vonatkozó a lakossági hulladékgazdálkodási szerződés(módosítás)t megkötötte.

(4) Azon ingatlanhasználók, akiknek ingatlanán valamilyen oknál fogva megnövekszik a háztartási hulladék mennyisége, - de annak eseti jellege vagy mennyisége nem teszi szükségessé újabb gyűjtőedény beszerzését, - köteles kiegészítésként a Közszolgáltató szabványosított műanyag zsákját használni. A Közszolgáltató a gyűjtőzsákot térítés ellenében biztosítja. Amennyiben a többlet vegyes hulladék elhelyezése nem a jelzéssel ellátott zsákban kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató a többlethulladék elszállítását megtagadja. 

(5) Az ingatlanhasználó  köteles továbbá a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét,  testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község épített és természetes környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(6) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy az ingatlanán képződő hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa, továbbá részt vegyen a községben működő szelektív hulladékgyűjtésben.

(7) Az ingatlanhasználó a személyében, személyes adataiban, az ingatlan használati viszonyaiban, a gyűjtőedény méretében darabszámában bekövetkező változást, a változástól számított 15 napon belül a közszolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti.

(8) Az ingatlanhasználó bejelentésében foglaltak a Közszolgáltató által történő rögzítést követő hónap első ürítési napjától lépnek érvénybe.


10.§


(1) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt, időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedény (konténer) nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének a megzavarásával.

(2) A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét.

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(4) A vegyes háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem helyezhető el:

a) folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely   veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét

b) települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen:

- építési és bontási hulladék,

- állati tetem,

-  hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék,

- állati ürülék.

(5) Nem szabad a gyűjtőedényben olyan anyagot elhelyezni települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.

(6) Nem szabad a közterületre kihelyezett gyűjtőedényt oly módon rögzíteni, amely az edény ürítését lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, illetve a gyalogos és gépjármű forgalmat veszélyezteti.

(7) A gyűjtőedényt a gyűjtési és szállítási napok kivételével

a)   az ingatlanon belül kell elhelyezni és tárolni;

b)   közterületen csak közterület-használati engedély alapján lehet elhelyezni.

(8) Az ingatlanhasználója köteles a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényt beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról és tisztántartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni és azt a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott matricával ellátni.


11. §


Az az ingatlantulajdonos, akinek e rendelet szerinti háztartási hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és köteles a közszolgáltatást e rendelet szerint mind a magánszemélynek, mind a gazdálkodó szervezetnek külön-külön igénybe venni.


II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje

9. Elkülönített hulladékgyűjtés

12. §


(1) Egerág Község közigazgatási területén az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében elkülönített hulladékgyűjtési (továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtés) közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A lakosság által a háztartásokban szelektíven gyűjtött hulladékot

- az    ingatlanhasználó a közszolgáltató által üzemeltett lakossági hulladékgyűjtő szigeten közvetlenül elhelyezheti, továbbá

- a Közszolgáltató, havi rendszerességgel házhoz menő begyűjtő-járattal szállítja el.

(3) A szállítás pontos napját a Közszolgáltató honlapján és a településen helyben szokásos módon közzéteszi.

(4) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek helye: Szabadság tér 1.; Tompa Mihály utca mögötti közterület.

(5) Az egyes hulladék fajták gyűjtése az ingatlanok előtti közterületről történő elszállítása az alábbiak szerint történik:

  1. Az ingatlanhasználók a hasznosítható háztartási hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten – külön hulladékgyűjtő zsákban (áttetsző színű, beszerzése ingatlanhasználó kötelezettsége) - kötelesek gyűjteni
  2. Az elkülönített gyűjtés során a zsákba hasznosítható papír-, műanyag-, és fémhulladék gyűjthető
  3. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem lehet élelmiszerrel, olajjal, zsírral szennyezett!


13. §


(1) A szelektív gyűjtőzsákokba és gyűjtőkonténerekbe csak az azokon feltüntetett fajtájú hulladék kerülhet, tilos bennük rendeltetéstől eltérő, környezetre vagy emberi egészségre ártalmas, vagy a gyűjtőjárművet rongáló hulladékot elhelyezni.

(2) A 12. § (4) bekezdésének hatálya alá nem tartozónak minősülő

a)   palackokat (különböző színű és vastagságú mosószeres, öblítős, festékes, vegyszeres palack, stb.)

b)   üvegeket (ablaküveg, autóüveg, tükör, váza, stb.)

c)   szennyezett papírt (mirelit ételek dobozai, pizzás doboz, tortás doboz, stb.)

a háztartási hulladék részét képező vegyes hulladék tárolását szolgáló edényben kell elhelyezni.

(3) A gyűjtőzsákokat az elszállítás napján úgy kell kihelyezni, hogy az a forgalmat ne zavarja. Kiszakadt zsákot, kötegelés nélküli papírhulladékot kihelyezni tilos. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a szelektív gyűjtőzsákokban vagy szelektív gyűjtőedényben nem az azokon feltüntetett fajtájú hulladékot helyezi el, abban az esetben Közszolgáltató nem köteles a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtés keretében elszállítani, azonban köteles felszólítani az ingatlantulajdonost, hogy a hulladékot a háztartási hulladék gyűjtésének napján helyezze ki, vagy a rendeletnek megfelelően csomagolja át vagy kötegelje.


14. §


Közszolgáltató tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat a házhoz menő gyűjtési rendszer szabályairól és esetleges változásairól. A tájékoztatási kötelezettségének eleget tehet az Önkormányzat hivatalos lapjában, az Önkormányzat honlapján, a helyi kábeltelevízióban, a közüzemi számla mellé csatolt szórólappal. Emellett ezt a tájékoztatást a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.


10. Lomtalanítás, veszélyes- és kerti hulladék gyűjtés

15. §


(1) A nagydarabos háztartási hulladék (lom) - amely a rendszeresített gyűjtőedényben mérete miatt nem helyezhető el – gyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a Közszolgáltató évente egy alkalommal - külön díj felszámítása nélkül -, őszi időszakban lomtalanítás keretében gondoskodik. A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.

(2) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a)   építési és bontási hulladék;

b)   gumiabroncs hulladék;

c)   gépjármű roncs;

d)   az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e)   veszélyes hulladék;

f)    háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g)   elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;

h)   kerti hulladék.

(3) A lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladékot úgy kell elhelyeznie az ingatlantulajdonosnak, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4) A lomtalanítás pontos időpontjáról annak megkezdése előtt legfeljebb 30, de legalább 15 nappal korábban a Közszolgáltató köteles az Önkormányzat részére igazolható módon tájékoztatást nyújtani. Az Önkormányzat a lomtalanítás időpontjáról honlapján, helyi újságban és hirdetményben tájékoztatja a lakosságot.

(5) Az Önkormányzat az ingatlanhasználó által az ingatlan előtti közterületre kihelyezett kerti zöld hulladékot (metszésből, kaszálásból, kiskertből származó hulladékot) héti rendszerességgel – csütörtöki napon – komposztálás céljából elszállítja.

(6) A zöld hulladék közé kommunális hulladékot elhelyezése tilos. A zöld hulladékkal kevert kommunális hulladék elszállítását az Önkormányzat megtagadja.


11. A közterületi hulladék gyűjtésére és szállítására
vonatkozó szabályok

16. §


(1) A közterületi hulladék vonatkozásában a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha a tulajdonában, vagyonkezelésében lévő közforgalmú és zöldterületen települési hulladék keletkezik.

(2) A Közszolgáltató és a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője a közterületi hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevételére külön írásbeli szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni különösen

a)   a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,

b)   közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket (gyűjtés időpontja és gyakorisága, felek kötelezettségei, stb.),

c)   a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.

(3) A közterületi hulladék gyűjtéséhez, a háztartási hulladék gyűjtéséhez, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez igénybe vehető gyűjtőedények, 120 literes műanyagzsák - a rájuk irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával - egyaránt alkalmazhatóak.13. A települési hulladékhoz kapcsolódó

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése

17. §


(1) Szüneteltethető a szolgáltatás igénybevétele – a közszolgáltatás igénybevételére egész évben kötelezett ingatlanhasználó számára – a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja, és az üresedés várható időtartamát – legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőző 30 nappal – a Közszolgáltató részére – az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, faxon, levél vagy e-mail formájában bejelenti a Közszolgáltatónak. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses viszonyban álló, vagy a meghatalmazott jogosult.

(3) Az ingatlan további lakatlansága esetén a szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés – 15 nappal a szüneteltetés lejárta előtt – az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, faxon, levél vagy e-mail formájában megismételhető. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató jogosult a szüneteltetést visszavonni.

(5) Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 15 nappal korábban a Közszolgáltatónak írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail formájában bejelenteni.

(6) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt az ingatlanon hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a közszolgáltató köteles a hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni. 


14. A közszolgáltatási díjfizetés

18. §


(1)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató részére közvetlenül közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(3)     Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás díját utólag, - negyedévente - számla ellenében köteles megfizetni. A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.

(4)  Az írásban tett kifogásra, a Közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a Közszolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles visszafizetni.

(5) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a közszolgáltatás díjának megfizetését, ha a Közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.

(6) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése az (5) bekezdés szerint, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.

(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az ingatlantulajdonos – e rendeletben a 18. §-ban (szüneteltetés) meghatározott kivétellel – akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlantulajdonosnak a szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.


19.§


(1) Az ingatlanhasználó személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban bekövetkezett változást a Közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a Közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.    

(2) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 18. § (1) bekezdése alapján szünetelt.


20. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. Beszedéséről a Közszolgáltató a Ht. 52. §-ban foglaltak szerint gondoskodik.


15. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

21. §


A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.22.§


Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között Egerág Község Önkormányzata köteles átadni Közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.          


23.§


A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.


III. FEJEZET

Közterületek tisztántartásával összefüggő feladatok

24.§


A közterületek rendszeres tisztántartásáról, zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat és az érintett ingatlantulajdonosok gondoskodnak


16. Ingatlanok, közterületek tisztán tartása


25. §


Az Önkormányzat a jogszabályokban előírtak alapján gondoskodik a helyi közutak állapotának felülvizsgálatáról és a szükséges javítások elvégzéséről, járdák létesítéséről, javításáról, az úttest és a járda közötti zöldsávban lévő árkok, csapadékvíz-elvezető rendszerek terv szerinti kialakításáról.


26. §


(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a)   az ingatlan előtti járdaszakasz (úszótelek esetén az épület körüli, járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az úttestig terjedő közterület tisztántartásáról, a nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról, továbbá műtárgyainak tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról;

b)   a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (kapualj, lépcsőház, folyosó, pince, padlástér, stb.) valamint udvarok és kertek környezet-egészségügyi (köztisztasági-, települési környezet tisztasági) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló-mentesítéséről.

(2) Tilos a csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkok betemetése.

(3) Tilos az ingatlanokon minden olyan lom, hulladék tárolása, mely veszélyezteti az emberi egészséget, szennyezi a környezetet és rontja a rendezett településképet.


27.§


(1) Az ingatlan tulajdonosa téli időszakban, havazást követően az ingatlanát közvetlenül határoló közterületen lévő járdáról a havat, jeget haladéktalanul köteles eltakarítani, a síkosság-mentesítést elvégezni.

(2) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell felhalmozni, hogy az a csapadékvíz elfolyását ne gátolja, illetve oly módon, hogy a gyalogos- és közúti forgalom biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.

(3) Tilos az összegyűjtött hó elhelyezése gyalogos közlekedési útvonalon, útkereszteződésben, úttorkolatban, a kapubejáró elé annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, a tömegközlekedésre szolgáló jármű és a járda közötti területen, a közüzemi-, szolgáltatási-, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

(4) A hóeltakarítás és a jégmentesítés során tilos környezetszennyező anyagokat (pl. konyhasó), darabos, sérülést okozó anyagokat, valamint bomló és szerves anyagokat használni.

(5) A jégmentesítésre homokot, hamut, fűrészport, kőporlisztet kell szóróanyagként használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra, síkosság-mentesítésre kötelezettnek kell gondoskodnia.

28.§

(1) Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt az üzemeltető köteles tisztántartani, tekintet nélkül arra, hogy a szemét saját tevékenységéből származik-e vagy sem. A zárás előtt köteles meggyőződni az előbb felsorolt helyiségek előtti területek tisztaságáról. Az áru lerakása következtében keletkezett szemetet (hulladékot) az üzemeltető köteles az áruszállítást követően haladéktalanul eltakarítani.

(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos, illetve az üzlet üzemeltetője köteles az üzlet nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani mind a téli, mind a nyári időszakban.


29.§


(1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról gondoskodni.

(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.


17. Az építtető, kivitelező, közterület-használó felelősségei

30.§


(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlan tulajdonosának és az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2)    Építési beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3)    Építésnél, felújításnál, vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4)    Közterületen- a (6) bekezdésben foglalt kivételekkel-építési és egyéb törmelék csak konténerben és legfeljebb 3 napig tárolható, ezután a Polgármester a mulasztó költségére és terhére elrendelheti a jogtalanul tárolt anyagok elszállítását.

(5)    Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a Polgármester, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

(6) Tilos közúton, útpadkán építési törmeléket, valamint bármilyen egyéb hulladékot elhelyezni.


18. Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések

31.§


(1) A település területén hulladékot elszórni, eldobni, egészségre és környezetre ártalmas anyagot és folyadékot, szennyvizet kiönteni, kivezetni, vagy a környezetet bármilyen egyéb módon szennyezni tilos.

(2) Az ingatlanon elhagyott hulladékkezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.


32.§


A település területén szennyező anyagot (hulladékot, folyadékot, stb.) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során por, elfolyás, vagy egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.


33.§


(1) A közterület használata nem ronthatja a településképet, nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot, nem akadályozhatja a közlekedést, az intézmények és egyéb létesítmények (pl. kereskedelmi egységek, tűzcsapok, tolózárak, stb.) biztonságos megközelíthetőségét, a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

(2) Személygépkocsik és egyéb járművek eladásra való felkínálása közterületen tilos.

(3) Közterületen tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.


34.§


(1) Közterületen hirdetés (plakát) csak az erre a célra kialakított felületeken, külön rendeletben meghatározottak szerint helyezhető el.

(2)    Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat, közlekedési- és útbaigazító táblákat bármilyen felirattal megrongálni, felületükön plakátot, hirdetést elhelyezni. A feliratokat, plakátokat, hirdetéseket az, aki azokat elhelyezte, illetve akinek az érdekében kihelyezték, a közterület-felügyelők felszólítását követő 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.

(3)    Az engedéllyel kihelyezett hirdetést az elhelyező az engedély időtartamának lejártát követő 24 órán belül köteles eltávolítani, továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.

35.§


(1)    Állati tetemet és minden olyan anyagot, amely a környezetet szennyezi, a lakosság egészségét veszélyezteti, vagy élősdiek számára tápot nyújthat, sem köz-, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.

(2)    Elhullott állat tetemét az állat tulajdonosa köteles elszállítani az állati eredetű hulladékgyűjtő helyre.  Az állati tetemek közterületről történő elszállíttatásáról – amennyiben az állat tulajdonosa nem állapítható meg - az Önkormányzat a bejelentést követően azonnal gondoskodik.


36.§


Közterületet fekáliával és állati ürülékkel szennyezni tilos. A közterületen sétáltatott háziállatok ürülékét az állat tulajdonosa azonnal köteles feltakarítani.III. Fejezet

Záró rendelkezések

37.§
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével a közterületek tisztántartásáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 7/2008.(XII.10.) számú rendelet hatályát veszti.

         Hegyi Győző                                                                             dr. Korossy Ildikó

         polgármester                                                                                    jegyző

A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2015. június 08.                                            


              dr. Korossy Ildikó

                                                                                                                      jegyző