Egerág község képviselő testületének 9/2017 (XII.4.) önkormányzati rendelete

a Helyi jelentőségű természeti értékek védelméről

Hatályos: 2017. 12. 05

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62.§ (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1.§


A rendelet célja a természeti értékek, egyes növények, területek helyi védelem alá helyezése a biológiai sokféleség megőrzése, tervszerű fenntartása, a természeti értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése.

2.§


(1) A rendelet területi hatálya Egerág község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az Egerág község közigazgatási területén lakó, vagy tartózkodó természetes személyekre, valamint az ott bejelentett székhellyel, telephellyel, ingatlannal rendelkező jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


Részletes rendelkezések

3.§


(1) Tilos minden olyan tevékenység folytatása, mely a védelem alá vont természeti érték állapotát akár közvetlen, akár közvetett módon, a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja, vagy veszélyezteti.

(2) Gondoskodni kell a védett természeti érték fennmaradásához szükséges feltételek biztosításáról, megőrzéséről.


4.§


A védett természeti érték állapotának megőrzése érdekében végzendő munkálatok:

            a) a növényi-és állati kártevők elleni megelőző védelem (permetezés);

            b) a száraz ágrészek gondos, megfelelő időben történő eltávolítása, faseb-kezelés;

c) a megfelelő növőtér, és a lombkoronának megfelelő földterület folyamatos gondozása.


5.§


A védelem alá helyezett természeti értéket „védett fa”; „védett cserje”; „védett fasor”; „védett park” feliratú táblával kell ellátni.

6.§


(1) A védett természeti érték termőterülete védőövezetnek tekintendő. A védőövezet a törzs és a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges vetülete körben 2 méterrel megnövelve. A védőövezet a védett cserjére is vonatkozik.

(2) A védőövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni. Amennyiben védőövezeten belül már van burkolat, úgy annak felújítása során a védőövezetre vonatkozó előírásokat kell betartani.


7.§


Védett fa, valamint védett fasor esetén a faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed fajtáját egyedileg kell meghatározni.


8.§


A védett természeti értékek területek, értékek megóvásáról, fenntartásáról, helyreállításáról Egerág Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete gondoskodik. E feladat ellátásával az Önkormányzat

              a) a tulajdonában levő területeken a terület tényleges használóját;

b) egyéb területeken a terület mindenkori tulajdonosát, vagyonkezelőjét, vagy használóját (a továbbiakban együtt: tulajdonos)

is megbízhatja.


9.§


(1) A tulajdonos köteles kártérítés nélkül tűrni a természetvédelmi hatóság minden olyan tevékenységét, melyet a védett természeti érték és terület oltalma, tudományos megismerése vagy bemutatása érdekében végez.  Ezen belül különösen a természeti érték, terület megközelítését, bemutatását, őrzését, állapotának ellenőrzését, időszakos használatát, tájékoztató tábla elhelyezését.

(2) A természetvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységei gyakorlása során úgy köteles eljárni, hogy azzal a tulajdonos mindennapi életvitelét a lehető legkisebb mértékben zavarja.

(3) A tulajdonos köteles tűrni a védetté nyilvánítás tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.


10.§


Az Önkormányzat által védetté nyilvánított természeti értékek felsorolását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


Záró rendelkezések

11.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Egerág Község Önkormányzatának az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 8/2009. (IX.30.) számú rendelete.


            Hegyi győző                                                                          dr. Korossy Ildikó

             polgármester                                                                                     jegyző


A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2017. december 04.

                                                                                                          dr. Korossy Ildikó

                                                                                                                     jegyző