község képviselő testületének 3/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete

Egerág Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 16

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.


(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

Önállóan működő költségvetési szerv: Egerági Táltos Csikó Óvoda

                                                             

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.  II. FEJEZET

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2015. évi költségvetése

2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 114.133 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint állapítja meg:


adatok eFt-ban

a) önkormányzatok működési támogatásai – állami támogatás

54.952

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből

19.450

ba) elkülönített állami pénzalapból

0

bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból

0

bc) helyi önkormányzattól

0

bd) nemzetiségi önkormányzattól

0

be) többcélú kistérségi társulástól

0

bf) jogi személyiségű társulástól

0

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből

0

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

19.450

bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik

0

c) közhatalmi bevétel

13.367

d) intézményi működési bevétel

13.700

e) felhalmozási bevétel

0

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik)

0

h) kölcsön

0

 i) előző évi pénzmaradvány

12.664

   

3.§


Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


a) működési költségvetés

114.133

aa) személyi jellegű kiadások

40.898

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10.125

ac) dologi jellegű kiadások

33.782

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

4.022

ae) egyéb működési célú kiadások

400

af) irányítószervi támogatások

22.406

ag) általános tartalék

2.500

b) felhalmozási költségvetés

0

ba) intézményi beruházás

0

bb) felújítás

0

bc) kormányzati beruházások

0

bd) lakástámogatás

0

be) lakásépítés

0

bf) egyéb felhalmozási kiadások

0

c) kölcsön

0


4.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélkül – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

  1. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -    11 fő
  2. az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                       15 fő


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata                25 fő


5.§


(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék 2.500 eFt


(2) A Képviselő-testület a 2 millió Ft-ot meg nem haladó mértékű általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szervének költségvetése


6.§


Az önkormányzat képviselő-testülete az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 22.418 eFt-ban állapítja meg.


7.§


Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

adatok eFt-ban

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/

22.406

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből

0

ba) elkülönített állami pénzalapból

0

bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból

0

bc) helyi önkormányzattól

0

bd) nemzetiségi önkormányzattól

0

be) többcélú kistérségi társulástól

0

bf) jogi személyiségű társulástól

0

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből

0

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

0

bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik

0

c) közhatalmi bevétel

0

d) intézményi működési bevétel

12

e) felhalmozási bevétel

0

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik)

0

h) kölcsön

0

 i) előző évi pénzmaradvány

0

   

8.§


Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


a) működési költségvetés

21.788

aa) személyi jellegű kiadások

15.452

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.100

ac) dologi jellegű kiadások

2.236

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

0

ae) egyéb működési célú kiadások

0

af) általános tartalék

0

b) felhalmozási költségvetés

630

ba) intézményi beruházás

630

bb) felújítás

0

bc) kormányzati beruházások

0

bd) lakástámogatás

0

be) lakásépítés

0

bf) egyéb felhalmozási kiadások

0

c) kölcsön

0


9.§


(1) A képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélkül – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

  1. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -    6,5 fő
  2. az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                       7    fő


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata                0 fő
A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja


10. §


(1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése a likviditás biztosítása érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető éven belüli likvid hitel összegét  15.-MFt. –ban határozza meg.


(2) A felhalmozási hiány miatt a benyújtott, de el nem bírált pályázatok projektjei külön Képviselő-testületi határozat alapján csak akkor indíthatók, ha a projektek a finanszírozásra biztosított, és a saját erő e költségvetésben nem tervezett bevételből rendelkezésre áll.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak maximum 15.-MFt összegű- a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére.


(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.


11. §


 (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 MFt-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


(4) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési és felhalmozási feladatai ellátására használhatja fel.


(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI


Általános végrehajtási szabályok

12.§


A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség.

13. §


A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


Előirányzatok megváltoztatása


14.§


(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.


15. §


(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A Képviselő-testület a működési/fejlesztési előirányzat-csoport előirányzatai között 2 MFt-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


 (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


16.§


(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az önkormányzat 30 napon túli lejárt tartozásállománya meghaladja a 15 Mft-ot.


(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.


Költségvetési szervek pénzmaradványa


17. §


(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.A támogatások odaítélésének, folyósításának és

elszámolásának rendje


18. §


(1) A Képviselő-testület dönt a támogatások elbírálásával kapcsolatban.


(2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden évente két alkalommal április 15. és szeptember 30. napjáig nyújtható be.


(3) Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első Képviselő-testületi ülésén, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést 22 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.


(4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Áht.vhr. 66.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeket.


(5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül sor.


(6) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő Képviselő-testület felé.


19.§


(1) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 10. napjáig köteles eleget tenni.


(2) A Képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


  1. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 5 évig nem ítélhető meg.


  1. Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet alapján előzetesen be kell jelenteni a miniszternek.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


20. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01. napjától kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

Hegyi Győző

polgármester

dr. Korossy Ildikó

 jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve Egerágon, 2015. február 16. napján.

dr. Korossy Ildikó

 jegyző

Mellékletek