Egerág község képviselő testületének 3/2020 (V.4.) önkormányzati rendelete

a Környezet védelméről szóló 7/2016.(X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 04 - 2020. 05. 05

Egerág Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


      A R. 7. § (7) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:


„A nyílttéri avar-és kerti hulladék égetését a hét keddi és pénteki napján, ellenőrzött körülmények között szabad végezni. Kivéve, ha országos tűzgyújtási tilalmat hirdetnek ki, mely esetben a nyílttéri avar-és kerti hulladék égetése a tűzgyújtási tilalom hatálya alatt tilos. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más, kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot.”

2. §


  1. E rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
  2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
   Rácz János                                                             dr. Halmos Barbara

  polgármester                                                                        jegyző
A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2020. május 04. napján                                                                                               dr. Halmos Barbara

                                                                                                          jegyző