Egerág község képviselő testületének 9/2018 (X.1.) önkormányzati rendelete

a Szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 10. 02

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés a) pontja alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. § és 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések

A rendelet célja

1.§


A rendelet célja, hogy meghatározza a szociális tüzelőanyag támogatás szociális rászorultságának szabályait, az igénylés részletes feltételeit.A rendelet hatálya

2.§


A rendelet kiterjed Egerág községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező életvitelszerűen ott élő magyar állampolgárokra, valamint a külön jogszabályban meghatározott személyekre.2. A támogatás feltételei

3.§


(1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként minimum 1 erdei m3 tűzifa, maximum 5 erdei m3 tűzifa támogatásban részesíti.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a családot melynek tagja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) szerint:

 • aktív korúak ellátására jogosult,
 • időskorúak járadékára jogosult,
 • pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra jogosult (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
 • három vagy többgyermekes család,
 • a gyermekét egyedül nevelő szülő, kivéve, ha a szülők nem egy lakcímre vannak bejelentve, de egy háztartásban élnek,
 • a családban az Szt. 41.§ (1) bekezdésében meghatározott súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg él.

(3) A Képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatásban részesíti azt a szociálisan rászorult személyt, akinek vagyona nincs és:

 • akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-);
 • aki egyedülálló és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,-);
 • aki nyugellátásban részesülő egyedülálló;
 • aki egészségi állapota, tartós egészségromlása miatt rendszeres munkavégzésre nem képes;
 • akinek létfenntartása veszélybe került.

(3a) A (3) bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározottak esetén a támogatás odaítélése egyedi elbírálás alapján történik, a jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül.

 (4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


4.§


 1. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2-3.§ -ban meghatározott feltétel teljesülésétől

-  az a személy, akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető,

- aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


3. A támogatás igénylésének menete

5.§


(1) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Egerági Kirendeltségén.

(2) A kérelmeket december 31. napjáig lehet benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladat- és hatáskört átruházott hatáskörben Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága látja el. A Szociális Bizottság a támogatásról következő rendes ülésén, de legkésőbb 15 napon belül dönt.

A kérelemnek helyt adó döntés esetén egyszerűsített határozat hozható.

(4) A Szociális Bizottság által hozott érdemi döntések ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be.

(5) A fellebbezésről a Képviselő-testület 15 napon belül, de legkésőbb a következő munkaterv szerinti testületi ülésen dönt.

(6) A támogatás megállapításáról szóló döntést követő 15 napon belül a polgármester intézkedik a tűzifa kiszállíttatásáról.

(7) Az önkormányzat a támogatásként megítélt mennyisíégű tűzifáért, és annak a háztartásokhoz történő eljuttatásért a jogosultaktól ellenszolgáltatást nem kér.

(8) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


4. Záró rendelkezések

6.§


(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2016.(XI.25.), továbbá a 10/2017.(XII.04.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

            Hegyi Győző                                                                         dr. Korossy Ildikó

            polgármester                                                                                    jegyző
A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2018. október 01. napján.

                                                                                                                                            dr.  Korossy Ildikó

                                                                                                                                                         jegyző


1. sz. melléklet a 9/2018.(X.01.) önkormányzati rendelethez


A kérelem benyújtható: december 31. napjáig


KÉRELEM


1. Kérelmező neve: ………………………………………………………………………..


2. Kérelmező születési helye és ideje: ..………….………………………………………..


3. Kérelmező anyja neve: ……….…………………………………………………………


4. Kérelmező TAJ száma: …………………………………………………………………


5. Kérelmező lakcíme: …………………………………………………………………….


6. Kérelmező tartózkodási helye: …………………………………………………………….


7. Kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai:*


név

lakcím

jövedelem
8. Az alábbi szociális ellátásban részesülök/velem közös háztartásban élő családtagom részesül: (kérem aláhúzni)**


a) aktív korúak ellátása

b) időskorúak járadéka

c) a családban súlyos fogyatékos személy él

d) egyik sem


9. Ezúton nyilatkozom, hogy a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottak szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (a megfelelő aláhúzandó)

VAN A CSALÁDBAN / NINCS A CSALÁDBAN.


10. Ezúton nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel (a megfelelő aláhúzandó)

RENDELKEZEM / NEM RENDELKEZEM


Dátum:

                                                                                               …………………………………

                                                                                                          Kérelmező aláírása

* A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelmet igazoló okiratot, postai szelvényt, nyilatkozatot.

** A kérelemhez csatolni szükséges az ellátást igazoló határozat másolatát

2. sz. melléklet a 9/2018.(X.01.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

            ……………………………. (név) …………………………..    szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Egerág Község Önkormányzata Képviselő­-testületének a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló ……… önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …… m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Egerág, ………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                            ……………………………………..

                                                                                               átvevő