Egerág község képviselő testületének 6/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2020. 07. 17

Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET

A rendelet hatálya


1. §

E rendelet hatálya kiterjed


a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Egerági Táltos Csikó Óvodára,

c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmények).


II. FEJEZET

Létszám adatok


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 33 főben hagyja jóvá, ebből:

  • Egerág Község Önkormányzata: 21 fő
  • Egerági Táltos Csikó Óvoda: 7 fő
  • Egerági Közétkeztetési Intézmény 5 fő.


A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.


III. FEJEZET

 Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése


3. §


(1)     Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként


a)      működési költségvetési bevételek                                                        143.898.382 forint,

b)      felhalmozási célú műveletek bevételei                                                     5.204.980 forint,

c)      előző évi pénzmaradvány                                                                       19.280.703 forint,

d)      finanszírozási célú műveletek bevételei                                                   3.031.859 forint,e)      működési célú költségvetési kiadások                                                    93.160.959 forint,


         ebből:


         ea)    személyi juttatások                                                                        47.354.133 forint,

         eb)    munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó                            7.943.482 forint,

         ec)    dologi kiadások                                                                              28.984.550 forint,

         ed)    ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai                                 1.228.700 forint,

         ee)    egyéb működési célú kiadások                                                        7.650.094 forint,


f)      a felhalmozási célú költségvetési kiadások                                              7.177.444 forint,


         ebből:

         fa)     beruházási kiadások                                                                         6.241.104 forint,

         fb)    felújítási kiadások                                                                               936.340 forint,


g)      finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                                   52.696.499 forint.


        

(2)  Az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként


a)      működési költségvetési bevételek                                                                          0 forint,

b)      előző évi pénzmaradvány                                                                              14.818 forint,

c)      irányító szervi támogatás bevételei                                                        25.431.021 forint,

d)      működési célú költségvetési kiadások                                                    25.122.628 forint,


         ebből:


         da)    személyi juttatások                                                                        19.605.660 forint,

         db)    munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó                            3.670.937 forint,

         dc)    dologi kiadások                                                                                1.846.031 forint,


e)      a felhalmozási célú költségvetési kiadások                                                 293.751 forint,


         ebből:

         ea)    beruházási kiadások                                                                            293.751 forint.


(3)     Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként


a)      működési költségvetési bevételek                                                          18.466.646 forint,

b)      előző évi pénzmaradvány                                                                            223.799 forint,

c)      irányító szervi támogatás bevételei                                                        24.525.235 forint,

d)      működési célú költségvetési kiadások                                                    43.208.790 forint,


         ebből:


         da)    személyi juttatások                                                                        14.081.970 forint,

         db)    munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó                            2.605.213 forint,

         dc)    dologi kiadások                                                                              26.128.100 forint,

         de)    egyéb működési célú kiadások                                                             12.575 forint,


e)      a felhalmozási célú költségvetési kiadások                                                     6.890 forint,


         ebből:

         ea)    beruházási kiadások                                                                                6.890 forint.


4. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.IV. FEJEZET

Egyéb mellékletek

5. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát 550.044.682 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.


6. §


Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.


7. §


Önkormányzat és intézményei 2019. évi összevont pénzmaradványa 18.791.414 forint, ebből 18.381.022 forint Egerág Község Önkormányzatának, 29.460 forint az Egerági Táltos Csikó Óvodának, 380.932 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. §

Önkormányzat és intézményei kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Önkormányzat és intézményei bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

11.§

A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. §

A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., a 11-3., és a 11-4. számú mellékletek tartalmazzák.


V. FEJEZET

Záró rendelkezések

14. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


                                      Rácz János                                                   dr. Halmos Barbara

                                            polgármester                                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve:

Egerág, 2020. július 16.

                                                                     PH.

                               

                                       

                                                                          Dr. Halmos Barbara

                                                                                    jegyző