Egerág község képviselő testületének 8/2017 (X.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzati jelképekről és kitüntetések adományozásáról

Hatályos: 2017. 10. 03

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában, 24.§ (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati jelképekről és kitüntetések adományozásáról a következőket rendeli el:


I. ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI

1.§


Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer a zászló és a pecsét.


1. A KÖZSÉG CÍMERE

2.§


(1) A község címere: álló háromszögű pajzs zöld mezejében alul vízszintes ezüst hullámpólya. Felette lebegő helyzetű, szárukon összefogott három arany búzakalász, alján egymáson keresztbe tett két ezüst kaszapengével megtűzve. A pajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves arany szalagon feketével nagybetűs EGERÁG felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

(2) A címer rajzát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.2. Címer használatának köre

3.§


(1) A címer hatósági tevékenység során nem alkalmazható, az állami címer használatát nem helyettesítheti.

(2) A község címere elsősorban díszítő jelképként használható fel.

(3) A község címere alkalmazható:

 • az önkormányzat meghívóin,
 • a község önkormányzatának, tisztségviselőinek, a Képviselő-testület bizottságainak felhívásain, hirdetményein, egyéb plakátjain, programjain, tervein, önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken,
 • a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
 • az önkormányzat által alapított díszokleveleken, kitüntetéseken, emléklapokon, jelvényeken,
 • ünnepségeken, rendezvényeken,
 • nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában,
 • az önkormányzat bizottságai, tisztségviselői által az önkormányzat megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron, névjegykártyákon,
 • a község rendezvényein, jelentősebb kulturális és sporteredmények emléklapjain, jelvényein, érmein, ajándéktárgyain,
 • az önkormányzati hivatal hivatalos helyiségeiben,
 • díszítő elemként középületeken,
 • bármely, a községet, annak eredetét reprezentáló megyei, országos, nemzetközi eseményeken való részvétel során.3. Címer használatának módja

4.§


(1) A községi címert kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás hűségének, méretarányainak, színeinek betartásával) szabad ábrázolni.

(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fa, fém, bőr, pecsétviasz stb.) jelentkezzék.

(3) Nyomdai úton való előállítás és fénymásolás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható.

(4) A címert csak olyan mértékben szabad kicsinyíteni, hogy az ne sétse a hiteles ábrázolást.4. Címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése

5.§


(1) A községi címernek a 3.§ (3) bekezdés c.), e.), f.), h.), j.), k.) pontjaiban meghatározott célra történő előállítását, felhasználását és forgalomba hozatalát a polgármester engedélyezi.

(2) A Községi címer használatára vonatkozó engedély-kérelmet a polgármesterhez írásban kell benyújtani, mely kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező nevét, címét,
 • a címer előállításának és felhasználásának célját,
 • előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
 • a terjesztés, forgalomba hozatal módját,
 • kereskedelmi forgalom estén az egységárat,
 • a címer használatának időtartamát,
 • a címerrel díszített tárgy mintapéldányát, rajzát vagy fényképmásolatát,
 • a címer felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását.

(3) A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

 • annak nevét és címét, aki az engedélyt kapta,
 • a felhasználás célját, idejét és az engedély érvényességének időtartamát,
 • a terjesztés módjával, mennyiségével kapcsolatos kikötéseket,
 • a felhasználással kapcsolatos esetleges kikötéseket,
 • a nyilvántartáshoz csatolandó mintatárgyak benyújtásának határidejét.
 • a címer felhasználásért felelős személy megnevezését.

(4) A polgármester által kiadott engedély írásban történik és meghatározott időpontig vagy visszavonásig szólhat.

(5) A címer alapján jelvény (kitűző) és matrica is készíthető.

(6) A kiadott engedélyekről a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Egerági Kirendeltsége nyilvántartást vezet.

(7) A község címere a 3.§ (3) bekezdés a.), b.), d.), g.), i.) pontjaiban felsorolt esetekben külön engedély nélkül is felhasználható.

(8) Tilos az engedély kiadása a Községi címer használatára vagy előállítására, ha a használat, illetőleg a forgalomba hozatal módja vagy körülménye a Község jó hírnevét vagy a Község lakosságának érzelmét sértheti.2. A KÖZSÉG LOBOGÓJA, ZÁSZLAJA

6.§


(1) Egerág Község Lobogója: álló téglalap alakú 2:1 méretarányú fehér textillap, aljában arany felette zöld vízszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának 1/10 része. A színes címer a feliratos szalaggal a lobogó hosszanti szimmetriatengelyén, annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A lobogó kétoldalas. 

(2) Egerág Község Zászlója: a lobogó 90o –kal történő elforgatásával jön létre. A feliratos szalag nélküli színes címer szimmetriatengelye a zászló hosszának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe. A zászló kétoldalas.


7.§


A lobogó/zászló használatai:

 • Nemzeti ünnepek alkalmával,
 • A Képviselő-testület ülésein és más jelentősebb helyi események alkalmával,
 • Megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,
 • A község belföldi és külföldi kapcsolataiban, emlék- és cserezászlóként.


8.§


A lobogó és zászló használatának módjára vonatkozóan a 4.§-ban és az 5.§-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.3. A KÖZSÉG PECSÉTJE

9.§


Egerág Község Pecsétje a község címerének hiteles, kicsinyített rajzát ábrázolja, „Egerág Község Önkormányzata” felirattal.


10.§


(1) Az elkészített pecsétet a polgármester használja.

(2) A pecsét használható:

 • a Képviselő-testület felhívásain, programjain, meghívókon,
 • az állami, társadalmi önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken,
 • a Képviselő-testület által alapított és adományozott okleveleken,
 • az önkormányzat nemzetközi szerződésein, megállapodásain,
 • egyéb, nem önkormányzati hatósági üggyel kapcsolatos levelezésen.II. KITÜNTETÉSEK, CÍMEK

11.§(1) a Képviselő-testület annak érdekében, hogy Egerág községben vagy Egerág község hírnevéért kiemelkedő munkát végzett, illetve Egerág község ügyét előbbre vivő személyeket méltó kitüntetésben és elismerésben részesíthesse, személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelje, az alábbi kitüntetéseket, illetve címet alapítja:

 • EGERÁG DÍSZPOLGÁRA cím adományozható annak a személynek, aki hosszabb-rövidebb ideig hozzájárult Egerág bármilyen téren való fejlesztéséhez, kapcsolata a községgel példaszerű, munkájával jelentős többletet ad épülésünkhöz .
 • EGERÁGÉRT ÉRDEMÉREM Polgári tagozat: olyan egerági lakos részesülhet ebben a kitüntetésben, aki egyéni munkájában országos jelentőségű eredményt ért el. Ezzel a teljesítményével egerági lakosként öregbítette községünk hírnevét. Ez az eredmény születhet bárminemű országos versenyben, de lehet kiemelkedő gazdasági, közéleti, szellemi, kulturális vagy sportteljesítmény is.
 • EGERÁG ÉRDEMÉREM Közösségi tagozat: kaphatja olyan bárhol élő személy, aki munkájával, anyagi, szellemi és bárminemű áldozatával Egerág község ügyét előbbre vitte, jelentőset tett a község boldogulásáért akár egyszer egy kiemelkedő cselekedettel vagy folyamatosan végzett munkája eredményeként.
 • EGERÁGÉRT ÉRDEMÉREM Kulturális tagozata: olyan személynek adományozható, aki kiemelkedő kulturális eredményt ért el hazai vagy nemzetközi szinten, vagy munkásságával hosszabb időn keresztül hozzájárult Egerág kulturális életének fenntartásához, fejlesztésével és ezzel öregbítette községünk hírnevét.
 • EGERÁGÉRT ÉRDEMÉREM Ifjúsági tagozat: az előző 2 és 3. pont bármelyikének megfelelő 30 év alatti személy (aki tárgyév december 31-ig tölti be a 30. életévét).
 • EGERÁG ÉRDEMÉREM Sport tagozata: olyan személynek adományozható, aki kiemelkedő eredményt ért el hazai, vagy nemzetközi versenyen, vagy aki munkásságával hozzájárult Egerág sportéletének magas szinten tartásához és fejlesztéséhez, ezzel öregbítve a község hírnevét.
 • ÉDESANYÁK A NEMZET JÖVŐJÉÉRT címet olyan egerági édesanya kaphatja meg, aki életútjával, családi példájával méltán lehet a közösség példaképe.12.§


(1) A 11.§ szerinti kitüntetések és cím különböző változataiban egymást követő években is részesülhet egy adott személy, de egy éven belül csak egyik kitüntetés vagy cím adományozható.

(2) Egy adott teljesítmény csak egyszer ismerhető el.

(3) Nem feltétlenül szükséges minden kitüntetést, illetve címet minden évben kiadni.13.§

(1) A cím formája:

 • 1 db. 50-100g súlyú, kb. 0,5 cm vastagságú 5-6 cm átmérőjű aranyplakett díszdobozban + oklevél dísztartóban.

Az érem felirat:

A oldal: XY részére, évszám.

B oldal: EGERÁG DÍSZPOLGÁRA + Egerág Címere. Alapítva 1999.

(2) A kitüntetés formája:

a) 1 db. 50-100g súlyú, kb. 0,5 cm vastagságú 5-6 cm átmérőjű aranyplakett díszdobozban + oklevél dísztartóban.

Az érem felirat:

A oldal: XY részére, évszám.

B oldal: EGERÁGÉRT ÉRDEMÉREM …………….. tagozat + Egerágág Címere. Alapítva 1999.

 • 1 db. 50-100g súlyú, kb. 0,5 cm vastagságú 5-6 cm átmérőjű aranyplakett díszdobozban + oklevél dísztartóban.

Az érem felirat:

A oldal: XY részére, évszám, + Egerág Címere.

B oldal: ÉDESANYÁK A NEMZET JÖVŐJÉÉRT körbefutó felirat, valamint középen magyar életfa motívum hátérrel édesanya karon ülő gyermekével.

(3) A kitüntetéssel és címmel pénzjutalom nem jár.A kitüntetett, elismert személy kiválasztása

14.§


(1) A díjat minden évben október 23-i ünnepségen adja át a polgármester

(2) A díjra minden választójoggal rendelkező egerági állandó lakos javaslatot tehet az adott év augusztus 01-től szeptember hó 01-ig írásban, - kivéve a 11.§ g) pontjában szereplő kitüntetésre -, a polgármesternél vagy bármelyik települési képviselőnél.

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy szervezet nevét, munkásságát, továbbá azon tevékenység részletes leírását, mely miatt – a javaslattevő szerint – méltónak bizonyul az adott kitüntetés elnyerésére.

(4) A polgármester a szeptemberi testületi ülésen terjeszti a képviselő-testület elé a beérkezett javaslatokat, mely ülésen a polgármester önállóan is előterjeszthet javaslatot.

(5) A beérkezett javaslatok alapján a kitüntetések adományozásáról a képviselő-testület zárt ülés keretében egyszerű szótöbbséggel dönt.

(6) Az elismert személyeket az ünnepség előtt két héttel értesíteni kell.


15.§


(1) A 11.§ g) pontja szerinti címet minden évben az anyák napi ünnepségen adja át a polgármester.

(2) A címre a képviselő-testület tagjai az adott év március 31. napjáig tehetnek javaslatot. A beérkezett javaslatok alapján a kitüntetésekről a képviselő-testület az adott év április hónapban tartandó zárt képviselő-testületi ülésén egyszerű szótöbbséggel határoz.

(3) A 11.§ g) pontja szerinti címet évente 1-5 főnek lehet megítélni, oly módon hogy az elismerést mindig a legidősebb díjazottaknak kell odaítélni.

(4) Az elismert személyeket az ünnepség előtt két héttel értesíteni kell.


16.§


A kitüntetésekhez és címhez átadott oklevél egyben igazoló okiratnak is minősül, ami kötelezően tartalmazza: az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az okirat számát, az elismert személy nevét és születési adatait, valamint a polgármester aláírását és pecsétjét.III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.§


(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Egerág Község Önkormányzata Képviselőtestületének azonos tárgykörben alkotott 12/2005.(X.12.), illetve a 7/2011.(IV.18.) számú rendelete.

(3) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
A rendeletet a Képviselőtestület a 2017. szeptember 25-i testületi ülésén fogadta el.
                       Hegyi Győző                                                          dr. Korossy Ildikó

                        polgármester                                                               körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2017. október 02.

                                                                                                    dr. Korossy Ildikó

jegyző