Egerág község képviselő testületének 1/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 20 - 2018. 12. 10

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. §E rendelet hatálya kiterjed

 • Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
 • Egerági Táltos Csikó Óvodára,
 • Egerági Közétkeztetési Intézményre,
 • a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.


II. FEJEZET

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §


Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 162.416.994 forintban állapítja meg, a bevételi tételek részletezését a 5. melléklet, a kiadási tételekét az 6. melléklet mutatja.

 

3. §


Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • központi költségvetésből kapott támogatás 67.104.085 forint

b) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

ba) központi költségvetési szervtől, 1.140.000 forint

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 21.891.600 forint

bc) elkülönített állami pénzalaptól 2.735.257 forint

bd) helyi önkormányzattól,0 forint,

be) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

bf) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

bg) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint

 • közhatalmi bevétel 15.113.115 forint
 • tulajdonosi bevétel, 0 forint
 • működési bevételek 11.747.009 forint
 • felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 26.981.538 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint

 • egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
 • kölcsön 0 forint
 • előző évi pénzmaradvány 15.704.390 forint


4.§


Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 41.320.433 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.710.840 forint

ac) dologi jellegű kiadások 29.656.467 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 1.530.700 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 14.732.843 forint

bb) felújítások 18.537.976 ezer forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

c) finanszírozási kiadás 43.849.931 forint

d) általános tartalék 5.077.804 forint


5.§


A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 24.554.866 Ft-ban állapítja meg, a bevételi és kiadási tételek részletezését a 8. melléklet mutatja.


6.§


Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

adatok Ft-ban

 • irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ 24.535.800
 • működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból 0

bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból 0

bc) helyi önkormányzattól 0

bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) többcélú kistérségi társulástól 0 bf) jogi személyiségű társulástól 0

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből 0

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 0

bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik 0

 • közhatalmi bevétel 0
 • intézményi működési bevétel 0
 • felhalmozási bevétel 0
 • működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0
 • előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik) 0
 • kölcsön 0
  • előző évi pénzmaradvány 19.066


7.§


Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés 24.554.866

aa) személyi jellegű kiadások 18.402.313

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.588.568

ac) dologi jellegű kiadások 2.563.985

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ae) egyéb működési célú kiadások 0 af) általános tartalék 0

b) felhalmozási költségvetés 0 ba) intézményi beruházás 0 bb) felújítás 0

bc) kormányzati beruházások 0 bd) lakástámogatás 0

be) lakásépítés 0

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0

c) kölcsön

8.§


A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 29.359.237 Ft-ban állapítja meg, a bevételi és kiadási tételek részletezését a 9. melléklet mutatja.


9.§


Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

adatok Ft-ban

 • irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ 16.553.114
 • működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből 0

ba) elkülönített állami pénzalapból 0

bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból 0

bc) helyi önkormányzattól 0

bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) többcélú kistérségi társulástól 0 bf) jogi személyiségű társulástól 0

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből 0

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 0

bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik 0

 • közhatalmi bevétel 0
 • intézményi működési bevétel 12.722.685
 • felhalmozási bevétel 0
 • működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0
 • előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik)
 • kölcsön 0
 • előző évi pénzmaradvány 83.438


10.§


Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

adatok Ft-ban

a) működési költségvetés 29.359.237

aa) személyi jellegű kiadások 10.951.501

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.155.643

ac) dologi jellegű kiadások 16.252.093

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ae) egyéb működési célú kiadások 0 af) általános tartalék 0

b) felhalmozási költségvetés 0

ba) intézményi beruházás 0

bb) felújítás 0

bc) kormányzati beruházások 0

bd) lakástámogatás 0

be) lakásépítés 0

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0

c) finanszírozási költségvetés 0


11. §


Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról -átruházott hatáskörben- a Szociális Bizottság határozattal dönt.


12. §


Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet:

a) fejlesztési cél nincs

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint


13. §


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet, az éves előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet, a költségvetési mérleg kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 4. számú melléklet tartalmazza.


14. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:


 • polgármester 1 fő
 • alpolgármester 1 fő
 • önkormányzati közalkalmazottak 5 fő
 • önkormányzati Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazottak 7 fő
 • önkormányzati megbízási szerződéssel foglalkoztatottak 1 fő
 • konyhai Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazottak 4 fő
 • konyhai közalkalmazottak 1 fő
 • óvodai közalkalmazottak 6 fő
 • óvodai Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazottak 1,5 fő.


engedélyezett létszám


 • önkormányzatnál 14 fő,
 • közétkeztetési intézménynél 5 fő,
 • óvodánál 7,5 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.II. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


15.§


 1. Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
 2. A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
 3. A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.16.§


(1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Egerág Község Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civil szervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

 1. A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.
 2. A (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.
 3. A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis maior esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

 1. A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.
 2. Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek az Önkormányzattal szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.
 1. A hatáskörrel rendelkező bizottság az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthat támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.
 2. A támogatási szerződés mintáját a 7. számú melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.
 3. A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az Önkormányzatot.


III. FEJEZET

Záró rendelkezések


17.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
                           Hegyi Győző                                                                     dr. Korossy Ildikó

                           polgármester                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve:

Egerág, 2018. február 19.PH.


                                                                                                                      dr. Korossy Ildikó

                                                                                                                  jegyző7. számú mellékletTámogatási szerződés


A Támogatási szerződés létrejött egyrészről Egerág Község Önkormányzata (7763, Egerág, Szabadság tér 1. adószám:   15331122-2-02)   képviseli   …………..   …..polgármester,   mint   Támogató,   valamint   a …………………………………..  –  továbbiakban  Támogatott  (Székhely:……………………………..adószám:

…………), képviseli ……………………………, mint Támogatott az alábbi feltételekkel:


 1. A Támogató a Támogatott részére (feladat meghatározás) .......... forint támogatást biztosít az Önkormányzat ....... Önk. rendelettel elfogadott költségvetése terhére.
 2. A támogatás 20.. évre vonatkozik, összege: ……….. Ft azaz ………. forint.
 3. A felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott a támogatást adott feladatokhoz kapcsolódó (támogatás jellege - működési, felhalmozási) kiadáok fedezetéül használja fel.
 4. Támogató a támogatást (egy vagy több összegben) a Támogatott által megadott (Bank neve) vezetett (bankszámla szám) számú bankszámlára utalással teljesíti a Támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül.
 5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás céljainak megfelelő kiadásaival legkésőbb 20... január 31-ig elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell egy szakmai beszámolót, valamint a feladatok ellátásához kapcsolódó számlák hiteles másolatait. Az elszámolást a Támogató ellenőrizni jogosult.
 6. A feladat szakmai teljesítését a Támogató képviselője igazolja.
 7. A Támogatási szerződés 3 példányban készült és a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.


Egerág, 20………….                   ………………………..                                                     ……………………………..

                           polgármester                                                               Támogatott képviseletében

                  Támogató képviseletében