Egerág község képviselő testületének 10/2020 (XI.16.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 12. 17

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C § (2) bekezdésében, valamint a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendeletet Egerág község közigazgatási területén kell alkalmazni.

(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

(3) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, és a velük összefüggő tevékenységre.


2. Hulladékkezelési közszolgáltatás


2. § (1) Egerág Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

(2) A közszolgáltatás kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (települési folyékony hulladék) rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.


3.§ (1) A település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett közszolgáltató:

a közszolgáltatási szerződés alapján Gradwohl János egyéni vállalkozó (székhelye: 7691 Pécs-Vasas, „C” utca 17.) 2027. június 30. napjáig (továbbiakban: vállalkozó).

(2) A befogadásra kijelölt szennyvízleürítő telep Szőkéd külterület 023/4 hrsz ingatlanon található, mely az (1) bekezdés szerinti közszolgáltató üzemeltetésében áll.


3. Értelmező rendelkezések


4.§ E rendelet alkalmazásában:

1. Háztartási szennyvíz: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 15. pontjában foglaltak.

2. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú mellékletének 37. pontjában foglaltak.

3. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-bebocsátási pontra történő elszállítása;

4. közmű pótló: szennyvízelvezető törzshálózatra nem kötött ingatlan esetén, a háztartási szennyvíz összegyűjtésére szolgáló, a begyűjtésig azt tároló, zárt szennyvíztározó;

5. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

6. Vállalkozó: a település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.

7. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a vállalkozónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.


II. FEJEZET

KÖZSZOLGÁLTATÁS ELJÁRÁSÁNAK RENDJE

4. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


5.§ (1) Az ingatlanon keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlan használója köteles a szükséges időközönként elszállíttatni az Önkormányzat által nyilvános pályázattal kijelölt szolgáltatást végző vállalkozóval.

(2) A szolgáltatás igénybevételének kérését az Egerági Polgármesteri Hivatalban, személyesen vagy telefonon is (72/800-289) be lehet jelenteni.

A Polgármesteri Hivatal a bejelentésekről nyilvántartást vezet.

(3) A szolgáltatás igénybevétele közvetlen a vállalkozó felé is bejelenthető telefonon. A bejelentést követően vállalkozó a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles a szállítást elvégezni, amennyiben a vállalkozó bármely okból kifolyólag az előre egyeztetett időpontban nem végzi el a munkát, úgy erről a bejelentőt haladéktalanul tájékoztatja.


5. A közszolgáltató kötelezettségei


6. § (1)   A közszolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, az átadási helyre történő szállítása és ártalmatlanításra történő átadása.

(2)   A szennyvíz begyűjtése kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.

(3)   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell elvégezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést meg kell szüntetni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.

(4)   A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást az egyeztetett időpontban elvégezni. Az ezzel kapcsolatos esetleges észrevételekre, panaszokra közszolgáltató 8 napon belül köteles írásban választ adni.

(5)   A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha arról érzékszervi megállapítás alapján feltételezhető, hogy nem tekinthető nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek.

(6)   A közszolgáltató a (5) bekezdésben foglalt feltételezés alapján, annak igazolására laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. A laboratóriumi vizsgálat költségeit a közszolgáltató akkor háríthatja át az ingatlantulajdonosra, ha a vizsgálat eredménye igazolja, hogy a vizsgált anyag nem felel meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kritériumának. A közszolgáltató a vizsgálat eredménye alapján értesíti az illetékes hatóságot és a közszolgáltatást megtagadhatja.

(7) A közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.


6. Az ingatlantulajdonosok feladatai, kötelezettségei


7. § (1) Az ingatlantulajdonos a szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal köteles eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(2) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelő közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(3) A közműpótló létesítményben csak háztartási szennyvíz vezethető. Az ingatlantulajdonos nem helyezhet el a közműpótló létesítményben a begyűjtés, ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet és egyéb veszélyes anyagot.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását, az ingatlantulajdonosnak kell az 5. §-ban foglaltak szerint megrendelnie, arra jogosulatlan személlyel, szervezettel a szállítást nem végeztetheti el.

(5)   Az ingatlantulajdonos köteles a szennyvizet a közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.


7. A közszolgáltatás igénybevételének díja


8. § 1) Az ingatlantulajdonosnak a háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2)   Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján fizeti meg a közszolgáltatónak a közszolgáltatási díjat.

(3) A közszolgáltatási igénybevételének díját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) A közszolgáltatási díj módosítására a közszolgáltató által minden év december 30. napjáig elkészített és az önkormányzat által elfogadott díjkalkuláció alapján kerülhet sor.III. FEJEZET

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK


9. § (1)   A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint köteles kezelni, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

(2)  A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


8. Hatálybalépés


10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Rácz János

dr. Halmos Barbara

polgármester

jegyző
A rendelet kihirdetve:


Egerág, 2020. november 16. napján


                                                                                                  dr. Halmos Barbara

                                                                                                               jegyző1. számú melléklet a 10/2020 (XI.16.) rendelethezA települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének díja
Egységnyi nettó díjtétel

Egységnyi díjtétel

27% ÁFÁ-val

1.

magánszemélyektől szállított szennyvíz esetében


567,-Ft/m3

720,-Ft/m3

2.


vállalkozások, gazdasági társaságoktól szállított szennyvíz esetében


1063,-Ft/m3

1.350,-Ft/m3

3.

önkormányzat és intézményeitől szállított szennyvíz esetében

598,-Ft/m3

760,-Ft/m3