Egerág község képviselő testületének 4/2020 (VI.16.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 10/2008.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 16 - 2020. 06. 17

Egerág Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


        A R. 5. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:


„Egerág község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező iparűzési adó fizetésére kötelezett egyéni és társas vállalkozások mentesülnek az 1. melléklet szerinti díjak megfizetése alól.”2. §


  1. E rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
  2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
   Rácz János                                                             dr. Halmos Barbara

  polgármester                                                                        jegyző


A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2020. június 16. napján                                                                                               dr. Halmos Barbara

                                                                                                          jegyző