Egerág község képviselő testületének 4/2017 (VI.14.) önkormányzati rendelete

az Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2017. 06. 15

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Egerág község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. Az alapellátás körzetei

2.§


(1) Egerág község teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot, mely vegyes körzetként ellátja a házi gyermekorvosi feladatokat is.

(2) A körzet székhelye: 7763 Egerág, Ipolyság utca 5.


3.§


(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat a Pécsi Többcélú Agglomrációs Társulással kötött, feladat-ellátási szerződés keretében látja el.

a) A háziorvosi ügyeleti ellátás székhelye: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (7624 Pécs, Ifjúság u. 13.)

b) A házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás székhelye: Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika (7623 Pécs, József A. u. 7.)


4.§


(1) Egerág község teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2) A körzet székelye: 7763 Egerág, Ipolyság utca 5.


5.§


(1) A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Egerág község közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

(2)A körzet székhelye: Dr. Pirk Tibor (7761 Kozármisleny, Orgona utca 14.)


6.§


(1) A fogorvosi ügyelet vonatkozásában Egerág község teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

(2) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika (7621 Pécs, Dischka Győző utca 5.)


7.§.


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 7763 Egerág, Ipolyság utca 5. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


3.Egyéb rendelkezések

8.§


Az Önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás alapján Egerág Község Önkormányzata biztosítja az egerági székhelyen a háziorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátását Kisherend, Áta, Szökéd községek vonatkozásában.


9.§


(1) Jelen rendelet 2017. június 15. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 5/2004. (IV.02.) rendelete.Egerág, 2017. február 1.

Hegyi Győző                                                          dr. Korossy Ildikó

polgármester                                                                    jegyzőA rendelet kihirdetve:

Egerág, 2017. június 14.                                                                                               dr. Korossy Ildikó

                                                                                                          jegyző

  1. sz. melléklet


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


,mely létrejött egyrészről:

Egerág Község Önkormányzata ((7763 Egerág, Szabadság tér 1. adószám: 15331122-2-02, képviseletében.: Hegyi Győző, polgármester),

másrészről:

…………Község Önkormányzata (székhelye:………………….., adószám:………………….,

képviseletében:………………………, polgármester)

(a továbbiakban együtt: Felek)

között az alábbiak szerint:


1. Az Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg.

2. Az egerági háziorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi körzet működési (ellátási) területe Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról  szóló önkormányzati rendeletben meghatározott területekre terjed ki, mely magában foglalja …………… község teljes területét is. ………………….. Község Képviselő-testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.

3. A Megállapodás 1. pontjában meghatározott körzet székhelye: Egerág

4. A Megállapodás 2017. …. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás módosítani, valamint felmondani csak a Felek közös megegyezésével lehet.

5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezésére a Pécsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

7. A Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.


Egerág, …………………………


……………………………                                   …………………………….

        Hegyi Győző                                                                                                   

         polgármester                                                           polgármester


Ellenjegyezte:


………………………                                                     ……………………..

dr. Korossy Ildikó                                                                                             

      jegyző                                                                                       jegyző