Egerág község képviselő testületének 9/2016 (XII.30.) önkormányzati rendelete

az Étkeztetés intézményi térítési díjairól

Hatályos: 2020. 05. 01

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C.§ b) pontja, 29.§, 104.§ (1) bekezdés b) pontja, és a 151.§ (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján következőket rendeli el.Általános rendelkezések


1.§


(1) A rendelet hatálya az Egerág Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott Főző- és tálalókonyha (továbbiakban: Intézmény) által nyújtott ellátásokat igénybevevő személyekre terjed ki

(2) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő Intézményen keresztül látja el az óvodai- és iskolai gyermekélelmezést, illetve a szünidei gyermekétkeztetést. Továbbá ellátja a munkahelyi és vendég étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.


2.§


(1) Az Intézmény szolgáltatásait az Egerági Általános Iskola diákjai, az Egerági Táltos  Csikó Óvodába beiratkozott óvodások, továbbá azon személyek vehetik igénybe, akik az ezen rendeletben meghatározott térítési díjakat megfizetik.

(2) Az élelmiszer ráfordítások és közben bekövetkezett növekedése miatt az Intézmény fenntartója évente egy alkalommal, december 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjat állapít meg.Gyermekétkeztetés


3.§


(1) Az Önkormányzat a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.

(2) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.4. §


(1) A gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(2) Gyermekétkeztetés: óvodai ellátás, iskolai menza, napközi.

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségnek egy ellátottra jutó napi összege.

(4) Az intézményi térítési díj ÁFÁ-val növelt napi összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(5) A (4) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt. 151.§ (5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A kötelező kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az Önkormányzat további kedvezményt nem állapít meg.


5.§


(1) A térítési díjakat legkésőbb a tárgyhót megelőző hó 25. napjáig az oktatási és nevelési intézményekben, készpénzben, számlaadási kötelezettség mellett kell megfizetni.

Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az Intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az Intézmény vezetője negyedévenként összesítve köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.

(3) Az étkeztetést legkésőbb a lemondással érintett napon délelőtt 9 óráig kell írásban vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentés napját követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.


Szünidei gyermekétkeztetés


6.§


(1) Az Önkormányzat azon gyermek részére, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a Gyvt. 67/A.§ alapján megállapításra került a Gyvt. 21/C.§ (b) bekezdés a) pontja alapján ingyenes egyszeri meleg étkeztetést biztosít a szünidő ideje alatt.

(2) Az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az alábbi időszakokban biztosítja:

  • tavaszi, nyári, őszi és a téli szünetben az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
  • óvodai nevelésben részesül gyermek esetén az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon.

(3) Az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az Intézményből az étel elvitelének lehetőségével biztosítja.

Az étel elviteléhez szükséges ételhordót a jogosultnak kell biztosítani.Felnőtt étkeztetés

7.§


(1) A felnőtt étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatban felmerült egyéb szolgáltatási költségnek az egy ellátottra jutó napi összege.

(2) A térítési díj az (1) bekezdésben foglalt összeg, növelve a mindenkori ÁFA törvényben előírt általános forgalmi adó összegével.

(3) A felnőtt étkezés keretében az Intézmény:

[1]a.)

b.) vendégétkezést

c.) rendezvényi étkeztetést biztosít.


[2]8.§
9.§


[3](1) A 7.§ (3) bekezdés b.) pontjában foglalt felnőtt étkeztetés esetén a térítési díjat a tárgyhetet megelőző 4 napig kell megfizetni.

(2) A 7.§ (3) bekezdés c.) pontja esetében a külön megállapodásban foglalt díjat az igénybevétellel egyidejűleg kell megfizetni.Záró rendelkezések


10.§


(1) E rendelet 2017. február 01. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 12/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
                        Hegyi Győző                                                  Dr. Korossy Ildikó

                        polgármester                                                              jegyzőA rendelet kihirdetve:

Egerág, 2016. december 30. napján.Dr. Korossy Ildikó

jegyző

  1. számú melléklet a 9/2016.(XII.30.) önkormányzati rendelethez
Étkezési térítési díjak 2019. évtőlNorma (Ft)


ÁFA összege (Ft)


Bruttó összeg (Ft)


Önkormányzati támogatás összege (Ft)

Fizetendő (bruttó) térítési díj (Ft)


[4]Óvoda 3X

(220 nap)587,-Ft158,-Ft745,-Ft205,-Ft540,-Ft


[5]Iskola 3X (185 nap)681,-Ft184,-Ft865,-Ft205,-Ft660,-Ft


[6]Iskolai ebéd

(185 nap)531,-Ft143,-Ft675,-Ft205,-Ft470,-Ft


[7]Vendég étkeztetés „A” „B” menü669,-Ft181,-Ft850,-Ft-------------------850,-Ft


[8]Vendég étkeztetés „C” menü708,-Ft192,-Ft900,-Ft-------------------900,-Ft[1]

Hatályon kívül helyezte a 6/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan: 2017.07.01-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 6/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2017.07.01-től

[3]

A rendelet szövegét a 6/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2017.07.01.-től

[4]

A rendelet szövegét a 11/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2018.03.01-től

[5]

A rendelet szövegét a 11/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2018.03.01-től

[6]

A rendelet szövegét a 11/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2018.03.01-től

[7]

A rendelet szövegét a 2/2020.(IV.01.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2020.05.01-től

[8]

A rendelet szövegét a 2/2020.(IV.01.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2020.05.01-től