Egerág Község Önkormányzata

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(V.16.) önkormányzat zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 06. 17 - 2014. 06. 23

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre(ekre).


2.§ A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete határozza meg az 1. mellékletében.


Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi költségvetésének teljesítése


3.§ Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetése


a) bevételi főösszeg                                            186 488          ezer forint,

b) kiadási főösszeg                                             158 640          ezer forint,

c) finanszírozási műveletek egyenlege                  0          ezer forint,

d) tárgyévi helyesbített pénzmaradvány      26 146          ezer forint,

e) finanszírozásból származó korrekciók        -510         ezer forint,

f) módosított pénzmaradvány                                25 636          ezer forint.A teljesített költségvetési bevételek

4.§


Az önkormányzatnak, valamint költségvetési szerveinek a 2013. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben az 1., 2. melléklet, címenként a 3. melléklet tartalmazza.


II. A költségvetési kiadások

5.§


Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület az 1., 2. melléklet, címenként a 3. melléklet szerinti tartalommal  hagyja jóvá:6.§


Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásaiból:
a beruházások módosított előirányzata:            

              14.351 ezer  Ft                

teljesítése:

              3.402 ezer  Ft

A költségvetési kiadások és bevételek

7.§


Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.  


A költségvetési létszámkeret

8.§


A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 41 főben hagyja jóvá, ebből:


- Körjegyzőség:                                               0         fő,  

            - általános iskola:                                               0        fő

            - óvoda:                                                          6,5       fő

            - önkormányzati szakfeladatok:                        34,5     fő amelyből

                                                                                    1        fő 8411121    Jogalkotás

                                                                                   5,5      fő 8414031    Városgazdálkodás

                                                                                    2        fő  8621011   Háziorvosi szolgálat

                                                                                    1        fő  9105011   Közművelődési tev.

                                                                                  25        fő  8904431   Közmunka


A pénzmaradvány

9.§


 (1)Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont pénzmaradványa:25.636 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, amelyből 15.475 ezer Ft működési célú kötelezettséggel terhelt, 10.161 ezer Ft felhalmozási célú    kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. A pénzmaradvány-kimutatást az 5./a,  5./b,  5/c melléklet tartalmazza.

 (2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda pénzmaradványa 46 ezer Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

(3)  A Körjegyzőség pénzmaradványa 0 ezer Ft

(4) A Művelődési Ház pénzmaradványa 0 ezer Ft


Egyéb rendelkezések

10.§


Az önkormányzat képviselő-testülete az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a mellékletek szerint hagyja jóvá.
11.§


Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


12.§


(1) Az önkormányzat adósságának állománya lejárat szerint, valamint a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletei tekintetében az adatszolgáltatás nemleges.

(2) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve vonatkozásban az adatszolgáltatás nemleges 7. melléklet szerint


13.§


Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.


14.§


A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást  9. melléklet szerint hagyja jóvá.


15.§


Az önkormányzat egyszerűsített Pénzforgalmi jelentését a 10./a, 10./b, 10./c, 10./d, 10./e  melléklet szerint hagyja jóvá.


16.§


Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szintű mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat.Záró rendelkezések

17. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.
            Hegyi Győző                                                                  Kumliné dr.Tormási Zsuzsanna

            polgármester                                                                                   jegyzőA rendelet kihirdetve: 2014. május 16.            


    


                                                            Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna

                                                                               jegyző