Egerág község képviselő testületének 6/2018 (X.1.) önkormányzati rendelete

Egerág Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/1999.(XII.07.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 01

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi építési szabályzatról szóló 12/1999. (XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


A HÉSZ Falusias lakóterületre vonatkozó 6.§ (3) bekezdésének FL-1K jelű építési övezetére vonatkozó táblázatának legkisebb oldalhatárra vonatkozó megjegyzés helyére a következő rendelkezés lép:

„A 14 méternél keskenyebb telkek kialakult - előírásoknak nem megfelelő – oldalkerti mérete fenntartható, az eredeti épület kontúrján belül új épület is építhető a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulásával.”


2.§


A HÉSZ Művi értékvédelemre vonatkozó 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:


Művi értékvédelem

18. §


„(1) Műemlékek védelmére vonatkozó előírások

 • A település országos műemléki védelem alatt álló épülete a 237 hrsz-ú, Római katolikus temploma.
 • A műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 90, 9/1, 91/6, 94, 110, 111, 131/2, 131/3, 131/4, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 136, 137/1, 137/2, 169, 230, 232/1, 232/2, 233, 235, 236, 238/1, 238/9, 373, 374, 375.
 • épület és annak műemléki környezetét a szabályozási terv tünteti fel.

(2) A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében alkalmazni kell a kulturális örökség védelméről szóló törvényt, mivel ezek a törvény erejénél fogva ex lege védettek.

(3) A település nyilvántartott régészeti lelőhelyeit az 1. melléklet tartalmazza.”


3.§


(1) Hatályát veszti a helyi építési szabályzat

 1. 1. mellékletének, jelen rendelet 2. mellékletében lehatárolt területen belül lévő rendelkezései,
 2. 2. valamint 3. §- a,
 3. 4. § (1), (6) és (7) bekezdése,
 4. 11. § (3) bekezdés b) pontjának zárójeles, d) pontjának „az OTÉK által meghatározott elő-, oldal-, és hátsókertek megtartásával,” szövegrésze valamint (7) bekezdése,
 5. 14.§ (4) bekezdése,
 6. 15.§ (2) bekezdése, az (5) bekezdés b) pontja valamint (6) bekezdés b) pontjának „az OTÉK 29.§-a szerinti beépítettséggel.” szövegrésze,
 7. 17.§ (3) bekezdése,
 8. 20. § (3), (7) valamint (8) bekezdés utolsó zárójeles mondata,
 9. 21.§-a,

(2) E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(3) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(4) A rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.           Hegyi Győző                                                  dr. Korossy Ildikó

                        polgármester                                                              jegyző
A rendelet kihirdetve:

Egerág községben, 2018. október 01. napján.
                                                                                               dr. Korossy Ildikó

                                                                                                          jegyzőEgerág Község Önkormányzata Képviselőtestülete 6/2018.(X.01.)  rendelete          1. MELLÉKLETE

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK JEGYZÉKE


A

D

E

G

H

1

helyrajzi szám

védettség jogi jellege

azonosító

védett örökségi érték neve

2

0153/13

régészeti lelőhely

76667

Tanösvény (iskolai}

3

0153/14

régészeti lelőhely

24461

Puszta temető

4

0153/15

régészeti lelőhely

24461

Puszta temető

5

0153/18

régészeti lelőhely

24461

Puszta temető

6

0157/2

régészeti lelőhely

76675

Pali-domb

7

019/11

régészeti lelőhely

24462

Rögzöld

8

019/7

régészeti lelőhely

24462

Rögzöld

9

0221/10

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől  K-re

10

0221/11

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől  K-re

11

0221/12

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől  K-re

12

0221/13

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől  K-re

13

0221/14

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől K-re

14

0221/15

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől K-re

15

0221/16

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől  K-re

16

0221/17

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől  K-re

17

0221/18

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől  K-re

18

0221/19

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől  K-re

19

0221/20

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől  K-re

20

0221/4

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől  K-re

21

0221/7

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől  K-re

22

0221/8

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől K-re

23

0221/9

régészeti lelőhely

56945

Hosszú-földektől K-re

24

029/2

régészeti lelőhely

24462

Rögzöld

25

030/1

régészeti lelőhely

76693

Hodály- Nagyfa

26

036/1

régészeti lelőhely

69121

Kis Cser

27

036/10

régészeti lelőhely

76673

Lőtértől ÉNy-ra

28

036/2

régészeti lelőhely

68555

Rögződő 1.

29

69121

Kis Cser

30

74813

Rögződő 2.

31

036/3

régészeti lelőhely

68555

Rögződő 1.

32

69121

Kis Cser

33

74813

Rögződő 2.

34

036/4

régészeti lelőhely

68555

Rögződő 1.

35

74811

Rögződő 3.

36

036/5

régészeti lelőhely

68555

Rögződő 1.

37

74811

Rögződő 3.

38

036/6

régészeti lelőhely

68555

Rögződő 1.

39

74811

Rögződő 3.

40

045/15

régészeti lelőhely

76669

Rögződő D-i rész

41

045/17

régészeti lelőhely

24462

Rögzöld

42

045/4

régészeti lelőhely

24462

Rögzöld

43

049

régészeti lelőhely

76691

Jókai u.-tól É-ra

44

051/6

régészeti lelőhely

76691

Jókai u.-tól É-ra

45

051/7

régészeti lelőhely

76691

Jókai u.-tól É-ra

46

052/11

régészeti lelőhely

28899

Kókapart

47

052/13

régészeti lelőhely

74667

Gyilkos-tó

48

052/22

régészeti lelőhely

74669

Gyilkos-tó

49

052/23

régészeti lelőhely

74669

Gyilkos-tó

50

052/24

régészeti lelőhely

74669

Gyilkos-tó

51

052/25

régészeti lelőhely

74669

Gyilkos-tó

52

052/26

régészeti lelőhely

74669

Gyilkos-tó

53

052/27

régészeti lelőhely

74669

Gyilkos-tó

54

052/28

régészeti lelőhely

74669

Gyilkos-tó

55

052/29

régészeti lelőhely

74669

Gyilkos-tó

56

052/3

régészeti lelőhely

76677

Magyaros/Mogyorós-dűlő ÉNy-i rész

57

052/30

régészeti lelőhely

74669

Gyilkos-tó

58

052/35

régészeti lelőhely

74669

Gyilkos-tó

59

060

régészeti lelőhely

28899

Kókapart

60

061/2

fokozottan védett régész

28899

Kókapart

61

069

régészeti lelőhely

74667

Gyilkos-tó

62

072/42

régészeti lelőhely

74667

Gyilkos-tó

63

072/43

régészeti lelőhely

74667

Gyilkos-tó

64

255

régészeti lelőhely

76671

Pozsonyi u. 18.

65

578

régészeti lelőhely

76675

Pali-domb

66

580/1

régészeti lelőhely

76675

Pali-domb

67

580/2

régészeti lelőhe ly

76675

Pali-domb

68

581/1

régészeti lelőhely

76675

Pali-domb

69

581/3

régészeti lelőhely

76675

Pali-domb

70

581/4

régészeti lelőhely

76675

Pali-domb

71

582/2

régészeti lelőhely

76675

Pali-domb

72

602/17

régészeti lelőhely

76675

Pali-domb

73

602/18

régészeti lelőhely

76675

Pali-domb

74

602/19

régészeti lelőhely

76675

Pali-domb

75

602/2

régészeti lelőhely

76675

Pali-domb

76

602/20

régészeti lelőhely

76675

Pali-domb

77

602/21

régészeti lelőhely

76675

Pali-domb

78

87

régészeti lelőhely

76667

Tanösvény (iskolai)

79

88

régészeti lelőhely

76667

Tanösvény (iskolai)Egerág Község Önkormányzata Képviselőtestülete 6/2018.(X.01.)  rendelete          2. MELLÉKLETE

TERÜLETLEHATÁROLÁS