Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 18 - 2020. 05. 30

Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

(1) Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),

(2) az Egerági Táltos Csikó Óvodára,

(3) az Egerági Közétkeztetési Intézményre terjed ki.

2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat és intézményei kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2020. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:

 • a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
  • aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,
  • ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
  • ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
 • b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
  • ba) óvodaudvar felújítását pályázati forrás igénybevételével,
  • bb) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

II. FEJEZET Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

3. § (1) Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 153 568 407 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét

135 187 385,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

90 058 587,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

5 189 108,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

18 381 022,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

58 320 712,-Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 18 381 022 Ft-ban állapítja meg, melyből 18 381 022 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.

(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

4. § Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek

135 187 385,-Ft

aa) önkormányzatok működési támogatásai

77 038 255,-Ft

ab) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

28 912 804,-Ft

ad) közhatalmi bevételek

13 714 021,-Ft

ae) működési bevételek

15 522 305,-Ft

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0,-Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozási bevételek

18 381 022,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

18 381 022,-Ft

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés

0,-Ft

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése

0,-Ft

cd) belföldi értékpapírok bevételei

0,-Ft

5. § Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

90 058 587,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

39 755 835,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 576 539,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

24 275 584,-Ft

ad) önkormányzat szociális támogatásai

1 228 700,-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások

4 253 624,-Ft

af) működési tartalék

13 968 305,-Ft

b) felhalmozási kiadások

5 189 108,-Ft

ba) beruházások

500 000,-Ft

bb) felújítások

4 689 108,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

58 320 712,-Ft

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése

0,-Ft

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése

3 031 859,-Ft

cc) irányító szervi támogatás

55 027 226,-Ft

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0,-Ft

ce) pénzügyi lízing kiadásai

261 627,-Ft

6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 5 754 642 Ft általános tartalékot és 8 213 663 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 17. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.

7. § (1) Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 30 161 975 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

29 781 975,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

380 000,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

30 161 975,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

0,-Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 29 460 Ft-ban állapítja meg, melyből 29 460 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.

(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

8. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek

1.

aa) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

0,-Ft

ac) működési bevételek

0,-Ft

ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

0,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

29 460,-Ft

cb) irányító szervi támogatás

1. 132 515,-Ft

9. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

29 781 975,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

24 229 490,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 240 161,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

1 312 324,-Ft

ad) egyéb működési célú kiadások

0,-Ft

ae) működési tartalék

0,-Ft

b) felhalmozási kiadások

380 000,-Ft

ba) beruházások

350 000,-Ft

bb) felújítások

30 000,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

0,-Ft

10. § (1) Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 43 681 495 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét

18 405 852,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

42 311 495,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

1 370 000,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

25 275 643,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

0,-Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 380 932 Ft-ban állapítja meg, melyből 380 932 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.

(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

11. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek

18 405 852,-Ft

aa) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

0,-Ft

ac) működési bevételek

18 405 852,-Ft

ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

25 275 643,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

380 932,-Ft

cb) irányító szervi támogatás

1. 894 711,-Ft

12. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

42 311 495,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

14 201 811,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 459 051,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

25 650 633,-Ft

ad) egyéb működési célú kiadások

0,-Ft

ae) működési tartalék

0,-Ft

b) felhalmozási kiadások

1 370 000,-Ft

ba) beruházások

640 000,-Ft

bb) felújítások

730 000,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

0,-Ft

13. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az általános tartalék összegét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6.a-6.c. sz. mellékletei tartalmazzák.

(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

(10) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- polgármester 1 fő,

- közalkalmazott 5 fő,

- Mt. szerinti munkavállaló 4 fő,

- közfoglalkoztatott 8 fő.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- közalkalmazott 7 fő,

- Mt. szerinti munkavállaló 1 fő.

(3) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- közalkalmazott 1 fő,

- Mt. szerinti munkavállaló 4 fő.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.

16. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

17. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

18. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

19. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

20. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.

IV. FEJEZET Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

21. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Rácz János
polgármester

Dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet

Egerág Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

135 187 385

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

90 058 587

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

77 038 255

aa)

Személyi jellegű kiadások

39 755 835

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 352 357

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 576 539

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

28 583 180

ac)

Dologi jellegű kiadások

24 275 584

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

26 060 969

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 228 700

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

4 253 624

Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás

1 241 749

af)

Működési tartalék

13 968 305

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5 189 108

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

28 912 804

ba)

Beruházási kiadások

500 000

ad)

Közhatalmi bevételek

13 714 021

bb)

Felújítási kiadások

4 689 108

ae)

Működési bevételek

15 522 305

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

58 320 712

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 031 859

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cc)

Irányító szervi támogatás

55 027 226

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

261 627

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 381 022

ca)

Maradvány igénybevétele

18 381 022

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

153 568 407

ÖSSZES KIADÁS

153 568 407

2. melléklet

üres cím

Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

29 781 975

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

24 229 490

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 240 161

ac)

Működési bevételek

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

1 312 324

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

380 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

350 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

30 000

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

30 161 975

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

29 460

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

30 132 515

ÖSSZES BEVÉTEL

30 161 975

ÖSSZES KIADÁS

30 161 975

3. melléklet

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

18 405 852

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

42 311 495

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

14 201 811

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 459 051

ac)

Működési bevételek

18 405 852

ac)

Dologi jellegű kiadások

25 650 633

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 370 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

640 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

730 000

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

25 275 643

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

380 932

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

24 894 711

ÖSSZES BEVÉTEL

43 681 495

ÖSSZES KIADÁS

43 681 495

4. melléklet

üres cím

Egerág Község Önkormányzata általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék (/2020. (...) Önkormányzati rendelet)

5 754 642

Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra

8 213 663

5. melléklet

üres cím

Egerág Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

135 187 385

13 589 651

10 508 120

17 365 131

9 789 919

9 789 919

9 612 519

9 612 519

9 612 519

16 469 530

9 612 519

9 612 519

9 612 519

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

77 038 255

9 244 591

6 163 060

6 163 060

6 163 060

6 163 060

6 163 060

6 163 060

6 163 060

6 163 060

6 163 060

6 163 060

6 163 060

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 352 357

2 322 283

1 548 189

1 548 189

1 548 189

1 548 189

1 548 189

1 548 189

1 548 189

1 548 189

1 548 189

1 548 189

1 548 189

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

28 583 180

3 429 982

2 286 654

2 286 654

2 286 654

2 286 654

2 286 654

2 286 654

2 286 654

2 286 654

2 286 654

2 286 654

2 286 654

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

26 060 969

3 127 316

2 084 878

2 084 878

2 084 878

2 084 878

2 084 878

2 084 878

2 084 878

2 084 878

2 084 878

2 084 878

2 084 878

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

216 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás

1 241 749

-

-

-

-

-

-

1 241 749

-

-

-

-

-

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

28 912 804

3 051 535

3 051 535

3 051 535

2 333 333

2 333 333

2 155 933

2 155 933

2 155 933

2 155 933

2 155 933

2 155 933

2 155 933

ad)

Közhatalmi bevételek

13 714 021

6 857 011

6 857 011

ae)

Működési bevételek

15 522 305

1 293 525

1 293 525

1 293 525

1 293 525

1 293 525

1 293 525

1 293 525

1 293 525

1 293 525

1 293 525

1 293 525

1 293 525

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 381 022

-

-

18 381 022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ca)

Maradvány igénybevétele

18 381 022

-

-

18 381 022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÖSSZES BEVÉTEL

153 568 407

13 589 651

10 508 120

35 746 153

9 789 919

9 789 919

9 612 519

9 612 519

9 612 519

16 469 530

9 612 519

9 612 519

9 612 519

KIADÁSOK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

90 058 587

7 504 882

7 504 882

7 504 882

7 504 882

7 504 882

7 504 882

7 504 882

7 504 882

7 504 882

7 504 882

7 504 882

7 504 882

aa)

Személyi jellegű kiadások

39 755 835

3 312 986

3 312 986

3 312 986

3 312 986

3 312 986

3 312 986

3 312 986

3 312 986

3 312 986

3 312 986

3 312 986

3 312 986

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 576 539

548 045

548 045

548 045

548 045

548 045

548 045

548 045

548 045

548 045

548 045

548 045

548 045

ac)

Dologi jellegű kiadások

24 275 584

2 022 965

2 022 965

2 022 965

2 022 965

2 022 965

2 022 965

2 022 965

2 022 965

2 022 965

2 022 965

2 022 965

2 022 965

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 228 700

102 392

102 392

102 392

102 392

102 392

102 392

102 392

102 392

102 392

102 392

102 392

102 392

ae)

Egyéb működési célú kiadások

4 253 624

354 469

354 469

354 469

354 469

354 469

354 469

354 469

354 469

354 469

354 469

354 469

354 469

af)

Működési tartalék

13 968 305

1 164 025

1 164 025

1 164 025

1 164 025

1 164 025

1 164 025

1 164 025

1 164 025

1 164 025

1 164 025

1 164 025

1 164 025

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5 189 108

500 000

-

-

-

-

4 689 108

-

-

-

-

-

-

ba)

Beruházási kiadások

500 000

500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Felújítási kiadások

4 689 108

-

-

-

-

-

4 689 108

-

-

-

-

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

58 320 712

7 639 263

4 607 404

4 607 404

4 607 404

4 607 404

4 607 404

4 607 404

4 607 404

4 607 404

4 607 404

4 607 404

4 607 404

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 031 859

3 031 859

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Irányító szervi támogatás

55 027 226

4 585 602

4 585 602

4 585 602

4 585 602

4 585 602

4 585 602

4 585 602

4 585 602

4 585 602

4 585 602

4 585 602

4 585 602

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

261 627

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

ÖSSZES KIADÁS

153 568 407

15 644 146

12 112 287

12 112 287

12 112 287

12 112 287

16 801 395

12 112 287

12 112 287

12 112 287

12 112 287

12 112 287

12 112 287

Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ac)

Működési bevételek

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

30 161 975

2 511 043

2 511 043

2 540 503

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

ca)

Maradvány igénybevétele

29 460

-

-

29 460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Irányító szervi támogatás

30 132 515

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

ÖSSZES BEVÉTEL

30 161 975

2 511 043

2 511 043

2 540 503

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

2 511 043

KIADÁSOK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

29 781 975

2 481 831

2 481 831

2 481 831

2 481 831

2 481 831

2 481 831

2 481 831

2 481 831

2 481 831

2 481 831

2 481 831

2 481 831

aa)

Személyi jellegű kiadások

24 229 490

2 019 124

2 019 124

2 019 124

2 019 124

2 019 124

2 019 124

2 019 124

2 019 124

2 019 124

2 019 124

2 019 124

2 019 124

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 240 161

353 347

353 347

353 347

353 347

353 347

353 347

353 347

353 347

353 347

353 347

353 347

353 347

ac)

Dologi jellegű kiadások

1 312 324

109 360

109 360

109 360

109 360

109 360

109 360

109 360

109 360

109 360

109 360

109 360

109 360

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ae)

Működési tartalék

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

380 000

31 667

31 667

31 667

31 667

31 667

31 667

31 667

31 667

31 667

31 667

31 667

31 667

ba)

Beruházási kiadások

350 000

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

bb)

Felújítási kiadások

30 000

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÖSSZES KIADÁS

30 161 975

2 513 498

2 513 498

2 513 498

2 513 498

2 513 498

2 513 498

2 513 498

2 513 498

2 513 498

2 513 498

2 513 498

2 513 498

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

18 405 852

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ac)

Működési bevételek

18 405 852

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

1 533 821

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

25 275 643

2 074 559

2 074 559

2 455 491

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

ca)

Maradvány igénybevétele

380 932

-

-

380 932

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Irányító szervi támogatás

24 894 711

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

2 074 559

ÖSSZES BEVÉTEL

43 681 495

3 608 380

3 608 380

3 989 312

3 608 380

3 608 380

3 608 380

3 608 380

3 608 380

3 608 380

3 608 380

3 608 380

3 608 380

KIADÁSOK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

42 311 495

3 525 958

3 525 958

3 525 958

3 525 958

3 525 958

3 525 958

3 525 958

3 525 958

3 525 958

3 525 958

3 525 958

3 525 958

aa)

Személyi jellegű kiadások

14 201 811

1 183 484

1 183 484

1 183 484

1 183 484

1 183 484

1 183 484

1 183 484

1 183 484

1 183 484

1 183 484

1 183 484

1 183 484

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 459 051

204 921

204 921

204 921

204 921

204 921

204 921

204 921

204 921

204 921

204 921

204 921

204 921

ac)

Dologi jellegű kiadások

25 650 633

2 137 553

2 137 553

2 137 553

2 137 553

2 137 553

2 137 553

2 137 553

2 137 553

2 137 553

2 137 553

2 137 553

2 137 553

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ae)

Működési tartalék

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 370 000

114 167

114 167

114 167

114 167

114 167

114 167

114 167

114 167

114 167

114 167

114 167

114 167

ba)

Beruházási kiadások

640 000

53 333

53 333

53 333

53 333

53 333

53 333

53 333

53 333

53 333

53 333

53 333

53 333

bb)

Felújítási kiadások

730 000

60 833

60 833

60 833

60 833

60 833

60 833

60 833

60 833

60 833

60 833

60 833

60 833

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÖSSZES KIADÁS

43 681 495

3 640 125

3 640 125

3 640 125

3 640 125

3 640 125

3 640 125

3 640 125

3 640 125

3 640 125

3 640 125

3 640 125

3 640 125

6. melléklet

üres cím

Egerág Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

109 396 245

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

66 552 592

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

77 038 255

aa)

Személyi jellegű kiadások

37 966 585

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 352 357

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 244 014

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

28 583 180

ac)

Dologi jellegű kiadások

3 891 364

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

26 060 969

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 228 700

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

4 253 624

Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás

1 241 749

af)

Működési tartalék

13 968 305

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5 189 108

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

28 912 804

ba)

Beruházási kiadások

500 000

ad)

Közhatalmi bevételek

0

bb)

Felújítási kiadások

4 689 108

ae)

Működési bevételek

3 445 186

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

58 320 712

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 031 859

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cc)

Központi irányító szervi támogatás

55 027 226

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

261 627

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 381 022

ca)

Maradvány igénybevétele

18 381 022

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

127 777 267

ÖSSZES KIADÁS

130 062 412

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

12 077 119

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

9 791 974

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

1 789 250

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 332 525

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

6 670 199

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás

0

af)

Működési tartalék

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ba)

Beruházási kiadások

0

ad)

Közhatalmi bevételek

0

bb)

Felújítási kiadások

0

ae)

Működési bevételek

12 077 119

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cc)

Központi irányító szervi támogatás

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

12 077 119

ÖSSZES KIADÁS

9 791 974

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

13 714 021

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

13 714 021

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

13 714 021

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás

0

af)

Működési tartalék

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ba)

Beruházási kiadások

0

ad)

Közhatalmi bevételek

13 714 021

bb)

Felújítási kiadások

0

ae)

Működési bevételek

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cc)

Központi irányító szervi támogatás

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

13 714 021

ÖSSZES KIADÁS

13 714 021

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

135 187 385

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

90 058 587

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

77 038 255

aa)

Személyi jellegű kiadások

39 755 835

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 352 357

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 576 539

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

28 583 180

ac)

Dologi jellegű kiadások

24 275 584

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

26 060 969

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 228 700

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

4 253 624

Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás

1 241 749

af)

Működési tartalék

13 968 305

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5 189 108

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

28 912 804

ba)

Beruházási kiadások

500 000

ad)

Közhatalmi bevételek

13 714 021

bb)

Felújítási kiadások

4 689 108

ae)

Működési bevételek

15 522 305

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

58 320 712

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 031 859

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

55 027 226

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

261 627

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 381 022

ca)

Maradvány igénybevétele

18 381 022

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

153 568 407

ÖSSZES KIADÁS

153 568 407

6/b. melléklet 6/b. melléklet

üres cím

Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

29 781 975

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

24 229 490

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 240 161

ac)

Működési bevételek

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

1 312 324

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

380 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

350 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

30 000

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

30 161 975

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

29 460

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

30 132 515

ÖSSZES BEVÉTEL

30 161 975

ÖSSZES KIADÁS

30 161 975

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

ac)

Működési bevételek

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

0

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

0

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

0

ÖSSZES KIADÁS

0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

ac)

Működési bevételek

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

0

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

0

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

0

ÖSSZES KIADÁS

0

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

29 781 975

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

24 229 490

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 240 161

ac)

Működési bevételek

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

1 312 324

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

380 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

350 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

30 000

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

30 161 975

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

29 460

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

30 132 515

ÖSSZES BEVÉTEL

30 161 975

ÖSSZES KIADÁS

30 161 975

6/c.. melléklet 6/c.. melléklet

üres cím

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

5 356 036

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

29 760 065

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

10 083 286

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 721 336

ac)

Működési bevételek

5 356 036

ac)

Dologi jellegű kiadások

17 955 443

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

959 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

448 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

511 000

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

25 275 643

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

380 932

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

24 894 711

ÖSSZES BEVÉTEL

30 631 679

ÖSSZES KIADÁS

30 719 065

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

13 049 816

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

12 551 430

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

4 118 525

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

737 715

ac)

Működési bevételek

13 049 816

ac)

Dologi jellegű kiadások

7 695 190

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

411 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

192 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

219 000

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

13 049 816

ÖSSZES KIADÁS

12 962 430

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

ac)

Működési bevételek

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

0

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

0

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

0

ÖSSZES KIADÁS

0

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

18 405 852

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

42 311 495

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

14 201 811

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 459 051

ac)

Működési bevételek

18 405 852

ac)

Dologi jellegű kiadások

25 650 633

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 370 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

640 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

730 000

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

25 275 643

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

380 932

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

24 894 711

ÖSSZES BEVÉTEL

43 681 495

ÖSSZES KIADÁS

43 681 495

7. melléklet

üres cím

Egerág Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

Sorszám

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek

Hivatkozás

2020

2021

2022

2023

1.

Unicredit lízing orvosi szolgálati gépjárműre

01P11 BP 1751761 sz. lízingszerződés

378 978

378 978

378 978

94 746

2.

Grenke lízing közvilágítás karbantartásra

08604959 sz. lízingszerződés

1 069 608

900 253

0

0

8. melléklet

üres cím

Közvetett támogatások (adó mentességek)

Kommunális adó mentességben 73 fő részesül

657 000

Ft értékben

Adómentességek összesen:

657 000

Ft értékben

9. melléklet

üres cím

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról

Év

Saját bevétel típusa

Saját bevétel várható összege (Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt)

2021

Magánszemélyek kommunális adója

1 767 370

379

Iparűzési adó

9 318 943

Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része

2 627 708

Egyéb közhatalmi bevételek

-

Közhatalmi bevételek

13 714 021

Bérbeadási bevétel

1 020 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

4 217 351

Vendég étkezők bevétele

10 275 446

Zöldségbolt bevétele

6 973 795

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 116 980

Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)

1 882 036

Kiszámlázott áfa

6 387 549

Működési bevételek

32 873 157

ÖSSZESEN

46 587 178

2022

Magánszemélyek kommunális adója

1 767 370

379

Iparűzési adó

9 784 890

Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része

2 759 093

Egyéb pótlékok, bírságok

-

Közhatalmi bevételek

14 399 722

Bérbeadási bevétel

1 071 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

4 428 219

Vendég étkezők bevétele

10 789 218

Zöldségbolt bevétele

7 322 485

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 222 829

Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)

1 976 138

Kiszámlázott áfa

6 706 926

Működési bevételek

34 516 815

ÖSSZESEN

48 916 537

2023

Magánszemélyek kommunális adója

1 767 370

95

Iparűzési adó

10 274 135

Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része

2 897 048

Egyéb pótlékok, bírságok

-

Közhatalmi bevételek

15 119 708

Bérbeadási bevétel

1 124 550

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

4 649 630

Vendég étkezők bevétele

11 328 679

Zöldségbolt bevétele

7 688 609

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 333 971

Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)

2 074 945

Kiszámlázott áfa

7 042 272

Működési bevételek

36 242 656

ÖSSZESEN

51 362 364