Egerág község képviselő testületének 5/2015 (IV.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.10.)ö.r. módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 20

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


A 2/2014.(II.10.) Önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

  1. A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 168.556 eFt-ban fogadja el.


Az Ör. 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint fogadja el:

adatok eFt-ban

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/

64.609

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből

38.180

ba) elkülönített állami pénzalapból

0

bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból

0

bc) helyi önkormányzattól

0

bd) nemzetiségi önkormányzattól

0

be) többcélú kistérségi társulástól

0

bf) jogi személyiségű társulástól

0

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből

0

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

38.180

bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik

0

c) közhatalmi bevétel

13.338

d) intézményi működési bevétel

22.218

e) felhalmozási bevétel

0

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2.450

g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik)

0

h) kölcsön

0

i)  államháztartáson belüli megelőlegezés

1.694

 i) előző évi pénzmaradvány

26.206
Az Ör. 3.§ az alábbiak szerint módosul:

Az Önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből áll:

adatok eFt-ban

a) működési költségvetés

156.034

aa) személyi jellegű kiadások

54.328

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.965

ac) dologi jellegű kiadások

44.173

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

12.335

ae) egyéb működési célú kiadások

5.751

af) irányítószervi támogatások

22.221

ag) általános tartalék

11.261

b) felhalmozási költségvetés

12.522

ba) intézményi beruházás

315

bb) felújítás

12.207

bc) kormányzati beruházások

0

bd) lakástámogatás

0

be) lakásépítés

0

bf) egyéb felhalmozási kiadások

0

c) kölcsön

0


2.§


A Ör. 6.§ az alábbiak szerint módosul:

Az Önkormányzat Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 25.004 eFt-ban fogadja el.


Az Ör. 7.§ a következő rendelkezés lép:

Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint fogadja el:

adatok eFt-ban

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/

22.221

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből


ba) elkülönített állami pénzalapból


bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból


bc) helyi önkormányzattól


bd) nemzetiségi önkormányzattól


be) többcélú kistérségi társulástól


bf) jogi személyiségű társulástól


bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből


bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből


bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik


c) közhatalmi bevétel


d) intézményi működési bevétel

2.737

e) felhalmozási bevétel


f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz


g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik)


h) kölcsön


 i) előző évi pénzmaradvány

46


Az Ör.83.§ az alábbiak szerint módosul:

Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből áll:

adatok eFt-ban

a) működési költségvetés

25.004

aa) személyi jellegű kiadások

15.093

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.944

ac) dologi jellegű kiadások

5.967

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

0

ae) egyéb működési célú kiadások

0

af) általános tartalék

0

b) felhalmozási költségvetés

0

ba) intézményi beruházás

0

bb) felújítás

0

bc) kormányzati beruházások

0

bd) lakástámogatás

0

be) lakásépítés

0

bf) egyéb felhalmozási kiadások

0

c) kölcsön

0Záró rendelkezések

3.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Hegyi Győző

polgármester

dr. Korossy Ildikó

jegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetve: Egerágon, 2015. április 20. napján.
                                                                                                               dr. Korossy Ildikó

                                                                       jegyző