Egerág község képviselő testületének 4/2019 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2019. 04. 30

Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET

A rendelet hatálya


1. §

E rendelet hatálya kiterjed


a) Egerág Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) Egerági Táltos Csikó Óvodára,

c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (a b) és c) továbbiakban együtt: Intézmények).II. FEJEZET

Létszám adatok


2. §


Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 36 főben hagyja jóvá, ebből:

  • Egerág Község Önkormányzata: 23 fő
  • Egerági Táltos Csikó Óvoda: 8 fő
  • Egerági Közétkeztetési Intézmény 5 fő.


A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.III. FEJEZET

 Önkormányzat és Intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése3. §


(1) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

forint

a) működési költségvetési bevételek

140.605.290

b) felhalmozási célú műveletek bevételei

28.836.208

c) előző évi pénzmaradvány

15.768.836

d) finanszírozási célú műveletek bevételei

2.490.869

e) működési célú költségvetési kiadások

91.144.479

ea) személyi juttatások

49.696.283

eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó

8.599.698

ec) dologi kiadások

30.203.253

ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

1.176.045

ee) egyéb működési célú kiadások

1.469.200

f) felhalmozási célú költségvetési kiadások

30.314.956

fa) beruházási kiadások

3.140.953

fb) felújítási kiadások

27.174.003

g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

46.961.065(2)  Az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2018. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

forint

a) működési költségvetési bevételek

1

b) előző évi pénzmaradvány

19.066

c) irányító szervi támogatás bevételei

25.464.426

d) működési célú költségvetési kiadások

24.855.867

da) személyi juttatások

18.031.448

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó

3.665.528

dc) dologi kiadások

3.251.653

e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások

520.046

ea) beruházási kiadások

520.046(3)     Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2018. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

forint

a) működési költségvetési bevételek

17.861.199

b) előző évi pénzmaradvány

366.775

c) irányító szervi támogatás bevételei

18.878.594

d) működési célú költségvetési kiadások

35.852.369

da) személyi juttatások

11.369.497

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó

2.230.697

dc) dologi kiadások

22.252.175

e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások

1.030.400

ea) beruházási kiadások

1.030.4004. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.IV. FEJEZET

Egyéb mellékletek

5. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 563.840.918 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.


6. §


Önkormányzat és Intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.


7. §


Önkormányzat és Intézményei 2018. évi összevont pénzmaradványa 19.519.320 forint, ebből 19.280.703 forint Egerág Község Önkormányzatának, 14.818 forint az Egerági Táltos Csikó Óvodának, 223.799 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.


8. §


Önkormányzat és Intézményei kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. §


Önkormányzat és Intézményei bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. §


Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.


11.§


A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. §


A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. §


Az Önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., a 11-3., és a 11-4. számú mellékletek tartalmazzák.


V. FEJEZET

Záró rendelkezések

14. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


                                     Hegyi Győző                                                  dr. Korossy Ildikó

                                            polgármester                                                                          jegyző

A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2019. április 29. napján                                                                     PH.

                                                                      

                                                                          Dr. Korossy Ildikó

                                                                                    jegyző