község képviselő testületének 13/2020 (XII.21.) önkormányzati rendelete

a környezet védelméről szóló 7/2016.(X.03.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 08 - 2021. 02. 09

Egerág Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében és a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.§-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelméről szóló 7/2016. (X.03.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §

(1) A R 7. § (6)-(7) bekezdése hatályát veszti.


Záró rendelkezések

2. §


(1) E rendelet 2021. február 08. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.                        Rácz János                                                  Dr. Halmos Barbara

                        polgármester                                                         jegyző


A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2020. december 21.

                                                                                              Dr. Halmos Barbara

                                                                                                          jegyző