Egerág község képviselő testületének 2/2020 (IV.1.) önkormányzati rendelete

az Étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 9/2016.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 01 - 2020. 05. 02

Egerág Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C.§ b) pontja, 29.§, 104.§ (1) bekezdés b) pontja, és a 151.§ (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Étkezés intézményi térítési díjairól szóló 9/2016.(XII.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


Módosító rendelkezések

1.§


A rendelet 1. sz. melléklet helyébe az alábbi rendelkezések lépnek szerint módosul:


Étkezési térítési díjak 2020. május 01. napjátólNorma (Ft)

ÁFA összege (Ft)

Bruttó összeg (Ft)

Önkormányzati támogatás összege (Ft)

Fizetendő (bruttó) térítési díj (Ft)


Óvoda 3X

(220 nap)

587,-

158,-

745,-

205,-

540,-


Iskola 3X

(185 nap)

681,-

184,-

865,-

205,-

660,-


Iskolai ebéd

(185 nap)

531,-

143,-

675,-

205,-

470,-


Vendégétkeztetés „A” „B” menü

669,-

181,-

850,-

------

850,-


Vendégétkeztetés „C” menü

708,-

192,-

900,-

------

900,-


Záró rendelkezések

2.§


(1) A vendégétkeztetésre vonatkozó térítési díjak összege 2020. május 01. napján lép hatályba.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Rácz János

polgármester

Dr. Halmos Barbara

jegyző


                                                          


                                                             

A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:

Egerág, 2020. április 01. napján
Dr. Halmos Barbara

jegyző