Egerág község képviselő testületének 7/2020 (IX.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 02

Egerág Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: R.) 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

(1) Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 248 475 935 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

         

a) a működési bevételi főösszegét

157 186 687,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

151 112 332,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

72 908 226,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

36 093 088,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

18 381 022,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

61 270 515,-Ft-ban

állapítja meg.


2. §


A R. 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek

157 186 687,-Ft

aa) önkormányzatok működési támogatásai

80 421 498,-Ft

ab) elvonások és befizetések bevételei

12 487,-Ft

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

50 112 372,-Ft

ad) közhatalmi bevételek

11 118 025,-Ft

ae) működési bevételek

15 522 305,-Ft

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

72 908 226,-Ft

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0,-Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

72 908 226,-Ft

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

18 381 022,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

18 381 022,-Ft

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés

0,-Ft

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése

0,-Ft

cd) belföldi értékpapírok bevételei

0,-Ft

    

3. §


A R. 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

151 112 332,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

48 430 581,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 454 521,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

27 397 374,-Ft

ad) önkormányzat szociális támogatásai

1 228 700,-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások

4 253 624,-Ft

af) működési tartalék

62 347 532,-Ft

b) felhalmozási kiadások

36 093 088,-Ft

ba) beruházások

36 093 088,-Ft

bb) felújítások

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

61 270 515,-Ft

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése

0,-Ft

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése

3 031 859,-Ft

cc) irányító szervi támogatás

57 977 029,-Ft

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0,-Ft

ce) pénzügyi lízing kiadásai

261 627,-Ft

                                                                                                                                                    

4. §


A R. 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az Önkormányzat az e rendelet 5.§-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 3 171 133 Ft általános tartalékot és 59 176 399 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


5. §


A R. 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 32 625 775 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi költségvetésének

          a) a működési bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

29 781 975,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

2 843 800,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

32 625 775,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

0,-Ft-ban

állapítja meg.


6. §


A R. 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) működési költségvetési bevételek


aa) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

0,-Ft

ac) működési bevételek

0,-Ft

ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

32 625 775,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

29 460,-Ft

cb) irányító szervi támogatás

32 596 315,-Ft


7. §


A R. 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) működési kiadások

29 781 975,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

24 229 490,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 240 161,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

1 312 324,-Ft

ad) egyéb működési célú kiadások

0,-Ft

ae) működési tartalék

0,-Ft

b) felhalmozási kiadások

2 843 800,-Ft

ba) beruházások

2 813 800,-Ft

bb) felújítások

30 000,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

0,-Ft


8. §


A R. 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


(1) Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 44 167 498 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetésének

         

a) a működési bevételi főösszegét

18 405 852,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

42 797 498,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

1 370 000,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

25 761 646,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

0,-Ft-ban

állapítja meg.


9. §


A R. 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) működési költségvetési bevételek

18 405 852,-Ft

aa) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

0,-Ft

ac) működési bevételek

18 405 852,-Ft

ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

25 761 646,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

380 932,-Ft

cb) irányító szervi támogatás

25 380 714,-Ft


10. §


A R. 12.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) működési kiadások

42 797 498,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

14 201 811,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 459 051,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

26 124 149,-Ft

ad) egyéb működési célú kiadások

12 487,-Ft

ae) működési tartalék

0,-Ft

b) felhalmozási kiadások

1 370 000,-Ft

ba) beruházások

640 000,-Ft

bb) felújítások

730 000,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

0,-Ft


11. §

Záró rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


                        Rácz János                                                              dr. Halmos Barbara

                       polgármester                                                                      jegyző


A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2020. szeptember 30.


                                                                                               dr. Halmos Barbara

                                                                                                          jegyző

Mellékletek