Egerág község képviselő testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 11/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 02

Egerág község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló 11/2015. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:1. §


(1) A rendelet 4. § (1) bekezdésében az „állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység” szövegrész helyébe az „iparűzési tevékenység” szöveg lép.


(2) A rendelet 5. §-ában a „2003. évi XCII.” szövegrész helyébe a „2017. évi CL.” szöveg lép.


(3) A rendelet 7. § -ában a „2003. évi XCII.” szövegrész helyébe a „2017. évi CL.” szöveg lép.Záró rendelkezések


2. §


(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 11/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése.
                 Rácz János                                                 Dr. Halmos Barbara

                            polgármester                                                             jegyzőElfogadva:      2021. február 26.

Kihirdetve:     2021. március 01.