Egerág község képviselő testületének 3/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2018. 05. 03

Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET

A rendelet hatálya


1. §

E rendelet hatálya kiterjed


a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Egerági Táltos Csikó Óvodára,

c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmények).


II. FEJEZET

Létszám adatok


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 39 főben hagyja jóvá, ebből:

  • Egerág Község Önkormányzata: 25 fő
  • Egerági Táltos Csikó Óvoda: 8 fő
  • Egerági Közétkeztetési Intézmény 6 fő.


A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.


III. FEJEZET

 Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése


3. §


(1)     Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként


a)      működési költségvetési bevételek                                                        149.739.237 forint,

b)      előző évi pénzmaradvány                                                                           31.962.569 forint,

c)      felhalmozási célú műveletek bevételei                                                   18.565.248 forint,

d)      finanszírozási célú műveletek bevételei                                                   2.381.017 forint,

e)      működési célú költségvetési kiadások                                                  88.801.688 forint,

         ebből:

         ea)    személyi juttatások                                                                               46.006.903 forint,

         eb)    munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó                            8.598.485 forint,

         ec)    dologi kiadások                                                                                      30.632.979 forint,

         ed)    ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai                                  1.530.700 forint,

         ee)    egyéb működési célú kiadások                                                             2.032.621 forint,

f)      a felhalmozási célú költségvetési kiadások                                                29.648.859 forint,

         ebből:

         fa)     beruházási kiadások                                                                       12.001.801 forint,

         fb)    felújítási kiadások                                                                              17.647.058 forint,

g)      finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                                68.428.688 forint.


(2)  Az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2017. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként


a)      működési költségvetési bevételek                                                                        37 forint,

b)      előző évi pénzmaradvány                                                                                 48.929 forint,

c)      irányító szervi támogatás bevételei                                                         25.353.549 forint,

d)      működési célú költségvetési kiadások                                                 24.855.867 forint,

         ebből:

         da)    személyi juttatások                                                                             18.685.382 forint,

         db)    munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó                          4.154.520 forint,

         dc)    dologi kiadások                                                                                      2.015.965 forint,

e)      a felhalmozási célú költségvetési kiadások                                                 527.582 forint,

         ebből:

         ea)    beruházási kiadások                                                                            298.860 forint,

         eb)    felújítási kiadások                                                                                 228.722 forint.


(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2017. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a)      működési költségvetési bevételek                                                           13.920.551 forint,

b)      irányító szervi támogatás bevételei                                                           39.993.208 forint,

c)      működési célú költségvetési kiadások                                                    30.374.130 forint,

         ebből:

         ca)    személyi juttatások                                                                              10.106.980 forint,

         cb)    munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó                            2.272.061 forint,

         cc)    dologi kiadások                                                                                     17.995.089 forint,

d)      a felhalmozási célú költségvetési kiadások                                             23.172.854 forint,

         ebből:

         da)    beruházási kiadások                                                                       11.478.782 forint,

         db)    felújítási kiadások                                                                            11.694.072 forint.


4. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.IV. FEJEZET

Egyéb mellékletek

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 551.334.579 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.


6. §

Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Önkormányzat és intézményei 2017. évi összevont pénzmaradványa 16.154.677 forint, ebből 15.768.836 forint Egerág Község Önkormányzatának, 19.066 forint az Egerági Táltos Csikó Óvodának, 366.775 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.


8. §

Önkormányzat és intézményei kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Önkormányzat és intézményei bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

11.§

A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. §

A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., és a 11-3. számú mellékletek tartalmazzák.


V. FEJEZET

Záró rendelkezések


14. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


                                     Hegyi Győző                                                  dr. Korossy Ildikó

                                            polgármester                                                                            jegyző

A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2018. május 02. napján

                                                                     PH.

                               

                                       

                                                                          Dr. Korossy Ildikó

                                                                                    jegyző

Mellékletek