Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2013. 09. 18

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet célja


1. § (1) Jelen rendelet célja:


a) Várdomb község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel;


b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


(2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden

tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy


a) a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet  terhelése és igénybevétele csökkenjen;


b) biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.


(3) Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)  a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladék gazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.


 2. Általános rendelkezések


2. § (1) A Képviselő-testület a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Várdomb község belterületére terjed ki.


(3) A község belterületén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.


(4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra.


(5) A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


(6) Gazdálkodó szervezetnek a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtenie. A termelési hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

A nem természetes személy ingatlantulajdonos, azaz a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni.


(7) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. E hulladék kezelésére is köteles a közszolgáltatást igénybe venni.


(8) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:


a) a közszolgáltatás első igénybevételével,


b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja,


c) a szerződés írásba foglalásával


(9) Az a gazdálkodó szervezet, amely a 3. § (6) bekezdése alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni és az 15. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban szerepel, vagy szerepelnie kellene, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köteles kötni.


(10) A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles a rendelet 1. függelékét képező Adatbejelentő lap felhasználásával bejelenteni a közszolgáltatónak.3.§ (1) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.


(2) Azt a gazdálkodó szervezetet, amely a jegyző által vezetett nyilvántartásban nem szerepel és hulladékkezelési kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző felhívja a hulladék keletkezés tényének és mennyiségének bejelentésére és a szerződés megkötésére.

Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségének a Közszolgáltató által megjelölt határidőre, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását, továbbá igazolt költségeinek és kárának megtérítését.


(3) Időlegesen használt ingatlan esetében szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonos egy naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant életvitelszerűen nem használja, és az üresedés várható időtartamát előzetesen írásban leadott nyilatkozattal bejelenti a közszolgáltatónak. A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. A bejelentésbe foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újra lakottá válik, annak tényét az ingatlantulajdonos köteles legalább 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.


(4) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább nyolc nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásban a 2. függelék szerinti kérelem nyomtatványon köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 


  1. A legfeljebb egy vagy két személy által életvitelszerűen lakott, két egymás melletti, vagy egymással szemben elhelyezkedő lakóingatlanok – két családi ház, egy ikerház, sorház szomszédos lakóingatlanai a tárolóedényt együttesen használó többlakásos ingatlanok bármely két lakása – a hulladékkezelési közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Az ingatlantulajdonosoknak ezen szándékukról a közszolgáltató részére írásban kell nyilatkozniuk úgynevezett befogadó nyilatkozatnak (3. függelék) a közszolgáltató részére történő megküldésével.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

közszolgáltatás ellátásának rendje


4. § (1) Várdomb község területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. útján a Regionális Kommunális Szolgáltató Kht. ( a továbbiakban: Közszolgáltató), amely kötelező közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján.

A Közszolgáltató végzi a község területén keletkező települési szilárd hulladékainak gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.


(2) Várdomb Község Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott Önkormányzati Konzorcium – a továbbiakban Konzorcium – tagjai által meghatározott sióvölgyi ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.


5. § (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is.

(2) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.


(3) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a Közszolgáltató végezhet.


4. A Képviselő-testület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai


6. § A Képviselő-testület feladata különösen:


a) a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése;


b) a Közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése;


c) a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogkörök gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése;


d) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása;


e) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Közszolgáltató tevékenységének segítése;


f) a kötelező közszolgáltatással és a Közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok

évenkénti értékelése;


g) módszerek kidolgozása a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére, a szelektív gyűjtés szélesebb körű bevezetésének támogatása.


5. Az ingatlantulajdonos kötelessége


7. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatást heti 1 alkalommal vehető igénybe


(2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező kivéve a kijelölt gyűjtőponttal végzett rendszeres közszolgáltatás esetén. A kijelölt gyűjtőponton a Közszolgáltató köteles konténert elhelyezni a hulladék gyűjtése és elszállítása céljára, amelynek elszállításával eleget tesz a közszolgáltatási kötelezettségének.

A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell megválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével és a szállítás gyakoriságával, de legalább 70 liter tárolókapacitás álljon rendelkezésre ingatlanonként.

A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a konténereket a Közszolgáltató biztosítja.


(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki.


(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag a Közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe.


(6) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a Közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.


(7) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét.


(8) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (7) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel.


(9) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A 120 literes űrtartalomig a tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, a 120 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő lakossági tárolóedények évi kétszeri tisztításáról az edény használójával kötött szerződés alapján a Közszolgáltató gondoskodik.


(10) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni.

Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(11) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.


8. § (1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a lakcímbejelentését követően a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, 3 nappal korábban bejelenteni a

Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen

meghaladó mennyiségű, közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra, vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.


(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni.


(4) Tilos a hulladékot


a) felhalmozni,


b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül – házilag –

feldolgozni,


c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése

kivételével, bármilyen módon megsemmisíteni.


6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


9.§ (1) A Közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A tárolóedény a Közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy bérbe vehető.


(2) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a Közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.


(3) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.


(4) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.


(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.


(6) A lakosság részére nyújtott közszolgáltatás keretében a nagydarabos hulladék (lom), szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente egy alkalommal a Közszolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen gondoskodik.


(7) A lomtalanítás időpontjáról a Közszolgáltató 3 héttel korábban értesíti az Önkormányzatot, aki a helyben szokásos módon az időpontot közzéteszi. A lomtalanítás során építési törmelék és veszélyes hulladék nem kerül elszállításra.


(8) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.


7. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése


10. § (1) A Közszolgáltató az Várdomb községben gyűjtött és átvett közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja.


(2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) az ingatlantulajdonos a lakossági hulladék szigeteken közvetlenül is elhelyezheti. A gyűjtőhelyek kijelölését a képviselő-testület egyetértésével a polgármester végzi, felügyeletüket az Önkormányzati Hivatal látja el.


8. A közszolgáltatás díja


11.§(1) Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata.

Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedény egyszeri ürítési díja.


(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 


(3) A Közszolgáltató a számlát az ingatlantulajdonosnak 2 havonta, a gazdálkodó szervezeteknek havonta küldi meg.


(4) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a közszolgáltató a díjhátralék behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi


(5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.


  1. A Közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, késedelmi kamatot és a behajtás egyéb költségét.9. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek


12. § (1) A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) gyűjtéséről a Közszolgáltató évi 1 alkalommal, külön egyeztetett időpontokban, gondoskodik, mely térítésmentes. További lomtalanítás(ok) szervezése esetén azok elvégzéséről a Közszolgáltató az Önkormányzattal kötött külön szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik. Az akcióról a Közszolgáltató és az Önkormányzat közösen tájékoztatja a lakosságot.


(2) Gazdálkodó szervezetek és díjfizetés szempontjából azonos szervek az (1) bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe.


(3) A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a rendszeresített gyűjtési helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.


10. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás


13. § (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni.


(2) Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a Közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján gondoskodik.


(3) Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi, vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni és a Közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni.11. A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali feladatai


14. § (1) Az Önkormányzat Hivatala — a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával — a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése érdekében induló adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét.


(2) A hivatal a közszolgáltatás időtartama alatt a változásokról havonta tájékoztatja a Közszolgáltatót a kiadott telephelyengedélyekről, az üzletbejelentésekről, a 3. §-ban érintett, valamint a jogerős határozat megküldésével a közterület foglalási engedélyekről és az építésügyi, igazgatásban kiadott használatbavételi engedélyekről.12. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések.


15. § A Közszolgáltató minden naptári év novemberi hónapjában köteles beszámolni a Képviselő-testület előtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről, melyhez az Önkormányzat Hivatal kiegészítő véleményt készít

.

16. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  évente a novemberi testületi beszámolóig vizsgálja meg és vizsgálja felül azoknak a közterületeknek és ingatlanoknak a körét, melyeken:


  1. megközelíthetetlenségük miatt - az önkormányzat gyűjtőkonténer útján gondoskodik a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról; - amennyiben a gyűjtőedényzet közterületen történő tárolása engedélyezhető,


  1. tegyen javaslatot a kérdésben, hogy annak elhelyezésére a tulajdonos költségére előír kiépítési kötelezettséget és milyen tartalommal;


  1. tegyen javaslatot a szelektív hulladék gyűjtésére hulladékszigetek, valamint a gyűjtőkonténerek helyének kijelölése tárgyában.


13. Átmeneti rendelkezés


17. § (1) Azoknál az ingatlanoknál, ahol e rendelet kihirdetésének időpontjában a gyűjtőedényzet tárolása a közterületen, vagy a közforgalom céljára megnyitott területen van, a tulajdonosok a rendelet hatálybalépését követő 30 nap alatt kötelesek gondoskodni azok saját ingatlanaikon belüli elhelyezéséről.


(2) A rendelet hatálybalépésig az Önkormányzat Hivatala a Közszolgáltatóval közösen vizsgálja felül a közterületi hulladékgyűjtés jelenlegi rendszerét, a kihelyezett gyűjtőkonténerek szükségességét és ennek megoldására készítsen javaslatot.


14. Záró rendelkezések


18. § (1) E rendelet 2013. július 18. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti:

 a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 8/2007.(VI.1). önkormányzati rendelete 13-17§-a.
 Várdomb, 2013. június 15.     Simon Csaba                                                            Nagyné Pohlon Mónika

       polgármester                                                                   aljegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. július  17.Nagyné Pohlon Mónika

aljegyző
1. melléklet a 10/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelethezA választható szabványos tárolóedények:


70 literes

110-120 literes

1. függelék a 10/2013.(VII.17.) önkormányzati rendelethezAdatbejelentő lapAlulírott, név: …………………………………….. települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés


megkötése / módosítása céljából az alábbiak szerint nyilatkozom.


a közszolgáltatással érintett ingatlan megnevezése:


 …………………………………………………………………………………………………..


A) A közszolgáltatást igénybe vevő megnevezése és azonosító adatai:

1.) Magánszemély adatai:


                        Név:……………………………………………………

                       

                        Lakcím:………………………………………………..


                        Születési hely, idő:…………………………………….


                        Anyja neve:…………………………………………….2.) Gazdálkodó szervezet, intézmény, társasház  stb. adatai:


Cím:…………………………………..…………………


Bankszámlaszám: ……………………………………...


Adószám: …………………………………


Cég képviselője: ……………………...


                        Lakcím, székhely:……………………………………...


                        Értesítési cím: …………………………………………

B.)

  Hulladék-tároló edény


70 literes


110-120 literes


Mennyiség (db)

bérelt

saját

bérelt

saját
Kérjük a megfelelő adatot az edényméret alá számmal beírni!C.) A fizetés módja:                                          O átutalással


                                                                       O közszolgáltató által megküldött csekken

Kérjük a megfelelőt X-el megjelölni!Vállalom, hogy lakcímem megváltozása, elköltözésem, ingatlanom elidegenítése, az ingatlan használatának szünetelése, a tárolóedény, illetve annak számában történő megváltozása esetén ennek tényét 8 napon belül, írásban bejelentem a közszolgáltatónak.
Kelt: ………………………………………..…..

                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                           ……………………………………………………..

                                                                                                 aláírás


2. függelék a 10/2013.(VII.17.) önkormányzati rendelethez
KérelemAlulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos


kérem, hogy a Várdomb, …………………………………….. szám alatti ingatlanra a kommunális hulladék szállítás


szüneteltetéséhez szükséges igazolást kiadni szíveskedjen. Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlan üresen áll, az


életvitelszerűen nem lakják.
Várdomb, …………………………………….


                                                                                                                                                                                                                             ……………………………………………

         ingatlan tulajdonos aláírása
NyilatkozatAlulírott személyek igazoljuk és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti kérelemben szereplő ingatlan


tudomásunk szerint …………………………………..napjától üresen áll, azt életvitelszerűen nem lakják.Várdomb, …………………………………………………..……………………………………………                          ……………………………………

                        név                                                                                        név


……………………………………                          ……………………………………………

                        lakcím                                                                                    lakcím


……………………………………                          ……………………………………………

            személyi igazolvány szám                                         személyi igazolvány szám


……………………………………                          ……………………………………………

                        aláírás                                                                                    aláírás

3. függelék a 10/2013.(VII.17.) önkormányzati rendelethez
Befogadó nyilatkozat
Alulírott  …………………………………………. (név) Várdomb,...…………………………………….....szám alatti lakosés…………………………………………........... (név) Várdomb,……………………………………….. .szám alatti lakos az


Hulladékgazdálkodásról szóló 10/ 2013.(VII.17.) Önkormányzati rendelet 3.§ (5) pontja  alapján a hulladékkezelési


közszolgáltatást aVárdomb, ………………………………….……… szám alatti és aVárdomb, …………………………………..……….szám alatti ingatlanokra közösen kívánjuk igénybe venni.Az ingatlanainkon keletkezett kommunális hulladék tárolására szolgáló edény aVárdomb, …………………………………………. szám alatti ingatlanon tároljuk és adjuk át elszállításra.
Várdomb, …………………………………………


…………………………………………  ………………………………………

                                                           aláírás                                           aláírás