Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2013.(VII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 28 - 2016. 10. 28

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdésében, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2013.(VII.17.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §


Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2013.(VII.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (3), (6)-(7) és (10) bekezdéseiben a 3. § (3)-(4) bekezdéseiben, az 5. pontjának címében, a 7. § (3)-(6), (8)-(10) bekezdéseiben, a 8. § (1)-(3) bekezdéseiben, a 9. § (1) és (4)-(5) bekezdéseiben, a 11. § (1), (3)-(5) bekezdéseiben, a 12. § (3) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe a „ingatlanhasználó” szöveg lép.


2. §

A Rendelet 2. § (3) bekezdésében, a 3-4 pontjainak címében, a 4. § (1) bekezdésében, az 5. § (2) bekezdésben és a 10-11 pontjainak címében a „települési szilárd hulladék” szövegrész helyébe a „települési hulladék” szöveg lép.


3. §

A Rendelet 3. § (5) bekezdésében, a 4. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 16. § a) pontjában a „hulladékkezelés” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodás” szöveg lép.


4. §

A Rendelet 7. § (11) bekezdésében és a 8. § (4) bekezdésében a „tilos” szövegrész helyébe a „nem szabad” szöveg lép.

5. §

A Rendelet 9. § (6) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében a „lom” szövegrész helyébe a „lomhulladék” szöveg lép.


6. §

Hatályát veszti a Rendelet 3. § (2) bekezdése.7. §

Ezen rendelet 2016. október 28-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Várdomb, 2016. október 27.
                                                      Simon Csaba                                dr. Herczig Hajnalka

                           polgármester                                            jegyző