Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VIII.8.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2018. 06. 22

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.§


 1. A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési- tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.


 1. Rábapatona Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2.§


E rendelet alkalmazásában:

 1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott terület.
 2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.
 3. Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

II.


A KÖZTERÜLETEK  ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ  SZABÁLYOK


3. §


 1. Rábapatona Község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.


 1. A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.


 1. A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.


 1. A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.


 1. Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.


 1. Ha egy közterület városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületnek.


 1. A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

4.§


 1. A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.


 1. A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a a jegyző látja el.


 1. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Rábapatona Község Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.


 1. A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon – a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a helyi sajtóban stb. – közzé kell tenni. 

5.§


 1. A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.


 1. A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.


 1. A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 1 évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni. 

III.


A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


6.§


 1. A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.


 1. Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.


 1. A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.


 1. Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.


 1. Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.


 1. Tömbtelken kialakított többszintes épületeknél minden lépcsőházat önálló házszámmal kell ellátni.

7. Új utca kialakításánál a számozás növekedésének irányába nézve a bal oldalon a páros, jobb oldalon a páratlan számokat kell alkalmazni.

 

7.§


 1. Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűt kell alkalmazni.


 1. Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.


 1. Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.


 1. Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni. 

8.§


 1. E rendelet 7-8. §-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.


 1. A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák. 

9.§


 1. Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.


 1. A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.


 1. Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.


 1. A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.


 1. A házszám-megállapítására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tövény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

10.§


 1. Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.


2. A házszámtábla beszerzéséről és kihelyezéséről a tulajdonos köteles gondoskodni.

IV.


ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK


11.§


Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.