Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelete

önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

Hatályos: 2011. 09. 02

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


A rendelet célja


1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat- és hatáskörébe tartozó környezet- és természetvédelmi feladatok teljesítésének elősegítése érdekében Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.


2. Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezet- és természetvédelmi feladatainak ellátását. Ideértve különösen:

a.      a környezeti ártalmak megelőzését,

b.      a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtását,

c.       környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítését,

d.      a zöldfelület gazdálkodást,

e.      a természeti értékek megóvását,

f.        a környezetvédelmi oktatást, nevelést.


3. A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználásának és az Alappal való gazdálkodás rendjét.


4. Az Alap megnevezése: Rábapatona Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja.

2. §


Az Alap bevételei


Az Alap bevételei a környezetvédelmi törvény 58. § (2) és (6) bekezdéseiben foglaltakon felül:

 1. az Alap összegének lekötéséből származó kamatbevételek,
 2. az Állami Alapokhoz benyújtott és egyéb pályázatokon nyert összeg,
 3. az állampolgárok, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történt befizetések,
 4. egyéb, az Alapot megillető bevételek.

3. §


Az Alap felhasználása

                       

 1.  Az Alapot kizárólag Rábapatona Község közigazgatási területén, a község környezetvédelmi problémáinak megoldására és környezetvédelmi céljainak megvalósítására lehet felhasználni. Ez alatt értendő különösen:
  1. környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása;
  2. védett és védelem alatt nem álló természeti értékek megőrzése, eredet állapotuk helyreállítása, (pl. a település belterületén található holt Rába-medrek jó karban tartása);
  3. levegőtisztaság védelme;
  4. felszíni és felszín alatti vizek védelme;
  5. környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok tanulmányok, intézkedési tervek készítése; stb.
  6. zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás; erdők és fásított területek védelme; allergén- és gyomnövények elleni védekezés;
  7. települési hulladék kezelése,
  8. emberi egészség védelme, életminőség javítása,
  9. környezetvédelmi oktatás, szakmai programok szervezése, azokon való részvétel; környezetvédelmi propaganda tevékenység; környezettudatos nevelés erősítése;
  10. egyéb, a környezet védelmét szolgáló tevékenység.


 1. Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotása során, az összeg megjelölésével és a célok meghatározásával rendelkezik: e rendeletben évente meghatározza az Alap bevételi és kiadási tervszámait. Az Alap felhasználását a zárszámadás elfogadásakor vizsgálja a Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. előírásainak figyelembe vételével, ekkor dönt az Alap felhasználásának elfogadásáról és egyidejűleg jóváhagyja az Alap maradványát is.


 1. Az Önkormányzat költségvetési rendeletének évközi módosítása során a biztosítja a környezetvédelmi céljellegű többletbevételek Környezetvédelmi Alapba történő tervbe vételét. 


 1. Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.


 1. Az Alap felhasználásának éves tervét a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá.


 1. Az Alap felhasználását az éves környezetvédelmi állapotjelentéssel egyidőben nyilvánosságra kell hozni.

4. §


 1. Az Alapból az éves felhasználási terv alapján, pályázat útján, támogatás nyújtható.


 1. Az Alapból pályázati célra fordítható összeg nagysága legfeljebb az Alapban levő –az Alap kezelésével járó költségek levonását követően fennmaradó- összeg 50 %-a.


 1. Pályázati eljárás csak abban az esetben hirdethető meg, ha az Alapba befolyó bevételek a költségvetési rendeletben a céltartalékban megjelenítésre kerülnek.


 1. Az aktuális év forrásainak felhasználásra vonatkozó pályázatot minden év június 01. napjáig hirdeti meg az Önkormányzat. 

5. §


 1. Az Alap pénzeszközeit elkülönítetten, az Önkormányzat környezetvédelmi alap számláján kell kezelni.


 1. Az Alapba befolyt összeget – mely a 3. § (1) bekezdésében jelölt célokra nem kerül felhasználásra - lekötött betétként kell kezelni.


 1. Az Alap év végi pénzmaradványa nem vonható el, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.


 1. Az Alap felhasználásáról szóló döntések végrehajtását a Képviselő-testület ellenőrzi.


 1. Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő kezeléséért és elszámolásáért a Polgármester felelős.

6. §


Hatálybalépés


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.